Schrif­te­lijke vragen over LHBTQIA+ horeca knel­punten


Indiendatum: 15 mrt. 2022

Groningen, 14 maart 2022

Geacht college,

De laatste jaren zijn er veel uitgaansgelegenheden voor het LHBTQIA-publiek verdwenen. In 2013 sloten gay café El Rubio en club The Golden Arm, en in 2017 sloot De Kast voor het laatst de deuren. Deze ontwikkeling is niet uniek voor Groningen, maar maakt onderdeel uit van een landelijke trend. Als oorzaken voor de sterke teruggang van queer horecagelegenheden worden de toename van gemengd uitgaan en de opkomst van online dating genoemd.

Toch blijft het volgens de Partij voor de Dieren en de Stadspartij 100% voor Groningen belangrijk om horecagelegenheden te hebben die zich specifiek richten op de LHBTQIA-gemeenschap. Een plek waar homo’s, lesbiennes, biseksuele, aseksuele, transgender en non-binaire mensen zich niet anders hoeven voor te doen dan ze zijn, en waar ze vergeleken met reguliere horeca fors minder risico lopen om aangestaard, uitgescholden, bedreigd, of nog erger, mishandeld te worden. Zeker voor queer mensen die nog niet of nog maar net uit de kast zijn gekomen is het belang van een plek vol gelijkgestemde mensen niet te onderschatten. Als Partij voor de Dieren en Stadspartij 100% voor Groningen zijn wij dan ook van mening dat we de bestaande LHBTQIA-horecagelegenheden in Groningen moeten koesteren.

1. Deelt het college deze opvatting? Zo nee, waarom niet?

Representatie doet ertoe. Zichtbaarheid van gemarginaliseerde groepen in de openbare ruimte komt acceptatie ten goede. Mede daardoor is er in Groningen een regenboogzebrapad, was hier de Roze Zaterdag, en wordt de regenboogvlag jaarlijks gehesen. Het verhogen van de zichtbaarheid is naast het steunen van potentieel kwetsbare groepen, het steunen van jongeren, het bevorderen van veiligheid en het voeren van inclusief beleid één van de vijf speerpunten van het Regenboog Stembusakkoord van het COC dat op woensdag 2 maart door bijna alle partijen die in de gemeente Groningen actief zijn is getekend.

2. Is het college het met ons eens dat LHBTQIA+ horeca een rol hebben in het steunen van jongeren en potentieel kwetsbare groepen en daarnaast de zichtbaarheid en daarmee acceptatie van de queer gemeenschap kunnen vergroten? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met ons eens dat er actief beleid nodig is om (horeca)gelegenheden voor gemarginaliseerde groepen, waaronder de LHBTQIA+ gemeenschap, te behouden? Zo ja, is het college bereid om uiteen te zetten wat de mogelijkheden hiertoe zouden kunnen zijn, om de raad in staat te stellen daarover in gesprek te gaan?

Op de locatie van de dragshowbar House of Scandal aan de Pottebakkersrijge 2 was tot eind 2020 homobar De Rits gevestigd. De bestaande wens van De Rits voor een eigen terras was bekend binnen de gemeente: elk jaar werd door de eigenaren opnieuw een terrasvergunning aangevraagd, die ieder jaar door de gemeente om verschillende redenen niet werd verleend. De onenigheid leidde tot een rechtszaak, waarin een rechterlijke uitspraak de gemeente in het gelijk stelde. De Stadspartij stelde hierover in augustus 2019 schriftelijke vragen, die niet hebben geleid tot het door De Rits gewenste terras. (1)

4. Erkent het college dat de aanwezigheid van terras niet alleen de zichtbaarheid vergroot maar tevens de (economische) overlevingskansen van (LHBTQIA+)horeca vergroot? Kan het college zich voorstellen dat mensen uit de LHBTQIA+ gemeenschap ook graag in het zonnetje in de ‘safe space’ van een gay bar willen kunnen genieten van een versnapering?

De fracties van de Partij voor de Dieren en Stadspartij 100% voor Groningen menen dat de omstandigheden, onder andere door het vaststellen van de nieuwe mobiliteitsvisie, zodoende zijn veranderd dat een terras nu wel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Onder de bewoners en ondernemers van de Pottebakkersrijge bestaat al langer de wens om de Pottebakkersrijge van de A-brug tot aan de Apoortenmolendrift als autovrije straat in te richten. Deze wens werd niet gedeeld door de eigenaren van Bar de Rits. Nu Bar De Rits is overgenomen en is omgetoverd tot House of Scandal, lijkt de weerstand tegen een autovrije straat te zijn verdwenen. De huidige eigenaar van House of Scandal deelt de wens om dit gedeelte van de Pottebakkersrijge autovrij te maken.

5. Herkent het college dit beeld?

De mobiliteitsvisie staat in het teken van het “herwinnen en anders inrichten van de openbare ruimte”. Er worden ambities uitgesproken om het straatparkeren in de bebouwde kom terug te dringen en straten een hoger verblijfsklimaat te geven, klimaatadaptiever, met meer groen, en meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

6. Is het college het met ons eens dat het autovrij maken van het noordelijke gedeelte van de Pottebakkersrijge in lijn is met de nieuwe mobiliteitsvisie? Deelt het college ons inzicht dat het opheffen van straatparkeerplekken hier ruimte creëert voor groen en (tevens niet-commerciële) verblijfsplekken?

Een probleem met het afsluiten van de noordelijke Pottebakkersrijge voor autoverkeer zit in de Westerhavenstraat, waar door het smalle wegprofiel enkel eenrichtingsverkeer mogelijk is. Het puur noodzakelijke autoverkeer heeft daarom een andere entree nodig. Een mogelijke oplossingsrichting om het noordelijke deel van de Pottebakkersrijge grotendeels autovrij te krijgen en tegelijkertijd het noodzakelijke verkeer te kunnen toelaten is het plaatsen van een poller voor de ingang van de Potterbakkersrijge die enkel te bedienen is door leveranciers en bewoners van de Pottebakkersrijge, Westerhavenstraat en Apoortermolendrift wonen, zoals ook in de Steentilstraat het geval is.

7. Hoe kijkt het college tegen deze mogelijke oplossing aan?

8. Ziet het college mogelijkheden om, ook als de noordelijke Pottebakkersrijge niet wordt ingericht als (grotendeels) autovrije straat, toch een (bescheiden) terras te vergunnen aan House of Scandal door bijvoorbeeld de fietsparkeerplaatsen (deels) naar het zuiden te verplaatsen?

Met vriendelijke groet,

Wesley Pechler Amrut Sijbolts

Partij voor de Dieren Stadspartij / 100% voor Groningen

Indiendatum: 15 mrt. 2022
Antwoorddatum: 6 apr. 2022

Geachte lezer,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door raadslid W. Pechler van de fractie Partij voor de Dieren en raadslid A. Sijbolts van de fractie Stadspartij 100% voor Groningen gestelde vragen ex art. 38 RvO over LHBTQIA+ horeca knelpunten. De brief van de vragenstellers treft u als bijlage aan. 1. (Zie inleiding brief vragenstellers) Als Partij voor de Dieren en Stadspartij 100% voor Groningen zijn wij dan ook van mening dat we de bestaande LHBTQIA+- horecagelegenheden in Groningen moeten koesteren. Deelt het college deze opvatting? Zo nee, waarom niet? We delen de opvatting dat we de diversiteit van de Groningse horeca en nachtcultuur moeten koesteren. Het Groningse nachtleven, waar LHBTQIA+-horecagelegenheden een integraal onderdeel van uitmaken, is onlosmakelijk verbonden met onze binnenstad en een wezenlijk onderdeel van een levendige, aantrekkelijke stad. Het Groningse nachtleven draagt bij aan sociale cohesie, vrijheid, talentontwikkeling, inspiratie en creativiteit. In een inclusieve gemeente als Groningen moet zeker plaats zijn voor horecagelegenheden waar de LHBTQIA+-gemeenschap veilig en plezierig kan uitgaan. Dit hoeven echter niet altijd horecagelegenheden te zijn die zich specifiek op deze groep richten. Ook de reguliere horeca kan deze inclusiviteit bieden en doet dat ook. We horen van mensen die zichzelf tot de LHBTQIA+-groep rekenen, dat zij zich steeds meer welkom voelen in de reguliere horeca. Wij zijn blij met de positieve ontwikkeling van inclusiviteit in reguliere horeca.

2. Is het college het met ons eens dat LHBTQIA+ horeca een rol hebben in het steunen
van jongeren en potentieel kwetsbare groepen en daarnaast de zichtbaarheid en
daarmee acceptatie van de queer gemeenschap kunnen vergroten? Zo nee, waarom
niet?

De acceptatie van de queer gemeenschap is belangrijk voor de hele samenleving en LHBTQIA+-horeca kan daarbij een rol spelen. Uit onderzoek blijkt dat steden met een aanzienlijke LHBTQIA+-gemeenschap toleranter zijn en vaak ook meer creatievelingen aantrekken dan andere steden. Dit is ook de reden dat thema’s zichtbaarheid, sociale acceptatie en antidiscriminatie onderdeel zijn van onze Diversiteitsagenda 2.0. We willen hier graag benadrukken dat mensen die zichzelf tot de LHBTQIA+-groep rekenen, zonder voorbehoud, met hun eigen identiteit en in alle vrijheid moeten kunnen uitgaan, in alle horecagelegenheden, ook die die niet specifiek op deze groep gericht zijn. Onder andere daarvoor hebben we in Groningen het Convenant Veilig Uitgaan (met integraal afsprakenkader met gemeente (OOV), politie, KHN, nachthorecaondernemers en portiers). Ook is er het Discriminatie Meldpunt Groningen (met een panel deurbeleid horeca, meldpunt seksueel geweld en discriminatie LHBTQIA+, in samenwerking met COC en politie Noord-Nederland).

3. Is het college het met ons eens dat er actief beleid nodig is om (horeca)gelegenheden voor gemarginaliseerde groepen, waaronder de LHBTQIA+ gemeenschap, te behouden? Zo ja, is het college bereid om uiteen te zetten wat de mogelijkheden hiertoe zouden kunnen zijn, om de raad in staat te stellen daarover in gesprek te gaan?

We zetten ons in voor een open, tolerant en veilig uitgaansleven voor iedereen. Diversiteit in de nachthoreca kan hierbij helpen, en in overleg met nachtburgemeester Merlijn Poolman en andere betrokkenen werken we aan een verbetering daarvan. Uw raad wordt daar binnenkort ook bij betrokken. Het is (grotendeels) aan de ondernemer om te bepalen welke doelgroep hij, zij of hen met diens horecagelegenheid wil aanspreken. Ongeacht de doelgroep faciliteren we alle ondernemers actief met o.a. ons horecaloket. Het specifiek ondersteunen van LHBTQIA+-horeca vinden we onwenselijk vanwege oneerlijke concurrentie. De in de afgelopen jaren gesloten horecagelegenheden zijn overigens niet verdwenen vanwege ontbrekend actief beleid, maar door een afgenomen en veranderde vraag.

4. Erkent het college dat de aanwezigheid van terras niet alleen de zichtbaarheid vergroot maar tevens de (economische) overlevingskansen van (LHBTQIA+)horeca vergroot? Kan het college zich voorstellen dat mensen uit de LHBTQIA+ gemeenschap ook graag in het zonnetje in de ‘safe space’ van een gay bar willen kunnen genieten van een versnapering?

Veel mensen zullen het aangenaam vinden om in het zonnetje op een terras te zitten, ongeacht zijn, hen of haar geaardheid. Een terras kan een positieve factor zijn voor de bedrijvigheid van een horecaonderneming, maar helaas is die mogelijkheid er niet altijd, bijvoorbeeld door de verkeerssituatie. Er zijn meer horecaondernemers, ook die niet specifiek een LHBTQIA+-doelgroep hebben, die een terras zouden willen, maar waar ook geen openbare ruime voor beschikbaar is. In een compacte stad als Groningen is er altijd sprake van schaarse ruimte waarbij er keuzes gemaakt moeten worden.

5. (Zie toelichting in de brief van de vragenstellers) De huidige eigenaar van House of Scandal deelt de wens om dit gedeelte van de Pottebakkersrijge autovrij te maken. Herkent het college dit beeld?

We zijn graag en altijd bereid om met belanghebbenden in gesprek te gaan over de inrichting van de straat, bijvoorbeeld aan de hand van de Leidraad Openbare Ruimte. Er moet echter altijd een afweging van alle betrokken belangen plaatsvinden. Dat betekent dat andere belangen zwaarder kunnen wegen, zoals in dit geval het parkeren
van auto’s of fietsen. De Pottebakkersrijge is een woonstraat, waar het verblijven voorop staat. De weg is smal en ingericht op eenrichtingsverkeer. Autovrij maken van de straat zou de bereikbaarheid van omliggende buurtstraten onmogelijk maken. Doordat aan het einde van de Pottebakkersrijge een knip is gemaakt, wordt sluipverkeer door de straat in de richting van de Museumbrug en Westerhaven voorkomen.

6. Is het college het met ons eens dat het autovrij maken van het noordelijke gedeelte van de Pottebakkersrijge in lijn is met de nieuwe mobiliteitsvisie? Deelt het college ons inzicht dat het opheffen van straatparkeerplekken hier ruimte creëert voor groen en (tevens niet-commerciële) verblijfsplekken?

Zie het antwoord op vraag 5. Het autovrij maken van het noordelijke gedeelte van de Pottebakkersrijge creëert niet meer ruimte omdat er ook fietsers en voetgangers gebruik maken van deze straat. In het noordelijk gedeelte van de Pottebakkersrijge blijft daarmee onvoldoende ruimte over om een terras, rijbaan en trottoir te combineren. De verkeersfuncties hebben een hogere prioriteit dan een horecaterras. We verwijzen daarbij naar de raadsvragen ex art. 38 RvO van de Stadspartij voor Stad en Ommeland over ongelijke behandeling terrasvergunning ondernemers van 10-09- 2019. Het autovrij maken van de Pottebakkersrijge is als zodanig niet opgenomen in de mobiliteitsvisie “Groningen goed op weg”.

7. (Zie toelichting in de brief van de vragenstellers) Een mogelijke oplossingsrichting om het noordelijke deel van de Pottebakkersrijge grotendeels autovrij te krijgen en tegelijkertijd het noodzakelijke verkeer te kunnen toelaten is het plaatsen van een poller voor de ingang van de Pottebakkersrijge die enkel te bedienen is door leveranciers en bewoners van de Pottebakkersrijge, Westerhavenstraat en Apoortermolendrift wonen, zoals ook in de Steentilstraat het geval is. Hoe kijkt het college tegen deze mogelijke oplossing aan?

Zie het antwoord bij vraag 5 en 6. Bovendien is de poller in de Steentilstraat geen robuuste oplossing gebleken (erg storingsgevoelig en daarmee ook kostbaar), en daarom is afscheid genomen van deze oplossing. Voor vracht- en bestelvoertuigen zal de handhaving buiten de venstertijden (tussen 12 uur ’s middags en 5 uur ’s ochtends) later dit jaar met kentekencamera’s worden ingericht. Deze oplossing vervangt (ten dele) de poller in de Steentilstraat.

8. Ziet het college mogelijkheden om, ook als de noordelijke Pottebakkersrijge niet wordt ingericht als (grotendeels) autovrije straat, toch een (bescheiden) terras te vergunnen aan House of Scandal door bijvoorbeeld de fietsparkeerplaatsen (deels) naar het zuiden te verplaatsen?

Nee, zie de beantwoording van de raadsvragen ex art. 38 RvO van de Stadspartij voor Stad en Ommeland over ongelijke behandeling terrasvergunning ondernemers van 10- 09-2019. De hier aanwezige fietsparkeerplaatsen voorzien in een duidelijke behoefte, vooral van bewoners van deze straat. Hier komt bij dat we in de binnenstad – en zeker dit deel van de binnenstad – zoals bekend een aanzienlijk tekort aan fietsparkeerplaatsen hebben. Juist op deze locatie zijn daarvoor weinig alternatieven.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over de kap van 39 gezonde bomen aan de Vondellaan

Lees verder

Mondelinge vragen over de (verkeers)veiligheid voor reeën

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer