Schrif­te­lijke vragen over rijdende woon­groepen en het Gide­on­terrein


Indiendatum: 29 jan. 2021

Fantastisch nieuws! De stadsnomaden van Rollend Goed kunnen weg van de onbewoonbare modderbende op de Gideonweg. 2x schriftelijke en 2x mondelinge vragen verder, maar de oplossing mag er wezen. Fijn dat het college dit alternatief heeft geboden!

Lees hieronder de schriftelijke vragen die we eerder hebben ingediend. Via bijdragen kunt u onze mondelinge vragen over de situatie met de stadsnomaden lezen.

Geacht College,

De afgelopen jaren is onze gemeente twee woongroepen rijker geworden. Het gaat om Rollend Goed en Het Wieland, bestaande uit mensen die er voor kiezen met verrijdbare wagens op braakliggende terreinen te wonen.

Met Rollend Goed was het college in goed overleg. Zij bewoonden eerst de vloeivelden en hebben deze verlaten toen het college daar bouwplannen in uitvoering zou brengen. Vervolgens hebben zij sinds augustus 2020 het terrein bij Ulgersmaweg 38-2 bewoond. Vanwege een aangezegde dwangsom zijn zij daar na een half jaar weer vertrokken. Vervolgens hebben zij hun wagens op het Simmerenterrein gezet, waar het college deze plek met hardhandige politie-inzet heeft laten ontruimen. De wagens zijn naar de Gideonbult gesleept waarbij enkele wagens beschadigd zijn geraakt.

Ook wil het college dat Het Wieland , die inmiddels een jaar het slibdepot bewonen maar dat over enkele dagen moeten verlaten, haar wagens tevens op de Gideonbult neerzet.

Beide groepen stellen dat de nieuwe plek geen geschikte woonlocatie is. Het college is al jaren op de hoogte van de wens van een paar groepen om op een terrein in de buurt van de stad te gaan wonen. In de woonvisies van de afgelopen tijd staat ook dat er naar een geschikte locatie wordt gezocht.

Onze fracties stellen daarom graag de volgende vragen aan het college:

1. Waarom heeft het college heeft er voor gekozen om niet eerst in overleg te gaan met Rollend Goed nadat zij het Simmerenterrein zijn gaan bewonen?

2. Rollend Goed schrijft in een brief aan de raad dat ten tijde van de ontruiming op 17 januari enkele bewoners al 36 uur op het terrein aanwezig waren, daarmee formeel woonrecht hadden opgebouwd, en dit konden bewijzen met Twitterposts en foto’s waarop duidelijk een datum en tijdstip te zien was. Kan het college dit bevestigen en uitleggen? Zo nee, hoe zit het dan?

3. Rollend Goed is vlak voorafgaand aan de ontruiming een kort geding gestart. De Hoge Raad oordeelde in 2011 dat het OM pas tot strafrechtelijke ontruiming mag overgaan nadat krakers in de gelegenheid zijn gesteld een kort geding aan te spannen. Rollend Goed stelt dat zij het aangespannen kort geding hebben gecommuniceerd naar de politiewoordvoerder, het OM en de landsadvocaat. Toch is de ontruiming ingezet. Kan het college dit bevestigen en uitleggen? Zo nee, hoe zit het dan?

4. Waarom zijn de bewoners opgepakt en hun wagens versleept en heeft de gemeente hen niet zelf de mogelijkheid geboden om te vertrekken binnen een redelijke termijn?

5. In beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdD en Student en Stad van december 2020 geeft het college aan dat de externe factoren van het Gideonterrein niet optimaal zijn. Is het college van mening dat het aantal en zwaarte van de externe factoren bij het Gideonterrein veel groter is dan bij het slibdepot of de Ulgersmaweg? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

6. Sommige woonwagens kunnen nu niet meer vervoerd omdat ze beschadigd zijn geraakt bij de verplaatsing van de wagens. Kan het college de schade van de woonwagens bevestigen? Gaat het college de geleden schade vergoeden? Zo nee, waarom niet?

7. Kan het college bevestigen dat de Provincie Groningen en/of de Omgevingsdienst zijn langsgekomen op de Gideonlocatie om te bezien of de locatie voor bewoning valt te gedogen aangezien bewoning hier wettelijk niet is toegestaan vanwege de 10-6 contour van het Besluit externe veiligheid inrichtingen? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Valt hiervan een rapportage te lezen?

8. Op vrijdagavond zijn palletpaden aangelegd om het terrein beter bereikbaar te maken. Omdat dit houten paden zijn die inmiddels al onder de blubber zitten (zie foto’s), is het de vraag of dit een echte oplossing is. De paden zijn glad en er is een aannemelijke kans om uit te glijden. Kan het college bevestigen dat de Veiligheidsregio vorige week de Gideonlocatie als acuut zorgelijk aan heeft gemerkt omdat het door de modder onbereikbaar was voor de hulpdiensten? Zo ja, wat is het oordeel van de Veiligheidsregio over de huidige situatie?

9. Is het college, de huidige omstandigheden op het terrein in ogenschouw nemende, nog van mening dat Het Wieland 1 februari het slibdepot moet verlaten en terecht kan op de Gideonlocatie? Zo ja, aan de hand van welke factoren beoordeelt het college de Gideonlocatie als acceptabel voor (tijdelijke) bewoning?

Samen ingediend met SP en Student&Stad.

"

"


Indiendatum: 29 jan. 2021
Antwoorddatum: 17 feb. 2021

Brief aan de Raad voormalig RO

1. Waarom heeft het college heeft er voor gekozen om niet eerst in overleg te gaan met Rollend Goed nadat zij het Simmerenterrein zijn gaan bewonen?

De woongroep diende per 25 januari 2021 de door hen gekraakte locatie aan de Ulgersmaweg 28 te verlaten op last van een dwangsom. Met hen is de gemeente in gesprek geweest over deze situatie waarbij ook aangeboden is dat de enige tijdelijke locatie waar zij gedoogd konden worden, het terrein aan de Gideonweg betreft. Daarbij is benoemd dat de gemeente op deze locatie enige aanpassingen zou kunnen uitvoeren die een verblijf daar ten goede zouden kunnen komen. Deze locatie is door de woongroep echter afgewezen. Toen de gemeente op zondag 17 januari een melding kreeg van de politie van een kraaksituatie, een strafbaar feit, door deze woongroep op het voormalig van Simmerenterrein (het betreft gemeentegrond, een besloten erf) is een gemeenteambtenaar ter plaatse gegaan. Hier is aan de woongroep gevorderd het terrein te verlaten. Dit kon op vrijwillige basis. Hiervoor heeft de woongroep ruim een half uur de tijd gekregen om hier mee te starten. Omdat er niet aan de vordering voldaan is, heeft het OM een bevel tot ontruiming afgegeven en is de politie overgegaan tot het ontruimen van de locatie.

2. Rollend Goed schrijft in een brief aan de raad dat ten tijde van de ontruiming op 17 januari enkele bewoners al 36 uur op het terrein aanwezig waren, daarmee formeel woonrecht hadden opgebouwd, en dit konden bewijzen met Twitterposts en foto’s waarop duidelijk een datum en tijdstip te zien was. Kan het college dit bevestigen en uitleggen? Zo nee, hoe zit het dan?

Dit standpunt van Rollend Goed was bekend. De politie heeft de situatie ter plekke beoordeeld en geconstateerd dat geen sprake was van gevestigd huisrecht. Bovendien was de verhuizing van de groep nog gaande.

3. Rollend Goed is vlak voorafgaand aan de ontruiming een kort geding gestart. De Hoge Raad oordeelde in 2011 dat het OM pas tot strafrechtelijke ontruiming mag overgaan nadat krakers in de gelegenheid zijn gesteld een kort geding aan te spannen. Rollend Goed stelt dat zij het aangespannen kort geding hebben gecommuniceerd naar de politiewoordvoerder, het OM en de landsadvocaat. Toch is de ontruiming ingezet. Kan het college dit bevestigen en uitleggen? Zo nee, hoe zit het dan?

Een kort geding ziet op de situatie waarbij sprake is van gevestigd huisrecht. Aangezien in dit geval geen sprake was van gevestigd huisrecht hoeft de uitkomst van het kort geding niet te worden afgewacht.

4. Waarom zijn de bewoners opgepakt en hun wagens versleept en heeft de gemeente hen niet zelf de mogelijkheid geboden om te vertrekken binnen een redelijke termijn?

Zoals in vraag 1 staat beschreven, heeft het OM een bevel tot ontruiming afgegeven. De woongroep dient gevolg te geven aan dit bevel. In eerste instantie is hen de mogelijkheid geboden te vertrekken. Toen daar geen gehoor aan werd gegeven, is overgegaan tot aanhouding. Uiteindelijk zijn 16 personen aangehouden en de wagens verplaatst naar de aangewezen locatie aan de Gideonweg.

5. In beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdD en Student en Stad van december 2020 geeft het college aan dat de externe factoren van het Gideonterrein niet optimaal zijn. Is het college van mening dat het aantal en zwaarte van de externe factoren bij het Gideonterrein veel groter is dan bij het slibdepot of de Ulgersmaweg? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

De locatie aan de Gideonweg ligt op een milieugezoneerd industrieterrein en heeft een groenbestemming waarop wonen niet is toegestaan. Een groot deel van het gebied ligt in de dubbelbestemming Veiligheidszone bevi. Dat is de veiligheidszone om de afvalverwerkingsstraat heen. De slibbult ligt op grotere afstand van gezoneerde bedrijven. De Simmerenlocatie is gelegen vlakbij Offringa gortproducent (dit is geen gezoneerd bedrijf volgens het BP, maar heeft wel een milieucategorie 4 bestemming wat in de praktijk in houdt dat er een afstand van zo’n 200 meter moet worden aangehouden ten aanzien van het aspect geur) en pal naast een motorbrandstoffenverkooppunt inclusief LPG. Ook hier is EV dus een issue.De externe veiligheid speelt bij alle 3 locaties Er zijn echter andere redenen waarom tijdelijke bewoning van de stadsnomaden op de slibbult en Simmeren niet kan worden gedoogd. De slibbultlocatie is aangewezen als officiële ploflocatie voor de EOD. De aanwezigheid van de krakers betekent dat er bij ontploffingen óf extra maatregelen moeten worden getroffen om de veiligheid van de krakers niet in het geding te brengen, óf dat er elders – tegen de nodige kosten – een alternatieve locatie moet worden ingericht. De politie heeft al twee keer geklaagd over de aanwezigheid van de krakers en had gehoopt dat ze spoedig weg zouden zijn. Simmeren stuit op oppositie van de bedrijven in het gebied. De bedrijvenvereniging heeft aangegeven zich te zullen verzetten tegen de komst van stadsnomaden op deze plek. De locatie aan de Gideonweg ligt in een groene setting, in de luwte van de stad op grote, fysieke afstand van de grotere bedrijven en achten wij daarom ook geschikt als tijdelijke plek.

6. Sommige woonwagens kunnen nu niet meer vervoerd omdat ze beschadigd zijn geraakt bij de verplaatsing van de wagens. Kan het college de schade van de woonwagens bevestigen? Gaat het college de geleden schade vergoeden? Zo nee, waarom niet?

Het college kan dit niet bevestigen. Mocht er inderdaad schade zijn opgetreden, dan is de gemeente daarvoor niet aansprakelijk, want het verplaatsen was noodzakelijk om aan een illegale situatie een eind te maken – een situatie waarin de krakers zichzelf hadden gebracht. De gemeente kan alleen aansprakelijk gesteld worden als zij bij het verplaatsen evident onzorgvuldig te werk is gegaan. Voor zover wij weten is dat niet het geval.

7. Kan het college bevestigen dat de Provincie Groningen en/of de Omgevingsdienst zijn langsgekomen op de Gideonlocatie om te bezien of de locatie voor bewoning valt te gedogen aangezien bewoning hier wettelijk niet is toegestaan vanwege de 10-6 contour van het Besluit externe veiligheid inrichtingen? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Valt hiervan een rapportage te lezen?

De provincie Groningen is op de hoogte van onze suggestie de stadsnomaden op deze locatie tijdelijk te gedogen. Zij zijn niet fysiek langs geweest. De gemeente wenste de stadsnomaden op de Gideonweg te gedogen. Er kan echter ook worden onderzocht of de situatie tijdelijk kan worden vergund. Er is een afwijkingsbevoegdheid voor het plaatsen van kwetsbare objecten. Of deze kan worden toegepast hangt af van de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en advies van het bestuur van de Veiligheidsregio. We hebben nooit om advies gevraagd omdat de locatie is afgewezen. Toen Rollend Goed besloot tot een kraakactie van het Simmerenterrein moest er snel worden geschakeld en waren er geen alternatieve locaties beschikbaar waar ze naar toe konden worden verplaatst.

8. Op vrijdagavond zijn palletpaden aangelegd om het terrein beter bereikbaar te maken. Omdat dit houten paden zijn die inmiddels al onder de blubber zitten (zie foto’s), is het de vraag of dit een echte oplossing is. De paden zijn glad en er is een aannemelijke kans om uit te glijden. Kan het college bevestigen dat de Veiligheidsregio vorige week de Gideonlocatie als acuut zorgelijk aan heeft gemerkt omdat het door de modder onbereikbaar was voor de hulpdiensten? Zo ja, wat is het oordeel van de Veiligheidsregio over de huidige situatie?

Door het afwijzen van de locatie door Rollend Goed heeft de gemeente geen voorzieningen willen treffen de bereikbaarheid te verbeteren. Het aanbrengen van “draglineschotten” bij de helling van het terrein is een noodoplossing, omdat het terrein slecht bereikbaar was voor hulpdiensten. Het natte weer werkt ook niet mee en werkt gladheid in de hand. Een duurzame oplossing kan maar dat vergt tijd (en geld).

9. Is het college, de huidige omstandigheden op het terrein in ogenschouw nemende, nog van mening dat Het Wieland 1 februari het slibdepot moet verlaten en terecht kan op de Gideonlocatie? Zo ja, aan de hand van welke factoren beoordeelt het college de Gideonlocatie als acceptabel voor (tijdelijke) bewoning?

Het Wieland heeft twee weken uitstel gekregen. Verhuizing van deze groep naar de Gideonbult was in theorie mogelijk, maar in de praktijk zien we daar wel een capaciteitsprobleem ontstaan. Te veel wagens op een te kleine oppervlakte. Bovendien heeft ook het Wieland de Gideonbult als tijdelijk alternatief nooit omarmd. In de eerste twee weken van februari is een beter alternatief gevonden op het achter- terrein van een gemeentelijk bedrijfsterrein aan de Peizerweg. Intussen blijven wij op zoek en met de diverse betrokken partijen in gesprek om de haalbaarheid te onderzoeken van een meer duurzame oplossing voor deze woonvorm.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over mogelijke stagnatie en wachtlijsten in de (Jeugd)zorg

Lees verder

Schriftelijke vervolgvragen betreffende verontreiniging op het voormalige Aagrunol terrein

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer