Schrif­te­lijke vragen: Brood­ver­gisters


Indiendatum: 12 jan. 2023


Geacht college,

Een kilogram oud brood dat 400 liter biogas oplevert; dat klinkt als een sprookje, maar het is de realiteit.1 (Brood)vergisters kunnen door middel van fermentatie oud brood en ander eten omzetten in biogas. Op een aantal plekken in Nederland, zoals in Amersfoort, wordt deze machine al met veel succes gebruikt. In een wijkcentrum in Amersfoort weten de huishoudens de broodbakken goed te vinden wordt er gekookt op biogas, afkomstig van oud brood. In een gunstig geval levert 1 machine genoeg gas op om 8 huishoudens mee te laten koken.2

De fractie van de Partij voor de Dieren ziet om meerdere redenen een kans in het gebruik van vergisters. Allereerst willen we als gemeente vooroplopen in de transitie naar duurzame energiebronnen. We willen niet meer afhankelijk zijn fossiele brandstoffen. Het biogas uit vergisters zou mogelijk een kleine stap in de goede richting kunnen betekenen. Ten tweede willen we meer doen tegen voedselverspilling. Vooropstaat dat minder consumeren de eerste stap is tegen voedselverspilling. Daarnaast willen we ook richting een circulaire economie waarin afval hergebruikt wordt. Hierbij speelt het probleem dat op een aantal plekken in Groningen, zoals het Noorderplantsoen en het Wielewaalplein, regelmatig brood wordt gedumpt. Mensen willen het bijvoorbeeld aan de vogels of eenden geven, maar realiseren zich niet dat dit slecht is voor de gezondheid van de dieren, ongewenste dieren aantrekt en negatieve gevolgen heeft voor het milieu.

Daarom stelt de fracties van de Partij voor de Dieren graag enkele vragen aan het college van B&W.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het problematisch is dat mensen hun brood niet willen weggooien en daarom in de natuur dumpen terwijl dit negatieve gevolgen heeft voor dier en milieu?

2. Ziet het college in de huidige tijd waar we zo snel mogelijk af willen van fossiele brandstoffen iets in het gebruik van deze vergisters? Zo nee, waarom niet?

3. Wil het college verder actie ondernemen om de negatieve gevolgen van brooddumpingen in de natuur tegen te gaan, bijvoorbeeld door het instellen van een eendenvoerverbod zoals in andere grote gemeenten in Nederland? Zo nee, waarom niet en op welke manier wil het college dit probleem wel aanpakken?

Hartelijke groet,

Janette Bosma

Partij voor de Dieren


[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-economie/van-oud-brood-wordt-in-deze-amersfoortse-buurt-biogas-gemaakt~be41bf00/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://www.enki-energy.info/n...

[2] https://agendastad.nl/content/...

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij ontvangt u ons antwoord op de schriftelijke vragen ex art. 36 RvO van

mevrouw J. Bosma van de Partij voor de Dieren over broodvergisters.

De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het problematisch is

dat mensen hun brood niet willen weggooien en daarom in de natuur dumpen terwijl

dit negatieve gevolgen heeft voor dier en milieu?

Ja, wij zijn het met u eens. Wanneer er grote hoeveelheden brood in de natuur liggen,

krijgen vogels een ongezonde hoeveelheid brood binnen. Ook de waterkwaliteit

verslechtert en er kunnen ongewenste gasten zoals ratten door worden aangetrokken.

2. Ziet het college in de huidige tijd waar we zo snel mogelijk af willen van

fossiele brandstoffen iets in het gebruik van deze vergisters? Zo nee, waarom niet?

Wij zijn een voorstander van het voorkomen van voedselverspilling en betreuren het

weggooien van brood. Als brood eenmaal toch wordt weggegooid, dan willen we dat

dat op de juiste wijze gebeurt zodat recycling mogelijk is. Brood dat wordt

weggegooid in de groencontainer wordt gecomposteerd. Brood dat in de grijze

container of ondergrondse container terecht komt, wordt in de scheidingsfabriek

gescheiden uit het restafval en vergist tot biogas. We begrijpen dat sommige inwoners

hun brood buiten brengen als onderdeel van een levensovertuiging dat je brood niet

mag weg gooien. We zetten liever in op het nog beter informeren van onze inwoners

hoe ze voedselverspilling kunnen voorkomen en wat er gebeurt als ze hun eten op de

juiste wijze weggooien dan dat we een nieuw inzamelsysteem voor brood optuigen.

3. Wil het college verder actie ondernemen om de negatieve gevolgen van

brooddumpingen in de natuur tegen te gaan, bijvoorbeeld door het instellen van een

eendenvoerverbod zoals in andere grote gemeenten in Nederland? Zo nee, waarom

niet en op welke manier wil het college dit probleem wel aanpakken?

Wij zien een verbod op het voeren van eenden niet als de beste oplossing om het

dumpen van brood tegen te gaan. Het dumpen van brood en andere etenswaren lossen

wij liever op door het informeren van mensen over voedselverspilling (zie vraag 2).

Bovendien schept het instellen van een verbod op voeren ook verplichtingen op het

gebied van handhaving.

Hoewel onze focus blijft liggen op het voorkomen van voedselverspilling, gaan we

aanvullend via onze eigen kanalen aandacht besteden aan de wijze van

afvalverwerking. Hiermee vergroten we de bereidheid brood in de afvalbak te doen.

Daarnaast denken na over de juiste wijze van communicatie om het voeren van eenden

te ontmoedigen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester, secretaris,

Koen Schuiling Christien Bronda

Interessant voor jou

Mondelinge vraag: de communicatie omtrent overlast door houtrook.

Lees verder

Mondelinge vragen: het gebruik van grasveld met bomen als opslagterrein

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer