Schrif­te­lijke vragen over mogelijke stagnatie en wacht­lijsten in de (Jeugd)zorg


Indiendatum: 26 jan. 2021

Namens alle gemeenteraadsfracties met speciale dank aan Els van der Weele (Partij van de Arbeid)

Geacht college,

Woensdag 20 januari is een aantal raadsleden op digitaal werkbezoek geweest bij Overbrug; een organisatie die als doel heeft om jongeren (16+) te ondersteunen, helpen en belemmeringen die zij ondervinden te signaleren en in samenwerking te slechten.

Naast de gevolgen die jongeren ondervinden van Corona en de lockdown, is er gesproken over andere signalen. Onder andere het signaal dat er stagnaties/wachtlijsten zijn ontstaan bij FACT Jeugd baart professionals zorgen. Vanuit de verschillende fracties hebben we hier vragen over. Maar ook over mogelijke gevolgen die dit mogelijk heeft voor de rest van de keten.

Uit de brief van Fact Jeugd:

Aangezien wij in 2020 het budgetplafond met de verschillende zorgverzekeraars hebben bereikt zijn wij genoodzaakt om voor nu de instroom voor 2021 bij te stellen.
De oorzaak voor het bereiken van het budgetplafond heeft met 2 zaken te maken;

  • Er is een toename van vraag voor inzet FACT jeugd
  • De doorstroom van jongeren vanuit FACT jeugd stagneert, waardoor jongeren langer in behandeling blijven

Daarom hebben we moeten besluiten om tot nader order geen intakes meer te plannen voor jongeren vanaf 18 jaar en ouder, bij FACT Jeugd Groningen. Dit met uitzondering voor jongeren die verzekerd zijn bij Menzis. Met Menzis zijn separate afspraken gemaakt.

Vragen

  1. Is het college ervan op de hoogte dat FACT Jeugd geen intakes meer plant voor jongeren vanaf 18 jaar?
  2. Heeft het college zicht op mogelijke consequenties die dit heeft voor de problematiek en continuïteit van zorg voor deze jongeren en hun gezin?
  3. Zo ja, ziet het college een manier om het gesprek aan te gaan met FACT Jeugd en of maatregelen te treffen om gevolgen die dit heeft te voorkomen?
  4. Bovenstaande situatie komt mede voort uit het feit dat FACT Jeugd afhankelijk is van afspraken en budget-plafonds met zorgverzekeraars. Wat is de opvatting van het college over dat deze budget-plafonds als gevolg lijken te hebben dat jongeren niet de hulp dreigen te krijgen die ze nodig hebben?

Wanneer in de (Jeugd) keten op een plek een stagnatie is of wachtlijsten, zijn de consequenties veelal op andere plekken in de keten merkbaar en voelbaar.

Vragen

5. Is het bij het college bekend of er elders in de keten Jeugd wachtlijsten zijn en/of stagnatie in intake, doorstroom of zorg is? Bij bijvoorbeeld Jeugdzorginstellingen zoals Elker, Jeugd-GGZ, GI’s, WIJ-organisatie?

6. Zo ja, heeft het college zicht op consequenties hiervan en

7. Is het college dan met instellingen in gesprek over maatregelen?

Daarnaast lezen we dat in deze tweede lockdown situaties van onveiligheid toenemen. Niet alleen fysiek geweld, maar ook psychisch geweld en verwaarlozing. Ook vormen van seksueel geweld en bijvoorbeeld financiële uitbuiting kunnen zijn toegenomen. Er is een stijging in meldingen bij Veilig Thuis landelijk.

8. Is er in de afgelopen twee maanden een extra stijging te zien van meldingen bij Veilig Thuis Groningen? In omvang en/of ernst van geweld?

In september 2019 heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld naar mogelijke wachtlijsten bij Veilig Thuis en de gevolgen hiervan en maatregelen hierop. Nu er opnieuw een stijging te zien is in het aantal meldingen en signalen zijn dat organisaties onder druk komen te staan door de Lockdown en Corona maken wij ons ook zorgen om het volgende:

9. Zijn er door de stijging van onveilige thuis-situaties en de toename meldingen bij Veilig Thuis wachtlijsten ontstaan bij Veilig Thuis in de afgelopen zes maanden bij de veiligheidsbeoordeling en de vervolg-diensten Onderzoek en Voorwaarden&Vervolg?

10. Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen om de veiligheid in gezinnen en huishoudens te waarborgen tijdens mogelijke wachtlijsten?


Indiendatum: 26 jan. 2021
Antwoorddatum: 3 mrt. 2021

Gezien de omvang van de beantwoording kunt u deze downloaden in Pdf via:

Beantwoording vragen ex art 38 Rv O van de SP over diversen jeugdhulp WMO

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen n.a.v. de dorpsgesprekken met inwoners uit het aardbevingsgebied

Lees verder

Schriftelijke vragen over rijdende woongroepen en het Gideonterrein

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer