Monde­linge vragen over de kap van 39 gezonde bomen aan de Vondellaan


Indiendatum: 9 mrt. 2022

III Vragen van de PvdD-fractie over bomenkap aan de Vondellaan (Kirsten de Wrede)

Deze week werden wij opgeschrikt door berichten over de kap van een groot aantal bomen op de

Vondellaan. In de systemen konden wij géén omgevingsvergunningen vinden.

Navraag van velen leerde ons dat de Vondellaan opnieuw moet worden ingericht, omdat vanwege de

nieuwe ringweg er in de toekomst meer verkeer door de Vondellaan zal rijden. Er zitten hier

verscheidene scholen en kinderopvangcentra, dus vanwege de veiligheid voor fietsers moet er een

fietspad komen. En moeten de bomen wijken.

1 https://www.rtvnoord.nl/nieuws...

Mede naar aanleiding van de eerdere motie over handhaven foutparkeren in

2019: https://gemeenteraad.groningen...

Wij stellen u hier graag de volgende vragen over.

1. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de kap van 39 grote, volwassen bomen in de

huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis een klap voor de bewoners, mens en dier, van de

Vondellaan is?

2. Bij de gekapte bomen bevonden zich ook lindes. Waarom is niet gekozen voor het verplanten

van deze lindes? (Volgens de informatiebijeenkomst van CHP waren de bomen niet ziek. Uit

andere informatiebronnen zou blijken dat de bomen 60 jaar oud zijn en 100 jaar oud kunnen

worden)

3. Bent u het met ons eens dat er ondanks de berichtgeving van CHP toch iets is misgegaan met

de transparantie, omdat de omgevingsvergunningen op digitale systemen niet te vinden zijn?

4. Kunt u ons uitleggen waarom die vergunningen niet duidelijk in het systeem staan? Wanneer

kunnen wij een transparanter kapbeleid verwachten en wat gaat u daaraan doen?

5. Het ontwerp voor de Vondellaan dateert uit 2014. De vergunningen zijn in 2018 verleend.

Het is nu 2022. Er zullen mensen in deze buurt wonen die er in 2018 nog niet woonden en

die dus geen beroep hebben kunnen indienen. Een geldigheid voor een kapvergunning van

vier jaar klinkt ook best lang, er kan in die tijd van alles gebeuren, bijvoorbeeld nieuwe

technologische ontwikkelingen. Hoe kijkt u hier in het algemeen, en in dit specifieke geval

tegenaan?

6. Ondanks dat het college al in 2017 tot deze kap besloot, is er tot op heden geen herplantplan

ontwikkeld. Kunt u uitleggen of het gebruikelijk is dat bomen gekapt worden zonder dat

sprake is van een herplantplan? Wanneer kunnen wij een dergelijk plan verwachten? En op

welke wijze wordt in dit plan rekening gehouden met de ecologische waarde van de bomen?

7. In kapvergunningen kunt u voorwaarden opnemen. Bent u bereid om voortaan bij

kapvergunningen als voorwaarde op te nemen dat er pas gekapt mag worden, als het effect

van de kap en de visie op het ecologisch herstel, zoals verpakt in een herplantplan en

compensatie, afdoende geregeld zijn?

8. Een citaat uit technische informatie die wij hebben verkregen: “Het ontwerp voor de

Vondellaan is overigens samen met de buurt tot stand gekomen, waarbij vrij liggende

fietspaden een voorkeur hadden.” Op welke wijze heeft dit participatieproces met de buurt

plaatsgevonden en hoeveel omwonenden waren daarbij betrokken?

Indiendatum: 9 mrt. 2022
Antwoorddatum: 8 mrt. 2022

Reactie:

Het verwijderen van groen en bomen is altijd nadelig voor het klimaat en de aanwezige

biodiversiteit. Dit zijn we met u eens. Het verwijderen van bomen proberen we dan ook

zoveel mogelijk te voorkomen, en als het toch nodig is leggen we een compensatieplicht

op.

Bij de ontwikkeling van projecten vindt altijd een belangenafweging plaats tussen de

verschillende doelen en belangen. Deze belangenafweging heeft in 2017 ook

plaatsgevonden tussen de realisatie van Aanpak Ring Zuid met het onderliggend

wegennet én het behoud van groen en bomen. Uw raad heeft toen gekozen voor de

realisatie van het vernieuwen van de zuidelijke ringweg met de aanpassingen van het

onderliggend wegennet. Het ontwerp voor de Vondellaan is in 2014 samen met de buurt

tot stand gekomen.

Bij de Aanpak Ring Zuid behorende Boom Effect Analyses zijn door het college

vastgesteld en de raad is daarover ook geïnformeerd, conform de regelgeving. Daarbij is

ook een herplantplicht opgelegd. In de Boom Effect Analyse die in 2017 is opgeleverd is

het verplanten van de lindes langs de Vondellaan, net als bij alle andere bomen,

Volgvel: 6

afgewogen en niet geschikt bevonden om te verplanten omdat ze niet een heel lange

verwachte levensduur hebben. In de vergunning is een minimale herplantplicht

opgenomen van één op één.

De procedure rondom de omgevingsvergunning met kapactiviteit is in 2017 doorlopen

volgens de regelgeving. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het concept besluit. Ook is

geen beroep ingesteld tegen deze vergunning (deel E) bij de Raad van State. Iedere

aanvraag en vergunning wordt volgens de hiervoor geldende bepalingen gepubliceerd.

Deze vergunning, die valt onder de zogenaamde coördinatieregeling, is door

Rijkswaterstaat in diverse bladen gepubliceerd. Volgens de geldende regelgeving in 2017

is de procedure dus wel degelijk transparant gevoerd. Wel werken we steeds aan

verbetering. Op dit moment zijn we druk bezig om per 1 juli a.s. naast het genomen

besluit ook de bijbehorende documenten digitaal bekend te maken.

In kapvergunningen kunnen voorwaarden worden opgenomen. Bij Ruimtelijke

Ontwikkelingen gebeurt dit ook altijd. In de procedure zijn voldoende waarborgen

opgelegd om de herplantverplichting goed af te dwingen. We hebben dus geen enkele

aanleiding om te veronderstellen dat er niet zou worden voorzien in het herplanten van

nieuwe bomen. Aan het herplantplan wordt op dit moment gewerkt.

De bomen langs de Vondellaan zijn zo lang als mogelijk blijven staan totdat dit deel van

het project wordt uitgevoerd. De herinrichting van de Vondellaan past nu in de planning

om uit te voeren. Het gehele project Ring Zuid neemt meer tijd in beslag zoals u weet en

het kan dus gebeuren dat bomen pas na een langere tijd worden geveld. Alleen met het

vellen van de bomen is het mogelijk om vrijliggende fietspaden te realiseren.

Het ontwerp van de nieuwe situatie voorziet in de herplant van bomen. Aan beide zijden

van de weg komt een vrijliggend fietspad en nieuwe bomen. Dit kunt u ook vinden op de

website van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid. Zie hiervoor de link:

https://www.aanpakringzuid.nl/...

Op deze site wordt ook het participatieproces uitgelegd en is de onderliggende

documentatie te vinden. Zie:

https://www.aanpakringzuid.nl/...

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen betreffende de rotzooi van een boekbinderij in de Hunzeloop

Lees verder

Schriftelijke vragen over LHBTQIA+ horeca knelpunten

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer