Vragen over schade en letsel als gevolg van vuurwerk


Indiendatum: jan. 2014

Geacht college,

“Let op! Nederlanders gooien- al dan niet groepsgewijs- zomaar vuurwerk op straat, in tuinen, brievenbussen en afvalcontainers. Vuurwerk wordt gegooid naar voetgangers, fietsers, auto's en dieren. En vooral in drukke gebieden kan sprake zijn van toenemende criminaliteit.”

Aldus de Amerikaanse ambassade, die haar in Nederland verblijvende burgers meende te moeten waarschuwen voor de manier waarop wij onze jaarwisseling vieren. Over de Amerikaanse kijk op veiligheid kun je veel zeggen -en nog veel langer discussiëren-, maar vaststaat dat van het bovenstaande geen woord gelogen is. Veel mensen durven met de jaarwisseling de deur niet meer uit.

De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een verbod op vuurwerk, dan wel het gecontroleerd afsteken van vuurwerk op slechts enkele plekken in de stad. Veel oudere mensen durven uit angst voor de met rotjes gooiende jeugd de straat niet op. Dat is niet onterecht, want ongeveer de helft van de slachtoffers zijn omstanders. Strengere controle op illegaal vuurwerk zet weinig zoden aan de dijk, want 80% van de gewonden zijn slachtoffer van legaal vuurwerk.

Ieder jaar weer verandert Nederland met de jaarwisseling in een oorlogsgebied. Honderden mensen raken gewond, waaronder velen met blijvend letsel en dit jaar viel ook een dode te betreuren.Ieder jaar weer worden dieren per ongeluk maar ook opzettelijk verwond of gedood. Zie bijvoorbeeld het schokkende verhaal in het Dagblad van het Noorden van vandaag over poes Davy uit Gravenburg. Alleen al als gevolg van het geknal is de angst en stress bij huisdieren en wilde dieren enorm. Ieder jaar weer zijn er tijdens de jaarwisseling grote hoeveelheden vogels in de lucht. Maar ook voor veel mensen leidt de huidige viering van oud en nieuw tot veel stress. Denk bijvoorbeeld aan ouderen of mensen met een oorlogstrauma. Vuurwerk leidt ook tot luchtverontreiniging. Er komen grote hoeveelheden fijnstof en zware metalen in de lucht.

In de afgelopen jaren hebben wij geïnformeerd naar de financiële schade en het letsel in de gemeente Groningen als gevolg van vuurwerk. Bij de jaarwisseling van 2010/2011 was de schade 45.612, hierbij is de preventieve inzet van Stadsbeheer en Milieudienst meegerekend. Zo’n zeventig mensen hadden zich gemeld met vuurwerkletsel en er waren 25 telefonische meldingen van vuurwerkoverlast geweest. De jaren hierna waren de kosten voor de gemeente een paar duizend euro lager. Bij de jaarwisseling 2012/2013 hebben zich in Groningen dertig mensen laten behandelen voor vuurwerkletsel, maar hierbij moet worden opgemerkt dat de ziekenhuizen in Groningen een regionale functie hebben.

Ook nu willen wij graag weer een overzicht van de financiële en lichamelijke schade die vuurwerk met de jaarwisseling heeft aangericht.

1. Wat is de financiële schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste jaarwisseling? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? De extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.

2. Wat waren de kosten van de preventieve maatregelen in het kader van vuurwerk die ieder jaar worden genomen, zoals het verwijderen van bankjes en het afsluiten van glas- en papierbakken?

3. Zijn er meldingen bij de politie binnengekomen over overlast van vuurwerk en zo ja, hoeveel en van welke aard waren deze?

4. Hoeveel mensen hebben zich bij hun huisarts, de huisartsenpost, het Martiniziekenhuis en het UMCG gemeld met verwondingen die het gevolg waren van vuurwerk, legaal dan wel illegaal?

5. Hoeveel gevallen van dierenmishandeling met vuurwerk zijn er bekend vanaf de jaarwisseling van 2010?

6. Zijn er ook kinderen gewond geraakt? Zo ja, hoeveel? Om welk letsel gaat het?

7. Vorig jaar vroegen wij u of u, net als de Partij voor de Dieren, van mening was dat de schade en het letsel dat vuurwerk met zich meebrengt, een heroverweging van het bestaande beleid ten opzichte van particulier vuurwerk rechtvaardigt. U antwoordde daar – op dat moment - geen aanleiding voor te zien. Hoe staat u hier nu in?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren Groningen

Indiendatum: jan. 2014
Antwoorddatum: 15 jul. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen de beantwoording van de door de heer Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen over het toevoegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APVG) regels over schade en letsel als gevolg van vuurwerk. De brief van de vragensteller treft u als bijlage aan. De vragen zijn direct na de afgelopen jaarwisseling gesteld. Wij bieden
daarom om te beginnen onze welgemeende verontschuldigingen aan voor de late beantwoording van de vragen. De vragen zijn per abuis blijven liggen.

1. Wat is de financiële schade die vuurwerk heeft aangericht tijdens de laatste jaarwisseling? Hoeveel kosten zijn dit jaar besteed aan het schoonmaken en opruimen van afgestoken vuurwerk? De extra schoonmaakkosten die de Milieudienst moet maken zouden wij ook graag terugzien bij de beantwoording van de vragen.
We inventariseren de schade die is aangericht door vuurwerk en vreugdevuren ieder jaar direct na de jaarwisseling. De resultaten hiervan nemen we op in overzichten op basis van aantallen en op basis van kosten.Het schade- en kostenoverzicht van de jaarwisseling 2013-2014 is als bijlage bij de beantwoording van de vragen bijgevoegd. Uit het overzicht blijkt dat
het totaalbedrag aan schade uitkomt op een bedrag van 31.813 euro. Door middel van een op de jeugd gerichte campagne worden jongeren gestimuleerd zelf hun vuurwerkafval op te ruimen. Overig noodzakelijk schoonmaakwerk valt onder de reguliere inzet van de afdeling Stadsbeheer. Naar schatting is hiermee een inzet van ongeveer 450 uur gemoeid. De kosten
van deze inzet bedragen bij een kostprijs van 45 euro per uur 20.250 euro.

2. Wat waren de kosten van de preventieve maatregelen in het kader van vuurwerk die ieder jaar worden genomen, zoals het verwijderen van bankjes en het afsluiten van glas- en papierbakken?
De afdeling Stadsbeheer zorgt voor het incidenteel verwijderen en herplaatsen van straatmeubilair. Het beleid is erop gericht om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het verwijderen van straatmeubilair doen we alleen op plekken die in het verleden buitensporig last hadden van vandalisme. Met het preventief verwijderen en temgplaatsen van straatmeubilair en het afsluiten of verwijderen van glas- en papierbakken is een inzet van 180 uur gemoeid. Bij een kostprijs van 45 euro per uur leidt dit tot een bedrag van 8.100 euro aan preventieve inzet. Verder controleert Stadsbeheer de openbare ruimte en bijvoorbeeld de bouwplaatsen op vandalismegevoelige situaties. Deze werkzaamheden vallen onder de normale reguliere inzet van de wijkposten en wordt niet apart in rekening gebracht.

3. Zijn er meldingen bij de politie binnengekomen over overlast van vuurwerk en zo ja, hoeveel en van welke aard waren deze?
De politie houdt geen afzonderiijke registratie meer bij van meldingen van overlast door vuurwerk. Wel is na te gaan dat er geen meldingen zijn geweest die aanleiding waren voor het toekennen van de hoogste prioriteitscode.

4. Hoeveel mensen hebben zich bij hun huisarts, de huisartsenpost, het Martiniziekenhuis en het UMCG gemeld met verwondingen die het gevolg waren van vuurwerk, legaal dan wel illegaal?
Bij het UMCG en het Martiniziekenhuis zijn in totaal 24 patienten binnengebracht met verwondingen als gevolg van ongelukken met vuurwerk. Bij elk van beide instellingen meldden zich twaalf patienten. Onbekend is hoeveel mensen zich met verwondingen als gevolg van vuurwerk hebben gemeld bij de huisartsenpost of de eigen huisarts.

5. Hoeveel gevallen van dierenmishandeling met vuurwerk zijn er bekend vanaf de jaarwisseling van 2010?
De gevallen van dierenmishandeling met vuurwerk kennen we door berichtgeving in de media. Voor zover bekend betreft het een geval in de gemeente Groningen, het geval van de poes Davy, een zaak waarvan wij met afschuw kennis hebben genomen.

6. Zijn er ook kinderen gewond geraakt? Zo ja, hoeveel? Om welk letsel gaat het?
Hieromtrent zijn ons geen gegevens bekend.

7. Vorig jaar vroegen wij u of u, net als de Partij voor de Dieren, van mening was dat de schade en het letsel dat vuurwerk met zich meebrengt, een heroverweging van het bestaande beleid ten opzichte van particulier vuurwerk rechtvaardigt. U antwoordde daar -op dat moment- geen aanleiding voor te zien. Hoe staat u hier nu in?
De gemeente Groningen treft maatregelen om hinder en overlast van vuurwerk zo veel mogelijk tegen te gaan. De bestaande beperkingen ten aanzien van de verkoop en het afsteken van vuurwerk worden zo goed als mogelijk is gehandhaafd. Wij zien vooralsnog geen aanleiding het bestaande beleid ten aanzien van particulier vuurwerk te heroverwegen. Het afsteken van vuurwerk door consumenten is geregeld in het Vuurwerkbesluit. Dit Vuurwerkbesluit stelt regels ten aanzien van het vervoer, de opslag, de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk. De regels omtrent het afsteken van vuurwerk zijn onlangs verscherpt. Afsteken van vuurwerk is nog slechts toegestaan tussen 18.00 uur op 31 december en
02.00 uur op 1 januari. Gelet op de landelijke regelgeving zien wij geen toegevoegde waarde van het toevoegen aan de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen (APVG) van regels over schade en letsel als gevolg van vuurwerk.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer