Vermeende risico's van straling


Indiendatum: mrt. 2013

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Grote Markt 1

9712 HN Groningen

Datum: 28 maart 2013

Betreft: schriftelijke aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende de vermeende risico’s van straling

Geacht college,

Bijna twee jaar geleden hebben wij u voor het eerst vragen gesteld over straling. [1] Verschillende berichten in de media over dit onderwerp, onder andere gecombineerd met onze zieke kastanjes, deden ons de stoute schoenen aantrekken en ons verdiepen in een controversieel onderwerp, de risico’s van straling. Reacties waren wisselend: sommige mensen vonden het heel goed dat wij dit onderwerp op de kaart durfden te zetten, anderen vroegen ons waar we mee bezig waren en hoe we het in ons hoofd haalden ons imago te bevlekken met een dergelijk zweverig onderwerp.

De Partij voor de Dieren is echter niet bang voor een beetje controverse en vindt het gezien de ontwikkelingen tijd worden om het onderwerp opnieuw aan de orde te stellen. Achttien maart jl. doet de firma Bullseye WiFi uit Tiel een persbericht de deur uit met de strekking dat het bedrijf 36 steden in het centrum ongevraagd zal voorzien van een gratis wifi netwerk, waaronder Groningen. Een dag later zal het Franse parlement het voorzorgsprincipe toepassen op schoolgaande kinderen en wettelijk vastleggen dat internet zoveel mogelijk via bedrade verbindingen moet lopen, om zo kinderen minder bloot te stellen aan stralingsrisico’s. [2]

Het voorzorgsprincipe is een moreel en politiek principe dat stelt dat als een ingreep of een beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving of het milieu, maar er is geen wetenschappelijke consensus over die eventuele toekomstige schade, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel. In discussies over de gevolgen van bijvoorbeeld nanotechnologie en straling wordt veelvuldig met dit principe geschermd en gewezen op de gevolgen van het jarenlange gebruik van asbest en tabak.

Wereldwijd worden de gevolgen van straling onderzocht, ook in ons eigen land. De Universiteit Wageningen (WUR) is op dit moment bezig met een onderzoek naar de gevolgen van straling voor bomen. Tijdens de commissie Beheer en Verkeer van 4 september 2012 refereerde het college hieraan bij de behandeling van het agendapunt “Ontwikkeling Kastanjeziekte”.

Bij de beantwoording van onze vorige vragen over straling antwoordde u onder andere dat college noch raad de instrumenten had om bronnen van deze elektromagnetische velden aan te pakken: wifi is een verguningsvrije en ongereguleerde frequentie. Wij willen u wijzen op artikel 2:46 Bescherming Groenvoorziening uit de Algemene Plaatselijke Verordening: “Het is in een voor publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de gemeente in onderhoud zijnde groenstroken, grasperken of bloembakken verboden enige schade toe te brengen aan een boom of een bloem- of heesterperk, dan wel aldaar bloemen te plukken”.

Graag willen wij u de volgende vragen stellen.

1. Bent u bereid te onderzoeken of u middels bovenstaand artikel in de APV, verwijzend naar het voorzorgsprincipe en het lopende onderzoek naar de gevolgen van straling voor bomen, dit wifi netwerk uit de stad kunt weren?

2. Wat zal het stralingsnivo van dit netwerk bedragen?

3. Zeer recent is in Zwitserland electrogevoeligheid officieel als ziekte herkend.[1] Het door Bullseye WiFi beoogde netwerk is voor mensen die hieraan leiden slecht nieuws. Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden lijkt deze ziekte ook te erkennen, zij het met een slag om de arm. Zijn er bij de GGD Groningen stadjers bekend die hieraan lijden en zo ja, hoeveel?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

[1] http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2013.pdf, http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/raadsvragen/i/2240

[2] http://www.beperkdestraling.org/index.php?option=com_content&view=article&id=728:frans-parlement-voorzorgsprincipe-mbt-wifi-op-school&catid=43:nieuws-algemeen

Indiendatum: mrt. 2013
Antwoorddatum: 23 apr. 2013

VRAGEN

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

2013 – Nr. 25.

VRAGEN van Partij voor de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende vermeende risico's van straling.

(Binnengekomen: 2 april 2013.)

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Bent u bereid te onderzoeken of u middels bovenstaand artikel in de APV, verwijzend naar het voorzorgsprincipe en het lopende onderzoek naar de gevolgen van straling voor bomen, dit wifi netwerk uit de stad kunt weren?

Zoals in onze beantwoording van uw op 31 mei 2011 gestelde vragen is genoemd zijn er de afgelopen jaren verschillende onderzoeken gedaan naar de effecten van elektromagnetische velden en gezondheid. Bij het vaststellen van blootstellings-limieten worden ruime veiligheidsmarges ingebouwd, gebaseerd op het voorzorgs-principe, waardoor de veilig geachte normen uit wetenschappelijk onderzoek met minimaal een factor 50 zijn verzwaard. We hebben u gemeld dat de tijdens de pilot Draadloos Groningen gemeten waarden ongeveer duizend keer lager lagen dan de wettelijk toegestane stralingsnorm. De voor het WiFi-netwerk te gebruiken zend-installatie moet voldoen aan de wettelijke eisen.

Het door Wageningen University uitgevoerde onderzoek naar de effecten van WiFi-straling op bomen is nog niet afgerond. Of er een relatie bestaat tussen elektro-magnetische velden en zieke bomen is niet wetenschappelijk aangetoond.

Een onderzoek naar mogelijkheden om artikel 2:46 bescherming Groenvoorziening uit de Algemene Plaatselijke Verordening "Het is in een voor publiek toegankelijk park of plantsoen of in bij de gemeente in onderhoud zijnde groenstroken, grasperken of bloembakken verboden enige schade toe te brengen aan een boom of een bloem- of heesterperk, dan wel aldaar bloemen te plukken", toe te passen is op dit moment niet aan de orde. Bovendien is het betreffende artikel in de APV niet bedoeld om negatieve effecten voor beplanting zoals van uitlaatgassen, verontreinigingen en straling te weren.

Wat zal het stralingsnivo van dit netwerk bedragen?

Het is moeilijk te zeggen om welke veldsterkten het gaat waar mensen aan worden blootgesteld, omdat deze snel afneemt met de afstand tot de WiFi-zender.

De conclusie van de stralingsmetingen tijdens de pilot Draadloos Groningen is dat het netwerk van Draadloos Groningen op basis van de metingen slechts in zeer geringe mate zal bijdragen aan het verhogen van de totale veldsterkte in de stad, en dat de hoogte van de veldsterkte duizend keer lager ligt dan die van de Europees vastgestelde blootstellingslimieten.

Vergeleken met andere stralingsbronnen (TV, radio, telefonie, pagers) valt de straling van het draadloze netwerk in het niet. Met de andere netwerken (radio) hebben we al meer dan een eeuw ervaring, en wetenschappelijk onderzoek heeft geen gezondheids-schade aangetoond.

Er is weinig tot geen reden om aan te nemen dat het netwerk dat door Bullseye wordt ingericht andere blootstelling aan het publiek zal opleveren. De gebruikte apparatuur moet voldoen aan de Europese eisen die hieraan worden gesteld.

Zeer recent is in Zwitserland electrogevoeligheid officieel als ziekte herkend.[1] Het door Bullseye WiFi beoogde netwerk is voor mensen die hieraan leiden slecht nieuws. Het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden lijkt deze ziekte ook te erkennen, zij het met een slag om de arm. Zijn er bij de GGD Groningen stadjers bekend die hieraan lijden en zo ja, hoeveel?

Sinds 2010 hebben zich bij GGD Groningen een gering aantal mensen gemeld die lichamelijke klachten hadden welke ze zelf toeschreven aan elektrogevoeligheid. Deze mensen meldden zich voornamelijk met vragen over mogelijkheden om de blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken. Op dit moment is elektrogevoeligheid in Nederland geen erkende ziekte. De lichamelijke klachten die mensen ondervinden worden serieus genomen. Wetenschappelijk onderzoek heeft echter tot nu toe nog geen duidelijke oorzaak voor deze klachten opgeleverd.

Dat maakt het voor bijvoorbeeld een huisarts, waar deze patiënten zich voor zorg primair moeten melden, moeilijk om een goede diagnose te stellen en een adequate behandeling in te zetten. De klachten worden ook niet als zodanig geregistreerd.

Voor een GGD is het daarom niet te achterhalen om hoeveel patiënten het zou gaan.

[1] http://www.stopumts.nl/pdf/Compilatie-RF-straling-2013.pdf

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer