Schrif­te­lijke vragen: Vergoeding kosten aanpassing geslachts­re­gi­stratie


Indiendatum: 13 dec. 2022

Schriftelijke vragen ex art. 36 RvO over: Vergoeding kosten aanpassing geslachtsregistratie


Geacht college,

Op 22 november berichtte de NOS dat de Gemeente Nijmegen als eerste gemeente van

Nederland de kosten van een nieuw identiteitsdocument na verandering van de

geslachtsregistratie gaat vergoeden vanuit de WMO. Ook de kosten van de (tot nog toe

noodzakelijke) deskundigenverklaring voor wijziging van de geslachtsregistratie in de GBA en

officiële documenten worden vanaf volgend jaar vergoed. (1)

Ambtelijk navragen leert dat in de gemeente Groningen ongeveer 20 mensen per jaar bij de

afdeling burgerzaken een nieuw identiteitsdocument aanvragen na een wijziging van de

geslachtsregistratie. De kosten voor een nieuwe identiteitskaart zijn circa 68 euro, bij een

paspoort is dit circa 76 euro, en bij een rijbewijs circa 42 euro. De kosten voor een

deskundigenverklaring zijn op dit moment 65 euro. Voor transgender personen en hun

transitieproces is het een belangrijke stap om geregistreerd te zijn op de juiste manier.

Transgender personen ervaren nog altijd discriminatie op de arbeidsmarkt (2). Het meest

recente onderzoek van het SCP over trans personen in Nederland uit 2017 laat zien dat zij

veel vaker dan de algemene beroepsbevolking werkloos zijn en dat driekwart een laag

inkomen heeft. (3) Voor dit deel van onze inwoners zou deze vergoeding vanuit de gemeente

dan ook een drempel wegnemen en mensen financieel tegemoetkomen die het over het

algemeen goed kunnen gebruiken, terwijl het de gemeente naar verwachting slechts rond

de 3000 euro per jaar kost.

Aangezien Groningen een progressieve en inclusieve gemeente wil zijn en een

Regenbooggemeente is, stellen de fracties van de Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en

Student & Stad graag de volgende vragen aan het college van B&W.

1. Heeft het college kennis genomen van dit nieuws? Zo nee, is het college bereid om

dit te doen?

2. Is het college bereid om ook in Groningen de genoemde kosten te gaan vergoeden?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, zou dit in Groningen dan ook vanuit de WMO vergoed

kunnen worden, of heeft het college voorkeur voor een andere manier?

3. De gemeente Nijmegen is bereid om bovenstaande met terugwerkende kracht te

regelen voor alle aanvragen die in 2022 zijn gedaan. Indien het college bereid is om

bovengenoemde kosten te vergoeden, is het college dan ook bereid om dit met

terugwerkende kracht voor de aanvragen van 2022 te doen?

Met vriendelijke groet,

Wesley Pechler, Partij voor de Dieren

Justine Jones, GroenLinks

Jim Lo-A-Njoe, D66

Karoline de Groot, Student & Stad

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u onze beantwoording toekomen van de vragen van Wesley

Pechter van de Partij voor de Dieren, Justine Jones van GroenLinks, Jim LoA-Njoe van D66 en Karoline de Groot van Student en Stad over vergoeding kosten aanpassing geslachtsregistratie. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.

De vragen hebben betrekking op het besluit van de gemeente Nijmegen over het vergoeden van de kosten van onder meer een nieuw identiteitsdocument na een geslachtsverandering. Net als in Nijmegen gaat het ook in Groningen om zo’n twintig personen per jaar.

1. Heeft het college kennis genomen van dit nieuws? Zo nee, is het college bereid om dit te doen?

Ja, wij hebben kennis genomen van dit nieuws. Wij hebben hierover inmiddels ook al ambtelijk contact gehad met de gemeente Nijmegen.

2. Is het college bereid om ook in Groningen de genoemde kosten te gaan vergoeden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zou dit in Groningen dan ook vanuit de WMO vergoed kunnen worden, of heeft het college voorkeur voor een andere manier?

Ja, wij zijn bereid de genoemde kosten ook in Groningen te vergoeden. Wij onderzoeken nog wel vanuit welk budget dit het beste en wellicht ook het eenvoudigste kan plaatsvinden. Hiervoor zijn binnen de gemeente een aantal opties beschikbaar, zoals het armoedebeleid, de algemene en bijzondere bijstand, maatwerkbudgetten en de Wmo. Wij informeren u over de uitkomsten van dit het onderzoek en over de wijze waarop wij dit regelen en financieren. De ervaringen van Nijmegen leren ons dat het proces om tot een vergoeding te komen tijd kost. In Nijmegen zat tussen de aangenomen motie en de uiteindelijke invoering per 1 februari 2023 ruim een jaar. Dit had te maken met het aanpassen van de Wmo-verordening, maar vooral ook met het ontwikkelen en plaatsen van eengebruiksvriendelijk digitaal aanvraagformulier op de Wmo-pagina van website van de gemeente Nijmegen.

Mocht de Tweede Kamer besluiten een wetswijziging door te voeren en de verplichte deskundigenverklaring af te schaffen, dan overweegt de gemeente Nijmegen de afhandeling van de aanvragen onder te brengen bij de afdeling Burgerzaken. De financiering verloopt dan nog wel via de Wmo. In Nijmegen is gekozen voor het financieren van de vergoeding uit de Wmo, omdat de Wmo:

a. voor iedereen toegankelijk is;
b. niet gericht is op een specifieke doelgroep zoals transgenderpersonen;
c. geen inkomenseisen stelt zoals dat bijvoorbeeld bij de bijzondere bijstand wel het geval is.

3. De gemeente Nijmegen is bereid om bovenstaande met terugwerkende kracht te regelen voor alle aanvragen die in 2022 zijn gedaan. Indien het college bereid is om bovengenoemde kosten te vergoeden, is het college dan ook bereid om dit met terugwerkende kracht voor de aanvragen van 2022 te doen?

In Nijmegen is 1 januari 2022 als startdatum van de regeling gekozen, omdat de motie kort voor 2022 is aangenomen. Ook wij zijn bereid een eventuele regeling met terugwerkende kracht in te voeren, bij voorkeur vanaf 1 januari 2023 als wij de regeling in 2023 of 2024 invoeren.

Wij kunnen eventueel ook het besluit van de Tweede Kamer over het afschaffen van de deskundigenverklaring afwachten, omdat dit gevolgen kan hebben voor de wijze waarop wij de aanvragen afhandelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

loco-burgemeester, secretaris,

Mirjam Wijnja Christien Bronda


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Loonkloof

Lees verder

Mondelinge vraag: de communicatie omtrent overlast door houtrook.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer