Vragen betref­fende regels over carbid schieten


Indiendatum: dec. 2013

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Grote Markt 1
9712 HN Groningen

Betreft: schriftelijke aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende het toevoegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) regels over carbid schieten

Geacht college,

Het einde van het jaar nadert en spoedig zal 2014 ingeluid worden, gepaard gaande met de traditionele knallen en lichtshows. Een trend van de laatste tijd is carbid schieten en dan met name het gebruik maken van steeds grotere constructies voor zwaardere knallen. De Partij voor de Dieren zou het liefst zien dat het particulier afsteken van vuurwerk en carbid verdwijnt, om plaats te maken voor een centraal gereguleerd festijn, waar iedereen tegelijkertijd van kan genieten en waarbij veiligheid en welzijn voor mens en dier gewaarborgd zijn. Zover is het helaas nog niet.

Wij hebben vernomen dat er in Groningen veel klachten zijn over carbid schieten, terwijl hierover helemaal geen regels zijn opgenomen in de APVG. In de gemeente Groningen zijn zelfs provinciaal gezien de meeste klachten over carbidschieten gemeld. Bij het carbidschieten worden dermate harde knallen geproduceerd, dat mensen die betrokken zijn bij de activiteit gehoorbeschermers dienen te dragen. In het Brabantse Boekel worden zelfs gratis oordoppen uitgedeeld bij het jaarlijkse carbidevenement, om de mensen te beschermen. Het gehoor van dieren is doorgaans vele malen beter dan dat van de mens. Een paard hoort bijvoorbeeld tien tot twintig keer beter dan een mens. Daarbij komt dat dieren bij harde geluiden van nature een schrikreactie ervaren, vaak gevolgd door de drang om te vluchten. De populariteit van cursussen voor honden met vuurwerkangst en het hoge aantal vermiste (gevluchte) huisdieren na de jaarwisseling, zijn een duidelijk signaal dat een knallende jaarwisseling voor veel dieren een uiterst vervelende ervaring is.

Maatschappelijk gezien is er in toenemende mate aandacht voor de dierenwelzijnsbezwaren bij vuurwerk. Uit een peiling van Dagblad van het Noorden bleek dat 81% van de 2057 deelnemende noordelingen vond dat een vuurwerkverbod de beste oplossing is voor dierenleed rond de jaarwisseling. Niet alleen voor dieren, maar daardoor ook voor hun baasjes, zijn de luide knallen tijdens Oud en Nieuw elk jaar weer een stressvolle, onplezierige ervaring.

Als gemeente kunt u eenvoudig dieren bescherming bieden tegen stresservaringen door carbidknallen. U kunt aan Afdeling 13 Vuurwerk van de APVG een en ander toevoegen, bijvoorbeeld: “Er mogen geen handelingen worden verricht of nagelaten waarvan degene die het carbidschieten verricht redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat daardoor gevaar kan optreden voor mens, milieu en dier”. Verbod op een dergelijke handeling in een openbare plaats zal wellicht niet genoeg zijn: ook afsteken op eigen land kan tot in de verre omtrek overlast en erger kunnen veroorzaken. Nadere specificatie is wenselijk, bijvoorbeeld afstand tot dierenstallen en –weides en andere plakken waar dieren verblijven. Daarnaast kunt u via de Vereniging van Nederlandse Gemeentes een voorbeeldregeling omtrent carbid voor de APV ontvangen, als basis voor uw gemeentelijke regelgeving.

Naar aanleiding hiervan willen wij u graag enkele vragen stellen.

1. Hoeveel klachten zijn er over carbid in de gemeente Groningen binnen gekomen dit jaar tot nu toe en in de vorige vijf jaren?
2. Het is de taak van de gemeentes om ervoor te zorgen dat carbid schieten geen overlast of gevaar voor mens, dier en milieu oplevert, het rijk en provincie hebben hier geen taak in. Was u hiervan op de hoogte?
3. Was u zich bewust van het feit dat over carbid niets in de APVG vermeld staat?
4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het opnemen van regels met betrekking tot carbid schieten wenselijk is uit het oogpunt van welzijn en veiligheid voor mens en dier?
5. Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel van uw kant ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

Indiendatum: dec. 2013
Antwoorddatum: 29 jan. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer G.J. Kelder van de Partij van de Dieren gestelde vragen over het toevoegen van regels aan de Algemeen Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) over carbidschieten. De op 30 december 2013 binnengekomen brief van de vragensteller treft u als bijlage aan.

Omdat de overlast van carbidschieten in onze gemeente erg beperkt is en er wet- en regelgeving voorhanden is op grond waarvan bij gevaar of overlast handhavend opgetreden kan worden, zien wij geen toegevoegde waarde in het opnemen van regels met betrekking tot carbidschieten.


1. Hoeveel klachten zijn er over carbid in de gemeente Groningen binnen gekomen dit jaar tot nu toe en in de vorige vijf jaren?

Bij het Meldpunt Overlast en Zorg zijn dit jaar 35 meldingen binnengekomen over overlast door vuurwerk, waarbij geklaagd wordt over erg harde knallen. In twee gevallen werd expliciet melding gemaakt van carbid. Het Meldpunt heeft geen gegevens van de afgelopen 5 jaar over meldingen over overlast van carbidschieten.

2. Het is de taak van de gemeentes om ervoor te zorgen dat carbid schieten geen overlast of gevaar voor mens, dier en milieu oplevert, het rijk en provincie hebben hier geen taak in. Was u hiervan op de hoogte?

De overlast van carbidschieten is in onze gemeente zeer beperkt. Net als bij vuurwerk geeft het afsteken van carbid harde knallen. Wel is de verbranding schoner. Carbidschieten wordt in de gemeente Groningen niet als een dusdanig probleem gezien dat een apart artikel in de APVG rechtvaardigt. Er is voldoende wet- en regelgeving voor handen op grond waarvan bij gevaar of overlast handhavend opgetreden kan worden.


3. Was u zich bewust van het feit dat over carbid niets in de APVG vermeld staat?

Ja. Wij hebben geen artikel in de APVG opgenomen over carbidschieten, omdat wij dit niet nodig achten. Zoals we bij vraag 2 hebben geantwoord is de gemelde overlast beperkt, en is er wet- en regelgeving voorhanden op grond waarvan bij gevaar of overlast handhavend opgetreden kan worden. Het is ons bekend dat er gemeenten zijn die regels voor carbidschieten hebben opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Veelal gaat het om plattelandsgemeenten waar excessen hebben geleid tot opname van regels in de APV.

4. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het opnemen van regels met betrekking tot carbid schieten wenselijk is uit het oogpunt van welzijn en veiligheid voor mens en dier?

Nee. Zoals bij de beantwoording van de vragen 2 en 3 is aangegeven zien wij geen toegevoegde waarde in het opnemen van regels met betrekking tot carbidschieten.

5. Zo ja, wanneer kunnen wij een voorstel van uw kant ontvangen? Zo nee, waarom niet?

Zie onze eerdere antwoorden.

Wij vertrouwen erop dat hiermee de door u gestelde vragen voldoende gemotiveerd zijn beantwoord.

vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer