Schrif­te­lijke vragen over onderzoek thuis­zit­tende kinderen


Indiendatum: okt. 2016

Geacht college,

Op maandag 3 oktober lazen we dat oud-kinderombudsman Marc Dullaert een onderzoek heeft gedaan naar de hoeveelheid kinderen die thuiszit terwijl zij leerplichtig zijn. Zijn conclusie is dat er in Nederland duizenden kinderen thuis zitten, doordat een deel van de scholen en gemeenten onvoldoende hun best doet een passende onderwijsplek te vinden. Ook stelt hij dat leerplichtambtenaren te snel vrijstellingen geven.1

Deze informatie heeft ons erg geraakt, want alle kinderen hebben recht op een schoolopleiding.

Daarom hebben we de volgende vragen voor het college:

1.Herkent het college zich in dit beeld van leerplichtige kinderen die thuiszitten?

2. Weet het college om hoeveel thuiszittende leerplichtige kinderen het in onze gemeente gaat?
Zo ja, wat is het aantal? En zo nee, kan het college hier achter komen?

“Wat ook een punt van zorg is, is de toename van het aantal vrijstellingen in de afgelopen jaren, tot zo'n 5000 vorig jaar. Kinderen die psychisch of lichamelijk niet in staat zijn om naar school te gaan, kunnen zo'n vrijstelling krijgen. Deze kinderen zijn niet opgenomen in het cijfer van 10.000.”2
3. Is er zicht op het aantal kinderen dat in Groningen van de leerplichtambtenaren een vrijstelling krijgt?
Zo ja, wat is het aantal? En zo nee, kan het college hier achter komen?

4. Hoe gaat in de ogen van het college de samenwerking in de gemeente Groningen tussen de gemeente, scholen, leerplichtambtenaren en jeugdzorg instanties?

5. Zijn er gegevens beschikbaar over het aantal kinderen wat school verlaat en daarna toch een schooldiploma behaalt?

Vriendelijke groeten,

Gerjan Kelder

1. http://nos.nl/artikel/2135651-duizenden-kinderen-zitten-onnodig-thuis.html

2. http://nos.nl/artikel/2135651-duizenden-kinderen-zitten-onnodig-thuis.html

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 12 okt. 2016

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bieden wij u ons antwoord op de door de heer Kelder gestelde vragen over Onderzoek thuiszittende kinderen.

Op maandag 3 oktober las u dat oud-kinderombudsman Marc Dullaert een onderzoek heeft gedaan naar de hoeveelheid kinderen die thuiszit terwijl zij leerplichtig zijn. Zijn conclusie is dat er in Nederland duizenden kinderen thuis zitten, doordat een dee! van de scholen en gemeenten onvoldoende hun best doet een passende onderwijsplek te vinden. Ook stelt hij dat leerplichtambtenaren te snel vrijstellingen geven.

U vindt dat alle kinderen recht hebben op een schoolopleiding en stelde ons op 12 oktober de volgende vragen:

1. Herkent het college zich in dit beeld van leerplichtige kinderen die thuiszitten?
Nee, het college herkent dat beeld niet. In de gemeente Groningen zien wij dat de invoering passend onderwijs ertoe leidt dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden meer en meer hun verantwoordelijkheid t.a.v. thuiszitters oppakken. De samenwerkingsverbanden leggen daarover verantwoording af aan de onderwijsinspectie. De samenwerking met onze afdeling Leerlingzaken wordt door de samenwerkingsverbanden als prettig en cooperatief ervaren.

2. Weet het college om hoeveel thuiszittende leerplichtige kinderen het in onze gemeente gaat? Zo ja, wat is het aantal? En zo nee, kan het college hier achter komen?
In het school jaar 2015-2016 had de gemeente 52 langdurige schoolverzuimers. Daarvan zijn er 42 weer bij het onderwijs aangekomen, twee zijn vertrokken naar andere gemeenten en acht hebben tijdens hun verzuim de leeftijd van 18 jaar bereikt en vallen onder RMC trajectbegeleiding.

3. Is er zicht op het aantal kinderen dat in Groningen van de leerplichtambtenaren een vrijstelling krijgt? Zo ja, wat is het aantal? En zo nee, kan het college hier achter komen?
De afdeling leerplicht geeft alleen vrijstellingen op medische psychische gronden als een onafhankelijk specialist/arts dat heeft vastgesteld. Hier liggen wettelijke criteria aan ten grondslag. Het afgelopen jaar is het aantal vrijstellingen in Groningen afgenomen. De gemeente heeft in het schooljaar 2015-2016 aan 67 jongeren een vrijstelling 5 onder a (medische psychisch gronden) verleend.

4. Hoe gaat in de ogen van het college de samenwerking in de gemeente Groningen tussen de gemeente, scholen, leerplichtambtenaren en jeugdzorg instanties?
De samenwerking tussen de scholen en leerplicht verloopt goed. Als er tevens sprake is van jeugdhulp wordt de samenwerking gecoordineerd door WIJ-Groningen. De vorming van het VO-Wij team en de Taskforce Jongeren leveren daaraan een belangrijke bijdrage. We zien een goede vooruitgang in de samenwerking.

5. Zijn er gegevens beschikbaar over het aantal kinderen wat school verlaat en daarna toch een schooldiploma behaalt?
Wij verzamelen gegevens over voortijdig schoolverlaters zonder diploma of startkwalificatie en ondersteunen hen tot aan de leeftijd van 23 jaar. Er vindt geen specifieke registratie plaats op het behalen van een diploma.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer