Schrif­te­lijke vragen over inzetten insec­ticide door de gemeente 


Indiendatum: okt. 2016

Geacht college,

Afgelopen week lazen wij in het Dagblad van het Noorden over het gemeentelijke beleid aangaande wespenbestrijding.

Door de inzet van het gebruikte insecticide permethrin en talkpoeder sterven de wespen niet direct maar het sterven kan juist enkele dagen duren en de lijdensweg is daarmee groot. Ook is algemeen bekend dat permethrin niet selectief is en ook niet-schadelijke insecten en kleine zoogdieren zoals muizen schade kan toebrengen. Bovendien is de stof toxisch voor vissen en andere waterorganismen.

De Partij voor de Dieren is geschokt over deze aanpak en stelt daarom de volgende vragen:

1. Wat is de reden dat het college kiest voor dit betreffende middel om wespen te bestrijden?
2. Is het college met ons van mening dat het dieronvriendelijk is de wespen een lange lijdensweg toe te brengen?
3. Is het college bekend met andere manieren die iets meer tijdrovend zijn, maar die minder dierenleed tot gevolg hebben en bovendien minder schadelijk voor het milieu zijn?
4. Is het college bereid andere methodes uit te zoeken die minder dieronvriendelijk en minder schadelijk voor het milieu zijn? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bekend met de invloed van het middel permethrin wanneer het in het milieu terecht komt (na de bestrijding van de dieren)?
6. Erkent het college hun voornemen om dier-en millieuvriendelijk handelen te stimuleren en dier-en milieu onvriendelijk handelen te voorkomen?

Vriendelijke groeten,
Gerjan Kelder

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 6 okt. 2016

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u ons antwoord aan op de door de heer Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen over het inzetten insecticide door de gemeente. De brief van de vragensteller treft u aan in de bijlage. Voorafgaand aan het beantwoorden van de vragen gaan we kort in op het insecticide Permethrin dat gebruikt wordt bij wespenbestrijding.

Permethrin
Permethrin is een synthetisch afgeleide van natuurlijke insecticiden die geproduceerd worden door bepaalde chrysantensoorten. De stof werkt in op het zenuwstelsel van een dier. Permethrin is toegelaten voor gebruik als insecticide. De stof is niet selectief en mede hierdoor is de stof sinds 2000 verboden als gewasbeschermingsmiddel. In de bodem wordt de stof afgebroken en uitspoeling naar het grondwater is dan ook marginaal. Voor zoogdieren is de stof weinig toxisch. Voor vissen en andere waterorganismen is Permethrin echter zeer schadelijk. Permethrin wordt gebruikt ter bestrijding van schadelijk insecten. De stof wordt ook toegepast als anti-vlooienmiddel voor bijvoorbeeld huisdieren.

Beantwoording vragen
1. Wat is de reden dat het college kiest voor dit betreffende middel om wespen te bestrijden?
Voor het bestrijden van wespen op plekken waar het nest niet fysiek verwijderd kan worden is het insecticide Permethrin het meest effectieve middel. Permethrin is toegelaten op de Europese markt en zit ook in particulier verkrijgbare middelen ter bestrijding van wespen, viooien en ander ongedierte.

2. Is het college met ons van mening dat het dieronvriendelijk is de wespen een lange lijdensweg toe te brengen?
Ja, deze mening delen wij. Inzet van een insecticide zal waarschijnlijk nooit diervriendelijk worden. De bestrijding van wespen moet daarom op de meest effectieve manier gebeuren, waarbij de wespen zo min mogelijk hoeven te lijden. Door het inbrengen van het gif in het wespennest worden de wespen die in aanraking komen met de werkzame stof Permethrin binnen 10 tot 15 minuten gedood. In een wespennest kunnen zich wel 6000 wespen bevinden. Overdag vliegt ongeveer een derde van de wespen uit en keert als het donker begint te worden weer terug in het nest. Na een bestrijding zullen eerst de wespen die zich in het nest bevinden sterven, waarbij sommige wespen naar buiten vliegen en daar dood gaan. De rest van de wespen zal 's avonds bij terugkeer met het gif in aanraking komen en sterven. Wanneer er meerdere ingangen in het nest zijn en/of het gif niet het gehele nest heeft bereikt, zullen er steeds nieuwe wespen zichtbaar zijn. Dit kan een paar dagen duren. Dat is ook de reden dat wij na de eerste bestrijding altijd aangeven dat het nodig kan zijn om (kosteloos) een tweede bestrijding uit te voeren.

3. Is het college bekend met andere manieren die iets meer tijdrovend zijn, maar die minder dierenleed tot gevolg hebben en bovendien minder schadelijk voor het milieu zijn?
Ja, wij zijn hiermee bekend. Voordat we een wespennest met Permethrin bestrijden, kijken we eerst of het nest fysiek verwijderd kan worden. Bij ca. 99% van de meldingen is dit echter niet mogelijk omdat het nest zich op een onbereikbare plaats bevindt. We kiezen er dan voor om gebruik te maken van een insecticide. De methode met de stofzuiger, waarbij de wespen uit het nest worden gezogen, werkt naar onze mening niet afdoende op dat soort locaties en geeft meer risico op wespensteken voor onze ongediertebestrijders. De wespen die zich nog buiten het nest bevinden zullen een kapot nest aantreffen en als tegenreactie de omgeving gaan lastigvallen en mensen gaan steken. Ook kunnen er in het nest wespen en poppen achterblijven die dan ook vervolgens weer voor overlast zullen zorgen.

4. Is het college bereid andere methodes uit te zoeken die minder dieronvriendelijk en minder schadelijk voor het milieu zijn? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?
Ja, wij zijn een voorstander van het gebruik van dier- en milieuvriendelijkere bestrijdingsmiddelen. Echter zijn er volgens het Kennis Advies Centrum Dierplagen op dit moment geen andere effectieve bestrijdingsmiddelen tegen wespen dan de inzet van insecticide. Onze ongediertebestrijders vol gen jaarlijks een verplichte bijscholing voor het gebruik van insecticide. Wanneer er minder schadelijke bestrijdingsmiddelen op de markt komen, worden de ongediertebestrijders daarover geinformeerd en zullen we overstappen op het gebruik van dit dier- of milieuvriendelijker altematief.

5. Is het college bekend met de invloed van het middel permethrin wanneer het in het milieu terecht komt (na de bestrijding van de dieren)?
Ja, onze kennis over het gebruik van Permethrin is gebaseerd op de gegevens die de fabrikant op de verpakking plaatst. Dat Permethrin zeer toxisch is voor vissen en waterorganismen staat op de verpakking en is bekend. Permethrin is goed afbreekbaar in de bodem waardoor uitspoeling naar het grondwater marginaal is. We passen het middel alleen toe in gebouwen of in de bodem en niet in het water.

6. Erkent het college hun voornemen om dier- en milieuvriendelijk handelen te stimuleren en dier- en milieu onvriendelijk handelen te voorkomen?
Er zijn op dit moment geen andere bestrijdingstechnieken die afdoende werken met minder gevaar voor de omgeving of de bestrijder. Wanneer in de toekomst betere technieken of middelen op de markt komen, zullen we die overwegen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer