vragen betref­fende subsidie Stichting Dieren­opvang Groningen


Indiendatum: sep. 2013

Aan het college van Burgemeester en Wethouders

Grote Markt 1

9712 HN Groningen

Datum: 19 september 2013

Betreft: schriftelijke aanvullende vragen door de leden van de raad gesteld overeenkomstig artikel 42 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Groningen betreffende het voornemen de subsidie aan de Stichting Dierenopvang Groningen per 2015 stop te zetten.

Geacht college,

Bijna 25 jaar geleden heeft de gemeente Groningen het initiatief genomen de Stichting Dierenopvang Groningen, die tot dan toe in de Indische buurt zat, op de huidige locatie aan de Adorperweg te huisvesten.

De Stichting Dierenopvang Groningen is een vrijwilligersorganisatie met een ANBI status, die financieel gesteund wordt door de gemeenten Groningen, Haren, Zuidhorn, Tynaarlo en door bijna 1100 donateurs. Bij de Dierenopvang kunnen alle dieren in nood uit de wijde omgeving terecht, van konijn tot krokodil. Alleen honden en katten zijn uitgesloten van opvang. Zij kunnen terecht in de dierenasiels in Zuidwolde of Winschoten.

Jaarlijks vangt de Dierenopvang tussen de 3000-4000 dieren op. De beesten worden aangeboden door zowel particulieren als door de Dierenambulance. In totaal is 20% afkomstig uit huishoudens en komt 80% uit de natuur. Van de huisdieren (waterschildpadden, konijnen, cavia’s, kippen, reptielen) wordt bijna 60% herplaatst en overlijdt 10%. Voor de wilde dieren (duiven, merels, eenden, zwanen, uilen) geldt dat 80% weer wordt uitgezet en dat 6% overlijdt.

Uit deze cijfers blijkt dat de Dierenopvang voorziet in een grote behoefte. De organisatie beschikt over alle benodigde ontheffingen en vraagt slechts €5 voor het opvangen van afstandsdieren zoals konijnen of fretten. De reden om een lage afstandsbijdrage te vragen is dat het risico aanwezig is dat mensen de dieren anders in de natuur (bijvoorbeeld bij het Lauwersmeer) loslaten of eigenhandig “euthanaseren”. Met het laagdrempelige afstandsbeleid wordt dus het risico op veel direct en indirect leed, schade, overlast en verstoring van de biodiversiteit verkleind. De Dierenopvang is tevens actief bij het opvangen van menselijk leed als huisuitzettingen en overlijdens in de provincie. Hiermee wordt voorkomen dat dieren gaan zwerven.

De Dierenopvang is de enige organisatie in zijn soort in onze regio. De meest dichtstbijzijnde alternatieve opvangplek voor deze dieren is in Ureterp, ver buiten onze regio.

Tijdens het Voorjaarsdebat heeft het college naar aanleiding van vragen de Partij voor de Dieren toegezegd terug te komen op de vraag of er een wettelijke verplichting ligt ten aanzien van de opvang van gehouden dieren. Op 10 juli 2013 (BD13.3788308) heeft het college deze vraag als volgt beantwoord: “Als gemeente hebben wij de taak om de opvang en transport van gevonden dieren en zwerfdieren te regelen en de plicht om gevonden dieren maximaal 2 weken in bewaring te nemen. Wij besteden onze wettelijke taak voor de opvang van dieren uit aan 3 instellingen namelijk: De Dierenbescherming afdeling Groningen, De

Dierenambulance Groningen en het Dierenopvangcentrum Groningen. In 2013 is ruim 170.000 euro beschikbaar gesteld voor de opvang van dieren. Zolang wij een redelijke vergoeding beschikbaar stellen voor de opvang van dieren voldoen wij aan onze wettelijke taak.”

Om twee redenen vinden wij de laatste zin uit de beantwoording door het college opmerkelijk: het komt ons voor als een hele technocratische en weinig compassievolle benadering. Bovendien wordt hier het middel (redelijk vergoeding) boven het doel (wettelijke taak) gesteld.

1a. Is het college het met ons eens dat niet het beschikbaar stellen van een redelijke vergoeding bepalend is voor de beoordeling of voldaan wordt aan de wettelijke taak, maar de mate waarin het lukt de taak te vervullen om de opvang en transport van gevonden dieren en zwerfdieren te regelen en de plicht om gevonden dieren adequaat op te vangen? Zo nee, waarom niet? Hoe beoordeelt het college dit tot de morele zorgplicht die mensen voor kwetsbare dieren hebben?

b.Welke feiten en cijfers zijn beschikbaar waaruit blijkt in welke mate de gemeente Groningen voldoet aan de wettelijke taak voor de opvang van dieren?

c.Uit gesprekken met medewerkers van de Dierenopvang hebben wij begrepen dat de organisatie jaarlijks tot voor kort een bijdrage van ongeveer €7500 ontving van de gemeente, aangevuld met een kostenvergoeding van ongeveer €4000 per jaar. Recentelijk is het bedrag om technische redenen -namelijk het beperken van de administratieve last-, op initiatief van de gemeente samengevoegd tot een bedrag van €11.180,40 in 2013.

2. Klopt dit beeld?

Met het samenvoegen van de subsidie en de kostenvergoeding in het verleden, valt de totale vergoeding aan de Dierenopvang net boven de grens van €10.000 euro. Hoewel wij hier geenszins kwade opzet in vermoeden valt de Dierenopvang hiermee buiten de regeling dat organisaties die minder dan €10.000 subsidie ontvangen buiten schot blijven. Voor organisaties die meer dan €10.000 subsidie ontvangen geldt een generieke korting van 10%.

Op 14 augustus jl. heeft de Stichting Dierenopvang Groningen bericht gekregen van de gemeente Groningen dat het voornemen bestaat dat de Stichting vanaf 2015 volledig gekort wordt op hun subsidie.

3a. Waarom is het college van plan de Stichting Dierenopvang Groningen met ingang van 1 januari 2015 volledig te korten?

b. Hoe verhoudt dit voornemen zich tot de uitspraak van het college: “Zolang wij een redelijke vergoeding beschikbaar stellen voor de opvang van dieren voldoen wij aan onze wettelijke taak”? In hoeverre kan een bijdrage van €0 aangemerkt worden als een redelijke vergoeding?

c. Waarom valt de Dierenopvang niet onder de generieke regeling van een korting van 10% voor instellingen die een gemeentelijke bijdrage van meer dan €10.000 ontvangen?

d. Heeft het college overwogen dat een deel van het subsidiebedrag aan de Dierenopvang aan te merken valt als een kostenvergoeding voor het uitvoeren van een wettelijke gemeentelijke taak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom blijft de organisatie financieel dan niet helemaal buiten schot? Het subsidiebedrag blijft dan immers onder de €10.000.

Met het verdwijnen van de subsidie ligt het risico op de loer dat de Stichting Dierenopvang Groningen zal moeten besluiten te stoppen of bepaalde diensten niet meer, of tegen een hogere vergoeding te verlenen. Dit komt mogelijk op gespannen voet te staan met de wettelijke plicht die de gemeente heeft om minimaal twee weken te zorgen voor de opvang van gehouden dieren. De gemeente is afhankelijk van de Stichting Dierenopvang Groningen om in haar wettelijke plicht te kunnen voorzien, want er is geen alternatief.

4a. Komt met dit voornemen de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor de opvang van dieren uit de natuur niet in het gedrang? Welke eventuele alternatieven heeft het college voor de opvang van deze dieren op het oog?

b. Eén van de maatregelen die de Dierenopvang zou kunnen overwegen om het hoofd boven water te houden is het rekenen van een opvangvergoeding voor dieren die in het wild gevonden worden.

c. Verwijzend naar de wettelijke taak voor de opvang van dieren: in hoeverre is de voorgenomen bezuiniging in dit verband op de korte termijn voordelig, maar op de langere termijn onvoordelig voor de gemeentefinanciën?

Als de Dierenopvang zich genoodzaakt zou zien te sluiten dan kunnen mensen niet meer op een nette manier van al dan niet exotische huisdieren af. Het is reëel te veronderstellen dan mensen in dat geval hun konijnen, slangen of wasberen en andere dieren waarvan we weten dat er weinig nodig zijn om veel schade te kunnen veroorzaken, gewoon maar loslaten. Bovendien zal een goed onderkomen gevonden moeten worden voor de dieren die op dat moment bij de Dierenopvang opgevangen worden.

5a. In hoeverre heeft het college bij het voornemen de Dierenopvang volledig te korten een beoordeling gemaakt van een toename van de risico’s op directe en indirecte schade, overlast, de volksgezondheid en verstoring van de biodiversiteit?

b. Met welke (financiële) gevolgen moeten we rekening houden om de mogelijke effecten op korte en op langere termijn te herstellen?

c. Wat gaat er gebeuren met de dieren die bij de Dierenopvang opgevangen worden als de organisatie op zou houden te bestaan?

Met vriendelijke groet,

Partij voor de Dieren

Gerjan Kelder

Partij van de Arbeid

Wim Moes

Jacob Bolhuis

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de Partij voor de Dieren, Partij voor de Arbeid ein Stadspartij gestelde vragen inzake stopzetten per 1-1-2015 van de subsidie aan Stichting Dierenopvang Groningen.
De brief is binnen gekomen op 19 September 2013 met nummer 61. De raadsvragen treft u als bijlage aan.

Dit voornemen maakt onderdeel uit van de concept-begroting 2014.

Op 10 juli 2013 (BD 13.3788308) hebben wij u geinformeerd naar aanleiding van technische vragen over de wettelijke taken van de gemeente ten aanzien van de opvang en het transport van gevonden dieren en zwerfdieren. Zoals toen reeds aangegeven hebben wij een wettelijke taak en wordt deze uitgevoerd door 3 hiertoe bevoegde instellingen: De Dierenbescherming, afdeling Groningen, de Dierenambulance Groningen en het Dierenopvangcentrum Groningen. Deze instellingen krijgen daarvoor een vergoeding, in totaal 170.000 cmo. Nogmaals willen wij benadrukken dat wij ons bewust zijn van deze wettelijke taak.

Wat we wel zien is dat de drie instellingen op dit moment worden aangestuurd vanuit verschillende diensten en budgetten. Afstemming, prioritering en consistentie van beleid is daardoor een continue opgave. Dit willen we verbeteren door alle zorg voor dierenopvang en transport in een contractrelatie onder te brenge;Q.

Door samenwerking binnen de branche kan naar onze mening ook efficiencyvoordelen worden be;haald, waardoor ondanks bezuinigingen op het budget voor dierenopvang toch de kwantiteit en kwaliteit van de opvang op orde blijft. Vanaf 2015 is hier in totaal 160.000 euro voor beschikbaar. Wij gebmiken 2014 om dit verder uit te werken en betrekken daarbij de instellingen.

Vraag 1

a.

Is het college het met ons eens dat niet het beschikbaar stellen van een redelijke vergoeding bepalend is voor de beoordeling of voldaan wordt aan de wettelijke taak, maar de mate waarin het lukt de taak te vervullen om de opvang en transport van gevonden dieren en zwerfdieren te regelen en de plicht om gevonden dieren adequaat op te vangen? Zo nee, waarom niet? Hoe beoordeelt het college dit tot de morele zorgplicht die mensen voor kwetsbare dieren hebben?

Het college is het eens met uw stelling. Net als onze stadjers is het college zich bewust van zijn zorgplicht voor kwetsbare dieren. Ook in de toekomst zai het college hiervoor blijven zorgen.

Welkefeiten en cijfers zijn beschikbaar waaruit blijkt in welke mate de gemeente Groningen voldoet aan de wettelijke taak voor de opvang van dieren?

Onze wettelijke taak is uitbesteed aan hiertoe bevoegde instellingen. Van deze instellingen cintvangt de gemeente jaariijks een versiag. In deze verslagen staat onder andere hoeveel dieren uit de stad Groningen zijn opgeva.ngen. Voor de exacte feiten en cijfers verwijzen wij graag naar de desbetreffende jaarverslagen.

De vergoeding die de gemeente Groningen verstrekt is in totaal ongeveer 170.000 euro, Daarmee bevinden we ons op dit moment in de middenmoot als je (ms vergelijkt met steden als Almere, Nijmegen en Eindhoven.

b.

Vraag 2

Uit gesprekken met medewerkers van de Dierenopvang hebben wij begrepen dat de organisatiejaariijks tot voor kort een bijdrage van ongeveer €7500 ontving van de gemeente, aangevuld met een kostenvergoeding van ongeveer €4000 per jaar. Recentelijk is het bedrag om technische redenen -namelijk het beperken van de administratieve last-, op initiatief van de gemeente samengevoegd tot een bedrag van €11.180,40 in 2013. Klopt dit beeld?

Dit beeld klopt deels. In 2010 bestond de subsidie uit een bijdrage van de Milieudienst (€9.215,00) en een kostenvergoeding van ROEZ-Stadsbeheer (€1.425,00).

Vanaf 2011 ontvangt de Stichting Dierenopvang Groningen een subsidie van de gemeente Groningen om de administratieve lasten voor de Stichting te

beperken. In 2011 was dit een bedrag van €10.735,00. Het subsidiebedrag wordt jaariijks verhoogd met sen jaariijks indexeringspercentage. Voor 2013 is"het een bedrag van €11.180,40. De subsidie wordt gefinancierd vanuit het budget Stadsleven Natuurlijk.

Vraag 3

a.

Waarom is het college van plan de Stichting Dierenopvang Groningen met ingang van 1 januari 2015 volledig te korten?

Wij zijn voomemens om het budget Stadsleven Natuurlijk per 1 januari 2015 stop te zetten als bezuiniging. Daamaast wordt het budget Stadsleven Natuurlijk voor 84.000 euro gekort in 2013 en

2014. Voor 2013 en 2014 heeft dit geen gevolgen voor de subsidies die verleend worden uit dit budget, dus ook niet voor de Stichting Dierenopvang.

Hoe verhoudt dit voomemen zich tot de uitspraak van het college: "Zolang wij een redelijke vergoeding beschikbaar stellen voor de

opvang van dieren voldoen wij aan onze wettelijke taak"? In hoeverre kan een bijdrage van €0 aangemerkt worden als een redelijke vergoeding?

Voor dierenopvang en transport is in 2013 en 2014 circa 170.000 euro beschikbaar. Vanaf 2015 hebben wij in de begroting hiervoor circa

160.000 euro gereserveerd. Met de aangegeven samenwerking binnen de branche en de ambit ie om te komen tot een contractafspraak denken wij de wettelijk taak naar behoren te kunnen uitvoeren.

Waarom valt de Dierenopvang niet onder de generieke regeling van een korting van 10% voor instellingen die een gemeentelijke bijdrage van meer dan €10.000 ontvangen?

Het antwoord hierop wordt gegeven in vraag 3a. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook de Dierenbescherming en de Dierenambulance niet onder deze regeling valilen.

Heeft het college overM'ogen dat een deel van het subsidiebedrag aan de Dierenopvang aan te merken valt als een kostenvergoeding voor het uitvoeren van een wettelijke gemeentelijke taak? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom blijft de organisatie financieel dan niet helemaal buiten schot? Het subsidiebedrag blijft dan immers onder de €10.000.

Het antwoord hierop is gegeven in vraag 3b en 3c.

Vraag 4

a.

Komt met dit voornemen de wettelijke zorgplicht die de gemeente heeft voor de opvang van dieren uit de natuur niet in het gedrang?

Welke eventuele alternatieven heeft het college voor de opvang van deze dieren op het oog?

De wettelijke zorgplicht komt niet in het gedrang. Mogelijke alternatieven zullen worden meegenomen in de gesprekken om te komen tot een contractrelatie voor alle zorg voor dierenopvang en transport.

Een van de maatregelen die de Dierenopvang zou kunnen overwegen om het hoofd boven water te houden is het rekenen van een opvangvergoeding voor dieren die in het wild gevonden worden.

Dit betreft de bedrijfs'oering van de Stichting Dierenopvang zelf, het is niet aan het oordeel van de gemeente om hier iets over te zeggen. De gemeente Groningen heeft de Stichting Dierenopvang in dit kader wel voorgesteld een eriergiescan te laten doen.

Verwijzend naar de wettelijke taak voor de opvang van dieren: in hoeverre is de voorgenomen bezuiniging in dit verband op de korte termijn voordelig, maar op de langere termijn onvoordelig voor de gemeentefinancien ?

De wettelijke taak voor de opvang van dieren zai en kan conform de wet worden uitgevoerd binnen het budget dat de gemeente hiervoor beschikbaar stelt. Dit geldt ook voor de langere termijn.

b.

c.

Vraag 5

In hoeverre heeft het college bij het voornemen de Dierenopvang volledig te korten een beoordeling gemaakt van een toename van de risico's op directe en indirecte schade, overiast, de volksgezondheid en verstoring van de biodiversiteit?

Als aan de wettelijke taak wordt voldaan zoals is aangegeven is er geen toename van het risico op directe en indirecte schade, overiast, volksgezondheid en/of verstoring van de biodiversiteit.

Met welke (financiele) gevolgen moeten we rekening houden om de mogelijke effecten op korte en op langere termijn te herstellen?

Zoals als in beantwoording van vraag 5a is aangegeven is dit niet van toepassing.

Wat gaat er gebeuren met de dieren die bij de Dierenopvang opgevangen worden ais de organisatie op zou houden te bestaan?

Het gaat te ver om hier nu op voomit te lopen. In 2014 wordt helder op welke manier kan v/orden samengewerkt binnen de branche. Dan worden eventuele gevolgen en maatregelen ook zichtbaar.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders an Groningen.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer