Schrif­te­lijke vragen betref­fende de rotzooi van een boek­bin­derij in de Hunzeloop


Indiendatum: mrt. 2022

Groningen, 1 maart 2022

Geacht college,

Storm Eunice deed vorige week niet alleen veel stof opwaaien, maar helaas ook veel afval dat in de natuur terecht is gekomen. Ook in onze gemeente. Een artikel van stadsblog Sikkom laat zien dat er in de Hunzeloop bij Euvelgunne veel verpakkingsmateriaal, papier en plastics in het water terecht zijn gekomen.1 Het is afval van een boekbinderij. En het is niet de eerste keer dat er afval van het bedrijf in de natuur terecht komt. Naar verluid gebeurde dat ook in januari 2021, toen omwonenden na meerdere malen te hebben geprobeerd contact te krijgen met het bedrijf, uiteindelijk maar zelf aan de slag gingen om de troep op te ruimen. Afgaande op de foto’s (zie hieronder) lijkt er sprake van aanzienlijke vervuiling van de Hunzeloop.

De fractie van de Partij voor de Dieren stelt het college daarover graag enkele vragen:

1. Is het college op de hoogte van de vervuiling van de Hunzeloop nabij Euvelgunne?

2. Zijn er in de afgelopen week meldingen binnengekomen bij de Omgevingsdienst Groningen (bijvoorbeeld via de Milieuklachtenlijn of de Hinderapp)? Wat is er gedaan met die meldingen?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat wanneer een storm op komst is en verpakkingsmateriaal niet wordt opgeborgen en dit in de natuur waait er sprake is van ernstige nalatigheid en dat daarmee ook sprake is van risicoaansprakelijkheid? (Of hier sprake is van een strafbaar feit kunnen wij niet beoordelen, of dit een milieudelict is zal ook afhangen van de mate waarin hier sprake is van ernstige nalatigheid.)

4. Is het college bereid om de Hunzeloop zo snel mogelijk volledig schoon te laten maken en te ontdoen van al het plastic en verpakkingsmateriaal (vanwege het gevaar voor dieren en uiteenvallen microplastics) en de rekening daarvan bij het bedrijf te leggen?

5. Is het college voornemens om het bedrijf aansprakelijk te stellen voor de vervuiling van de Hunze?

1 https://www.sikkom.nl/natuurge...

2 Wet Milieubeheer: https://wetten.overheid.nl/jci...

Indiendatum: mrt. 2022
Antwoorddatum: 23 mrt. 2022

De beantwoording is hier te lezen!