Schrif­te­lijke vragen over het gebruik van dieren bij evene­menten 


Indiendatum: aug. 2016

Geacht college,

Er bereiken ons de laatste tijd erg veel ontstelde geluiden over het gebruik van dieren bij verschillende evenementen in Groningen. We bespreken hier twee evenementen, maar zien deze twee als een mogelijke trend.

Bij het schaapsscheerdersfeest 2016 zijn op 7 juni j.l. in het Noorderplantsoen de ruim 300 Groningse stadsschapen geschoren. Bij dit evenement zijn, met een flink tempo, de dieren geschoren waarbij ook meerdere dieren gewond zijn geraakt.

Ook zal de traditionele paardenkeuring van het Gronings Ontzet vanaf 2016 (weer) op de Grote Markt gaan plaatsvinden. Ervan uitgaande dat paarden sneller uitglijden op steen (ook al is hier een laag zand gestort) dan op gras/zand, is een stedelijke omgeving voor hen minder veilig. Daarnaast voelen paarden zich bij voorbaat meer ontspannen in een groene omgeving dan in een binnenstad.

Wij zijn van mening dat dieren geen trekpleister zouden moeten zijn bij evenementen en er, indien er wel dieren worden ingezet, dit met rust en respect voor de betreffende dieren gepaard gaat en dat de veiligheid van de dieren gewaarborgd dient te worden.
Vandaar dat we de volgende vragen stellen:

Vragen algemeen:
1. Is het college het met ons eens dat bij evenementen dieren respectvol behandeld dienen te worden?
2. Is het college bekend met het feit dat dieren sneller stress ervaren indien er (onbekend) publiek is?
3. Wanneer dieren stress ervaren, zullen zij ook lichamelijk meer gespannen zijn. Een gespannen houding vergroot de kans op ongelukken. Is het college hiervan op de hoogte? 4. Onderschrijft het college dat het dierenwelzijn en de veiligheid van de dieren maar ook veiligheid van de bezoekers bij evenementen gegarandeerd moeten worden? Zo ja, wat doet het college hieraan? Zo neen, waarom niet?
5. Kan het college aangeven hoe het dierenwelzijn gewaarborgd wordt van de dieren die bij evenementen worden gebruikt? Graag een nadere toelichting.
In de APV staan in artikel 2.25 een aantal richtlijnen voor evenementen opgesteld. In het artikel staat dat een vergunningsaanvraag geweigerd kan worden in het belang van de verkeersveiligheid of veiligheid van mens of goederen.
6. Kan het college aangeven of bij het toetsen van een evenement ‘dieren’ onder de definitie goederen vallen? Graag een toelichting.
7. Is het college bereid om de definitie ‘dieren’ apart op te nemen naast de mens en goederen in het artikel 2.25? Zo nee, waarom niet?
Vanwege deregulering worden door de gemeente zo min mogelijk extra regels opgelegd. Daar waar geen vergunning voor een evenement wordt gevraagd, dient de gemeente in ieder geval op de hoogte te worden gesteld middels zogenoemde aanmeldingsplicht. Om te allen tijden de veiligheid voor mens en dier te kunnen waarborgen bij evenementen dient de gemeente op de hoogte te zijn van het inzetten van dieren bij evenementen.
8. Is het college bereid om bij artikel 2.25 lid
2 het punt toe te voegen: ‘mits er geen dieren worden ingezet’? Zo nee, waarom niet?

Vragen aangaande het schaapsscheren:
1. Zat er een educatieve waarde aan het schaapscheren?
2. Is het college bekend met het feit dat er meerdere schapen, al dan niet oppervlakkig, gewond zijn geraakt?
3. Is het college van mening dat haastige spoed zelden goed is zeker wanneer er dieren gewond raken in deze haast?
4. Waarom is er zo’n haast gemaakt?
5. Is dit het beeld dat we Groningers mee willen geven? Dat het goed is snel en gehaast te werken en dat je hierdoor dieren kunt verwonden?

Vragen aangaande de paardenkeuring:
1. Wat is de reden dat er gekozen is voor de paardenkeuring op de Grote Markt?
2. Waarom is er destijds voor gekozen de keuring naar en andere locatie dan de Grote Markt te verplaatsen?
3. Is het college met ons van mening dat een groene omgeving als bijvoorbeeld het Stadspark voor paarden een meer prettige en ontspannen omgeving is voor paarden dan dat de binnenstad dat is?


Vriendelijke groeten,
Gerjan Kelder

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan op de door de beer Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen over het gebruik van dieren bij evenementen.

Vragen algemeen
1. Is het college het met ons eens dat bij evenementen dieren respectvol behandeld dienen te warden? Het college is van mening dat dieren bij evenementen respectvol behandeld dienen te worden. In onze beleidsnota 'Van Kop tot Staart; Dierenwelzijn in Groningen' hebben we opgenomen dat we ons inspannen cm dierenleed, dieronvriendelijk beleid en dieronvriendelijke activiteiten in onze gemeente te voorkomen, zo nodig tegen te gaan en diervriendelijk handelen te stimuleren.
2. Is het college bekend met het feit dat dieren sneller stress ervaren indien er (onbekend) publiek is? Gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren horen bij onze samenleving. Veel van deze dieren zijn gewend aan mensen. Zo ook de paarden die ingezet worden bij de paardenkeuring, welke specifiek gefokt worden voor dergelijke keuringen en meer en groter publiek gewend zijn. Ook de schapen van de stadskudde lopen al sinds 2007 door de stad en zijn gewend aan de reuring van de stad.
3. Wanneer dieren stress ervaren, zullen zij ook lichamelijk meer gespannen zijn. Een gespannen houding vergroot de kans op ongelukken. Is het college hiervan op de hoogte? Zoals eerder genoemd, horen gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren bij onze samenleving en zijn veel van deze dieren gewend aan mensen. We denken niet dat dit de kans op ongelukken vergroot.
4. Onderschrijft het college dat het dierenwelzijn en de veiligheid van de dieren maar ook veiligheid van de bezoekers bij evenementen gegarandeerd moeten worden? Zo ja, wat doet het college hieraan? Zo neen, waarom niet? Als overheid mag van ons verwacht worden dat wij de risico's voor de openbare orde en veiligheid beheersen. Wanneer wij een aanvraag krijgen voor een evenement toetsen wij altijd op de risico's voor de openbare orde en veiligheid.
5. Kan het college aangeven hoe het dierenwelzijn gewaarborgd wordt van de dieren die bij evenementen worden gebruikt? Graag een nadere toelichting. In het algemeen is dierenwelzijn vastgelegd in de Wet dieren. Er zijn geen specifieke wettelijke eisen voor het welzijn van dieren tijdens evenementen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) houden toezicht op het welzijn van dieren bij evenementen.
Bij het toetsen van een aanvraag voor een evenement wordt advies uitgevraagd: waar relevant ook ten aanzien van dierenwelzijn. Wanneer het vermoeden bestaat dat bij een evenement een onaanvaardbare aantasting van dierenwelzijn optreed, wordt de vergunning niet verleend. Waar nodig schakelen wij daartoe de bevoegde autoriteiten in: de NVWA en de LID.

Vragen APV
6. Kan het college aangeven of bij het toetsen van een evenement 'dieren' onder de definitie milieu vallen? Graag een toelichting. Zoals bij vraag 5 aangegeven, wordt bij het toetsen van een evenement waar relevant advies uitgevraagd ten aanzien van dierenwelzijn. 'Dieren' valt niet onder de definitie milieu.
7. Zo nee, is het college dan bereid om de definitie 'dieren' apart op te nemen naast de openbare orde, volksgezondheid en milieu? in artikel 2.20 lid 4? Zo nee, waarom niet? Gezien bovenstaande acht ons college het niet noodzakelijk om de definitie 'dieren' apart op te nemen in de APV.

Vragen aangaande het schaapsscheren
8. Zat er een educatieve waarde aan het schaapscheren? Er zat een educatieve waarde aan het schaapsscheren. Naast het scheren van de schapen, stonden er een aantal stands met verschillende (wol) producten. Daamaast was er informatie te krijgen over hoe de schapenwol verwerkt wordt en wat er allemaal van wordt gemaakt.
9. Is het college bekend met het feit dat er meerdere schapen, al dan niet oppervlakkig, gewond zijn geraakt? Bij het scheren van schapen is de oppervlakte van de schapenhuid niet te zien. Eventuele oneffenheden (puistjes, uitstulpingen) kunnen bij het scheren voor sneetjes zorgen. Het college is hiermee bekend.
10. Is het college van mening dat haastige spoed zelden goed is zeker wanneer er dieren gewond raken in deze haast? Bij het scheren van de schapen is geen haast gemaakt. De ontstane wonden zijn, zoals hierboven geschetst niet te voorkomen door een lager tempo te hanteren. Omdat de huid van de schapen niet te zien is, is niet te voorkomen dat er enkele wondjes ontstaan. De wonden worden direct behandeld met een desinfecterend middel. De wondjes ontstaan in de opperhuid, bloeden in de meeste gevallen niet en zijn binnen twee dagen verdwenen.
11. Waarom is er zo 'n haast gemaakt? Bij het scheren van de schapen is geen haast gemaakt.
12. Is dit het beeld dat we Groningers mee willen geven? Dat het goed is snel en gehaast te werken en dat je hierdoor dieren kunt verwonden? Er is geen haast gemaakt bij het scheren van de schapen. Bovendien zal langzamer scheren niet voorkomen dat er scheerwondjes ontstaan, doordat eventuele oneffenheden niet te zien zijn.

Vragen aangaande de paardenkeuring
13. Wat is de reden dat er gekozen is voor de paardenkeuring op de Grote Markt? De paardenkeuring heeft in het verleden altijd op de Grote Markt plaats gevonden. In voorgaande edities is de paardenkeuring verplaatst naar de Ossenmarkt, in verband met de kermis. Om de viering nieuw elan te geven, is ervoor gekozen om de paardenkeuring voor de viering van Groningens Ontzet 2016 weer naar het hart van de stad te brengen.
14. Waarom is er destijds voor gekozen de keuring naar een andere locatie dan de Grote Markt te verplaatsen? Zoals hierboven aangegeven, is er in voorgaande edities gekozen voor de Ossenmarkt als locatie voor de paardenkeuring, omdat de kermis op de Grote Markt plaatsvond. Om de viering naar het hart van de stad te brengen, is de paardenkeuring weer naar de Grote Markt verplaatst.
15. Is het college met ons van mening dat een groene omgeving als bijvoorbeeld het Stadspark voor paarden een meer prettige en ontspannen omgeving is voor paarden dan dat de binnenstad dat is? De paarden die ingezet worden voor de paardenkeuring worden specifiek gefokt voor dergelijke evenementen. Deze paarden zijn veel (meer) publiek en reuring gewend.

Overige toelichting
Tijdens de paardenkeuring is er altijd een dierenarts en een hoefsmid aanwezig en worden er maatregelen genomen ten aanzien van de veiligheid van de paarden. Zo is de baan altijd van een bepaalde afmeting om de paarden genoeg ruimte te geven en wordt er zand gestort voor een optimale ondergrond.
Naast de paardenkeuring wordt er een concours hippique georganiseerd op de Drafbaan.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer