Vragen evenement in plantsoen tijdens broed­seizoen


Indiendatum: apr. 2013

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Grote Markt 1

9712 HN Groningen

Datum: Groningen, 9 april 2013

Betreft: schriftelijke vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende het gebruik van het Noorderplantsoen

Geacht college,

De Partij voor de Dieren is onaangenaam getroffen door uw brief van 4 april jl., waarin u de raad informeert over een “kleine wijziging” in het vergunningenbeleid evenementen “Feesten in Balans ll”. Het gaat om de regel dat er vóór 1 juli van elk jaar in verband met het broedseizoen geen grootschalige evenementen in het Noorderplantsoen mogen plaatsvinden.

Vorig jaar hebben wij schriftelijke vragen gesteld over de Nacht van Groningen, een evenement dat jaarlijks plaatsvindt op Hemelvaartsdag. [1] Wellicht zijn we niet duidelijk genoeg geweest. De Partij voor de Dieren vindt het namelijk niet acceptabel dat er een grootschalig evenement plaatsvindt in het Noorderplantsoen tijdens het broedseizoen. Daarom willen wij u de volgende vragen stellen.

1. Om ervoor te zorgen dat de impact op het Noorderplantsoen beperkt blijft, worden er geen randactiviteiten zoals muziek toegestaan. Bij de beantwoording van onze vragen van vorig jaar stelt u dat het park op mooie zomerse dagen tijdens het broedseizoen ook intensief wordt gebruikt. Maar bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat honderden renners die ploegsgewijs door het park denderen en publiek dat juichend en soms blazend op instrumenten (de aanwezigheid van vuvuzela’s en toeters valt niet uit te sluiten) in grote getale aanwezig is, tot aanmerkelijk grotere verstoring van de vogels zal leiden dan een gewone mooie dag? Om hoeveel deelnemers gaat het? En hoeveel publiek wordt er – bij benadering – verwacht?

2. Het bouwen van een nestje, het uitbroeden van de eieren en het verzorgen van de kleintjes vergt veel energie van de ouders. Het is dan ook niet voor niets dat ouders en aanstaande ouders vroeg op stok moeten en dat tijdens het broedseizoen alleen kleinschalige evenementen zijn toegestaan, die vóór 20:00 uur zijn afgelopen. Vorig jaar duurde dit evenement van 20:00 tot 23:15 en daarna moest er nog worden opgeruimd. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dat gedurende het broedseizoen in een park met ecologische waarden, met veel broedende vogels, eigenlijk onacceptabel is?

3. De Dierenbescherming Groningen gaat bezwaar indienen tegen uw besluit opnieuw een grootschalig evenement plaats te laten vinden tijdens het broedseizoen in het Noorderplantsoen. Is dit voor u een reden om aan Topsport Noord Nederland te vragen alsnog een ander parcours te kiezen, buiten het Noorderplantsoen om? Zo nee, waarom moet deze loop per sé door het Noorderplantsoen? Immers, start en finish zijn ook elders.

4. U stelt in de brief van 4 april dat de renners alleen over de verharde paden zullen rennen. Bedoelt u hiermee de geasfalteerde wegen door het plantsoen, of bedoelt u ook de zandweggetjes en de paadjes die door en langs bosschages en over de oude stadsmuren lopen?

Vanwege de korte termijn waarop dit evenement zou plaatsvinden, hopen wij op een spoedige reactie.

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

[1] http://groningenstad.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/raadsvragen/i/2653

Indiendatum: apr. 2013
Antwoorddatum: 10 apr. 2013

door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen.

2013 – Nr. 30.

VRAGEN van de Partij van de Dieren van de heer G.J. Kelder betreffende het gebruik van het Noorderplantsoen.

(Binnengekomen: 10 april 2013.)

Het college beantwoordt de vragen als volgt:

Om ervoor te zorgen dat de impact op het Noorderplantsoen beperkt blijft, worden er geen randactiviteiten zoals muziek toegestaan. Bij de beantwoording van onze vragen van vorig jaar stelt u dat het park op mooie zomerse dagen tijdens het broedseizoen ook intensief wordt gebruikt. Maar bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat honderden renners die ploegsgewijs door het park denderen en publiek dat juichend en soms blazend op instrumenten (de aanwezigheid van vuvuzela’s en toeters valt niet uit te sluiten) in grote getale aanwezig is, tot aanmerkelijk grotere verstoring van de vogels zal leiden dan een gewone mooie dag? Om hoeveel deelnemers gaat het? En hoeveel publiek wordt er – bij benadering – verwacht?

De route in het Noorderplantsoen maakt slechts een klein onderdeel uit van het hele parcours. Hierdoor is er een grote spreiding van publiek. Het is moeilijk aan te geven hoeveel mensen er bij benadering zullen staan. Dit wordt vooral bepaald door de weersomstandigheden op deze dag. De ervaring van de afgelopen jaren is dat er langs de route in het Noorderplantsoen geen grote aantallen juichende of toeterende mensen staan. Er worden 1500 hardlopers verwacht. Ook zij veroorzaken relatief weinig overlast doordat ze niet in grote groepen lopen, maar in kleine groepjes gedurende het evenement het park aandoen. Daarnaast worden er (zoals u zelf al aangeeft) geen randactiviteiten (zoals horeca en muziek) toegestaan die extra mensen naar het Noorderplantsoen trekken. Wij zijn van mening dat de verstoring die dit evenement zou kunnen veroorzaken niet groter is dan wat bezoekers veroorzaken op een (drukke) mooie dag.

Het bouwen van een nestje, het uitbroeden van de eieren en het verzorgen van de kleintjes vergt veel energie van de ouders. Het is dan ook niet voor niets dat ouders en aanstaande ouders vroeg op stok moeten en dat tijdens het broedseizoen alleen kleinschalige evenementen zijn toegestaan, die vóór 20:00 uur zijn afgelopen. Vorig jaar duurde dit evenement van 20:00 tot 23:15 en daarna moest er nog worden opgeruimd. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat dat gedurende het broedseizoen in een park met ecologische waarden, met veel broedende vogels, eigenlijk onacceptabel is?

Het Noorderplantsoen is geen natuurgebied, maar een openbaar park. Het park wordt in de zomer veel vaker intensief door de Stadjers gebruikt tot diep in de avond. Omdat er ook sprake is van een hoge ecologische waarde (ondermeer in de vleermuis- en vogelpopulaties) is een zonering aangebracht in het Noorderplantsoen. Er is een gebied in het park aangewezen voor (grootschalige) evenementen. Daarnaast zijn er ecologisch beheerde rustgebieden op de "dwingers". De Flora- en Faunawet beschermt niet het gebied, maar de verblijfplaatsen en fourageer- en migratieroutes van vleermuizen en nesten van broedende vogels. Deze komen door de vergunde route niet in het geding.

De Dierenbescherming Groningen gaat bezwaar indienen tegen uw besluit opnieuw een grootschalig evenement plaats te laten vinden tijdens het broedseizoen in het Noorderplantsoen. Is dit voor u een reden om aan Topsport Noord Nederland te vragen alsnog een ander parcours te kiezen, buiten het Noorderplantsoen om? Zo nee, waarom moet deze loop per sé door het Noorderplantsoen? Immers, start en finish zijn ook elders.

De Dierenbescherming heeft haar bezwaar toegelicht in een brief aan uw raad. De inhoud daarvan geeft ons geen nieuwe argumenten om Topsport Noord Nederland te vragen het parcours alsnog te verleggen. Het is een traditie van 10 jaar dat de nacht van Groningen plaatsvindt, waarbij het parcours deels door het Noorderplantsoen loopt. Onze ervaring uit voorgaande jaren is, dat hieruit weinig extra druk op het plantsoen resulteert.

U stelt in de brief van 4 april dat de renners alleen over de verharde paden zullen rennen. Bedoelt u hiermee de geasfalteerde wegen door het plantsoen, of bedoelt u ook de zandweggetjes en de paadjes die door en langs bosschages en over de oude stadsmuren lopen?

In bijlage 1 is te zien om welke paden het gaat. Bij het beoordelen van de route is rekening gehouden met de mate waarin deze verstoring zou kunnen veroorzaken.

Zo wilde de organisator aanvankelijk een route over de Jatsdwinger (achter het restaurant), die hebben we om deze reden afgewezen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer