Monde­linge vraag: de commu­ni­catie omtrent overlast door houtrook.


Indiendatum: 21 dec. 2022

III Vragen van de fracties van PvdD en GroenLinks over de communicatie omtrent overlast door

houtrook (Bart Hekkema & Tim van de Vendel)

Inmiddels zijn de temperaturen al een paar keer tot ver onder nul gedaald. Torenhoge energierekeningen

zorgen er in aantal gevallen voor dat mensen naar andere vormen van verwarming zoeken, waaronder

houtkachels. Mensen die al een koutkachel bezitten stoken vaker en gedurende langere periodes. 1


Naast dat houtrook aantoonbaar schadelijk is voor de gezondheid zorgt houtrook ook voor overlast: rook slaat neer, blijft hangen op straat en komt zo de huizen van stokers en die van de buren binnen.2

Sinds 2019 is het aantal meldingen van overlast door houtrook in de gemeente flink gestegen, zo blijkt uit gegevens van het Meldpunt Overlast en Zorg.

Onze fracties vermoeden dat het aantal mensen dat overlast ervaart nog wel eens hoger kan liggen omdat er niet sprake is van eenduidige communicatie als het gaat om het doen van meldingen. Hoewel we nog wachten op de uitkomsten van het onderzoek en de campagne van de GGD denken onze fracties dat het goed is om voor het huidige ‘stookseizoen’ al enkele communicatiemaatregelen te treffen. Als voorbeeld daarvoor kan worden gekeken naar de website van de gemeente Amersfoort.3

Op die pagina wordt hout stoken ontmoedigd en worden inwoners aangemoedigd melding te doen van overlast. Ook is er een link geplaatst naar de Stookwijzer, die gegevens van meldingen deelt met gemeenten.

Op de gemeentelijke communicatiekanalen in Groningen wordt daarentegen weinig aandacht besteed aan de schadelijke gevolgen van houtrook en worden inwoners ook niet aangemoedigd om een melding te doen. Integendeel, want op de gemeentelijke pagina wordt gesuggereerd dat het doen van een melding weinig zin heeft omdat er (nog) geen landelijke wetten of regels zijn die mogelijk maken dat de gemeente ingrijpt. In het raadsbesluit van 16 februari 2022 over de aanpak van overlast door houtrook staat dat in afwachting van de uitvoering door de GGD in ieder geval extra aandacht besteed wordt aan voorlichting over het voorkomen van “eventuele overlast door houtrook”. Kennelijk is het onderzoek en de informatiecampagne van de GGD vertraagd en daarom stellen we toch enkele

vragen:

1. Is het college bereid om in afwachting van de uitwerking van het onderzoek en de

informatiecampagne van de GGD alvast de gemeentelijke communicatie over de schadelijke gevolgen

van houtrook en de overlast die houtrook kan veroorzaken te verbeteren?

Voetnoten met bronnen:

1

https://fd.nl/economie/1461821...

2

https://www.rivm.nl/houtrook

3

https://www.amersfoort.nl/hout...

Voorzitter: Dank u wel voor uw beantwoording. Ik kijk even rond. Dan gaan we door naar de

derde set vragen. Die zijn van de fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks over de

communicatie omtrent overlast door houtrook van de heer Hekkema en de heer Van de

Vendel. Ik kijk even rond wie ik het woord zal geven. We gaan naar de heer Hekkema.


De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Inderdaad een aantal vragen. Eén

vraag over de overlast door houtstook in deze gemeente. Wat we zien, is dat er steeds meer

meldingen komen van mensen en we weten natuurlijk ook steeds meer over de schadelijke

gevolgen door houtrook. Vorig jaar hebben we het initiatiefvoorstel op initiatief van

GroenLinks en een aantal andere partijen besproken. Daarbij werd toen aangekondigd dat er

een onderzoek en informatiecampagne van de GGD zou komen. Dat is ook in de afgelopen

begrotingsbehandeling aan de orde geweest. Nu zien we wel dat er tot nu toe nog niet zo

veel is gebeurd wat betreft die communicatie-uitingen. Daarom vragen wij het college om in

afwachting van het onderzoek en die informatiecampagne van de GGD alvast de

gemeentelijke communicatie daarop aan te passen. Dat we aangegeven dat houtstook

schadelijk is voor mensen en dat melders die meldingen willen doen van de overlast door

houtrook dat kunnen doen en dat ze niet via de gemeentelijke communicatie in zekere zin

worden ontmoedigd om een melding te doen, omdat er gemeentelijk geen handhaving

mogelijk is. Dat is de kern van de vraag die we aan de wethouder willen stellen.


Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond of daar nog aanvullingen op zijn. Niet? Dan geef ik

wethouder Molema het woord.


Mevrouw Molema: Dank u wel. Het klopt van het initiatiefvoorstel. De overlast van houtrook

is natuurlijk best een heel lastig thema om iets in te doen. Er is toentertijd gekozen om extra

in te zetten op communicatie. De afspraak was dat het per 2023 via de GGD zal lopen. Die

opdracht hebben wij nu ook verstrekt. U vraagt nu vooruitlopend daarop nog aanvullend

actie te ondernemen. Mijn voorstel is dat we de GGD vragen om zo snel mogelijk met onze

opdracht aan de gang te gaan om ook vanuit de GGD-lijn de communicatie te verbeteren.

Dat is ook de opdracht die we aan hen geven en waarvoor ze betaald worden met het

budget dat u met de begroting 2023 beschikbaar stelt. Ik ga er ook van uit dat ze daar ook zo

snel mogelijk mee aan de slag gaan. U vraagt, bent u bereid om in afwachting van de

uitwerking, dat gaat om nog anderhalve week of twee weken, nog extra aanvullende actie

vanuit de gemeente te doen? De afspraak die toentertijd is gemaakt, is dat wij een

stookalert afgegeven op het moment dat dit ook vanuit het RIVM wordt gecommuniceerd.

Dat doen wij ook. Ik heb dat ook nog even gecontroleerd. In november was er inderdaad een

keer een advies om dat in Groningen te doen. Daar hebben we toen ook in de communicatie

actie op ondernomen. Aanvullend zou ik de acties bij de GGD willen neerleggen conform de

opdracht die zij hebben gekregen van ons.


Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond. Daar is een aanvullende vraag over. De heer

Hekkema.


De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank voorzitter en ook dank aan de wethouder

voor de beantwoording. Ik kan me er inderdaad wel in vinden dat het dan nog een tijdje gaat

duren voordat de GGD die campagne heeft opgezet. Waar ik dan nog wel bij de wethouder

aandacht voor wil vragen, is het feit dat het straks misschien niet helemaal helder is, waar

mensen die overlast ervaren terechtkunnen. Nu is het op de gemeentelijke website, zoals ik

al aangaf, toch nog best lastig om een melding te doen. Het krijgt ook niet altijd opvolging.

Als mensen straks bij de GGD een melding kunnen doen en bij de gemeente, dan is het wat

mijn fractie betreft wel heel belangrijk dat we goed kunnen monitoren waar die overlast

vandaan komt, op welke plekken zich dat concentreert en wat we mensen kunnen

meegeven wat ze zelf kunnen doen om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met hun buren, als

het gaat om overlast. Daar vraag ik nog wel aandacht voor en daarbij natuurlijk ook voor de

stookwijzer, waarbij de gemeente nu niet is aangesloten. Dat is ook een plek waar veel

mensen meldingen doen op het moment dat ze overlast ervaren, dus ik wil de wethouder

vragen om dat ook mee te nemen, misschien in een vervolggesprek met de GGD. Daarmee

worden de meldingen toch efficiënter gemonitord.


Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even of de wethouder daar nog op wil reageren.


Mevrouw Molema: Ja, dat wil ik wel. In de opdracht van de GGD zit dat zij een onderzoek

doen naar welke acties we het beste kunnen nemen, maar daarnaast zit er ook

communicatie in het algemeen in. Ik denk dat u terecht aandacht vraagt voor op het

moment dat we op twee of drie plekken meldingen binnen gaan krijgen hoe we dat dan op

een goede manier monitoren, dus dat zal ik meenemen. Ik heb zelf gekeken of het makkelijk

is om een melding te doen en volgens mij moet je best zoeken op de website. Dat is ook één

van de dingen die we mee kunnen nemen in de communicatie: hoe we dat op een goede

manier kunnen doen en dat we mensen blijven uitnodigen om wel meldingen te blijven

doen, zodat we in ieder geval inzicht hebben. Volgens mij kan ik uw vraag daarmee wel

positief beantwoorden.


Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond en er is nog een aanvullende vraag van GroenLinks.


De heer Van de Vendel (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Zoals ook in de vragen al stond,

heeft bijvoorbeeld de gemeente Amersfoort een hele duidelijke pagina over houtrook en de

schadelijke gevolgen daarvan. Vindt de wethouder, dat wij als gemeente dit ook zouden

moeten doen om zo de voorlichting goed te doen? Naast wat natuurlijk de GGD doet, maar

dat weten mensen misschien toch iets minder snel te vinden. Dat wij als gemeente op onze

gemeentelijke website ook duidelijk maken, wat de gevolgen zijn van houtrook en hoe je

eventueel goed kan stoken en dergelijke, een beetje in lijn van wat de gemeente Amersfoort

daarin doet.


Mevrouw Molema: Met de afhandeling van het initiatiefvoorstel is het voorstel gedaan om

dit juist bij de GGD neer te leggen, omdat zij daar een club mensen op hebben zitten die hier

heel veel expertise in hebben. Daarmee heeft u er dus ook voor gekozen om niet de

gemeentelijke website daarvoor te gebruiken, maar juist de GGD en de expertise van het

team Milieu en Leefomgeving. Echter, er zou best uit het onderzoek kunnen komen dat we

zeggen, je zou op de gemeentelijke website ook wat aanvullends moeten doen. We hebben

echter wel in de afhandeling van het initiatiefvoorstel heel bewust gekozen om de expertise

van de GGD daar optimaal te benutten. Ik kan u toezeggen, dat op het moment dat zij dat

onderzoek hebben uitgevoerd en met aanbevelingen komen, dat we u daar over informeren,

hoe dat er dan uitziet. Het kan best zijn dat er een aanbeveling uit komt voor de

gemeentelijke website.


Voorzitter: Dank u wel. Er is nog een aanvullende vraag van de heer Hekkema.


De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Nog één vervolgvraag. Ik vind het

heel goed dat we als gemeente gaan inzetten op communicatie-uitingen en mensen ervan

bewust maken wat de schadelijke gevolgen zijn van overmatige blootstelling aan houtrook.

Er zijn ook veel andere steden in dit land waar dit probleem speelt, dus ik zou willen vragen

of het college bereid is om ook met die andere steden en met het Rijk in gesprek te gaan om

te kijken of we misschien meer mogelijkheden zouden kunnen krijgen om de overlast door

houtrook in te perken of misschien zelfs inderdaad een verbod op het stoken van hout

gemeentelijke te kunnen afkondigen? Dat is nog een vraag aan het college.


Mevrouw Molema: Volgens mij is dat iets wat altijd al speelt, want alle gemeenten

worstelen met de overlast van houtrook en wat daar landelijk aan gedaan kan worden. Daar

is altijd al contact over. Ik weet dat de GGD's dat sowieso ook met elkaar bespreken, want zij

hebben natuurlijk expertise op de overlast die het met zich meebrengt en de effecten die

het heeft op de gezondheid. De oproep begrijp ik, maar dat is een actie die landelijk al heel

erg lang loopt en de gemeenten weten elkaar te vinden ook in het samen optrekken richting

het Rijk.


Voorzitter: Ik kijk rond. Volgens mij zijn de vragen beantwoord. Dank daarvoor

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen: Vergoeding kosten aanpassing geslachtsregistratie

Lees verder

Schriftelijke vragen: Broodvergisters

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer