Vragen betref­fende wederom falen voor­keurs­beleid tegen circussen met wilde dieren


Indiendatum: okt. 2014

Geacht College,

Begin deze maand bezocht circus Belly Wien wederom onze stad[1]. Dit circus staat bekend om haar vele misstanden rondom het wel en wee van hun circusdieren. Zo werd een giraffe in eenzaamheid gehuisvest en liggend vervoerd en meer dan eens ontsnapte een dier uit zijn verblijf. Ook richtten tijgers in 2011 na hun ontsnapping een slachting aan onder de andere circusdieren[2]. In onze stad overtrad Belly Wien de regels, door (eveneens in 2011) twee olifanten los te laten lopen in het centrum (waar wij u destijds middels schriftelijke vragen op attendeerden)[3].

Met de komst van circus Belly Wien heeft het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren wederom gefaald. Sterker nog, wij moeten constateren dat er sinds het voorkeursbeleid nog geen jaar voorbij is gegaan dat er géén circus met wilde dieren in onze stad kwam[4].

Over deze kwestie heeft de Partij voor de Dierenfractie de volgende vragen:

  1. Op grond waarvan is een vergunning verleend voor de komst van circus Belly Wien?
  2. Is bij de vergunningverlening rekening gehouden met de overtredingen op grond van openbare orde en veiligheid die het circus eerder heeft begaan, onder andere in deze stad? Zo ja, hoe is daarmee omgegaan? Zo nee, waarom niet?
  3. Op welke manier is gecontroleerd op openbare orde en veiligheid aangaande dieren en dierverblijven?
  4. Is de Dierenpolitie, of een ander daartoe bevoegd orgaan, ingezet om het welzijn van de dieren te controleren, zoals in andere gemeenten gebeurt[5]? Zo ja, wat is het verslag van deze controle? Zo nee, waarom niet en hoe is gewaarborgd dat de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet (onder andere aangaande bezit uitheemse wilde dieren) niet is overtreden?
  5. Op welke manier heeft de gemeente zich dit jaar ingezet om te voorkomen dat circussen met wilde dieren onze stad zouden bezoeken? Welke circussen zonder wilde dieren zijn aangeschreven en waarom is het uiteindelijk toch niet gelukt om het voorkeursbeleid te handhaven?
  6. Hoe beoordeelt u het gegeven dat het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren sinds de in werkingtrede nog geen enkel jaar succesvol is geweest?
  7. Op welke manier bent u van plan ervoor te zorgen dat in het vervolg het voorkeursbeleid wel succesvol wordt uitgevoerd? U heeft bijvoorbeeld contact met de gemeente Heemskerk, waar het voorkeursbeleid in een eenvoudige beleidsregel is gevat, wat ervoor zorgt dat aldaar nooit meer circussen met wilde dieren komen. Bent u van plan om met de gemeente Heemskerk in overleg te treden, om een dergelijke oplossing ook in onze gemeente in te voeren en zo beter uitvoering te geven aan het door de raad aangenomen voorkeursbeleid? Zo ja, op welke termijn verwacht u dit te gaan doen? Zo nee, waarom niet?
  8. Voor grotere evenementen heeft de gemeente sinds kort de evenementenkalender. Helaas moeten wij constateren dat de komst van Belly Wien niet op deze kalender vermeld stond. Kunt u aangeven waarom Belly Wien niet op de kalender vermeld stond en op welke manier omwonenden geïnformeerd zijn over de komst van het circus en bijbehorende wilde dieren?

Met vriendelijke groet,

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

[1] http://www.gezinsbode.nl/circus-belly-wien-strijkt-neer-in-stad/
[2] Zie o.a. http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/1886204/2011/01/24/Ontsnapte-circustijgers-richten-slachting-aan.dhtml http://www.wildedierendetentuit.nl
[3] http://gemeente.groningen.nl/b-w-besluiten/circus-belly-wien-had-geen-vergunning-voor-loslopende-olifanten-in-binnenstad
[4] http://gemeente.groningen.nl/b-w-besluiten/en-verder...-week-16-april-2013 en zie voorgenoemde links voor de overige twee circusbezoeken
[5] http://www.ed.nl/regio/eindhoven/dierenpolitie-gaat-circus-belly-wien-controleren-1.4399271

Indiendatum: okt. 2014
Antwoorddatum: 19 nov. 2014

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij beantwoorden wij de door de heer G. Kelder van de Partij voor de Dieren gestelde vragen. Naar aanleiding van het bezoek van circus Belly Wien aan de stad Groningen heeft de heer Kelder vragen gesteld omdat dit circus gebruik maakt van wilde dieren. Volgens de Partij voor de Dieren heeft het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren hierdoor gefaald. Ook heeft circus Belly Wien in het verleden de regels overtreden door wilde dieren los te laten lopen en door niet goed te zorgen voor de circusdieren. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe het kan dat circus Belly Wien voorstellingen heeft kunnen geven op de draf- en renbaan.

1. Op grond waarvan is een vergunning verleend voor de komst van circus Belly Wien?
Op 14 juni 2000 is aan ons een milieuvergunning voor de draf- en renbaan Stadspark verleend. Op basis van de verleende milieuvergunning is het toegestaan om op dit terrein een circus te houden. Op 11 juli 2014 heeft circus Belly Wien aangegeven dat zij circusvoorstellingen van 6 t/m 19 oktober 2014 op de draf- en renbaan willen houden. Dit valt binnen de voorschriften van de verleende milieuvergunning.

2. Is bij de vergunningverlening rekening gehouden met de overtredingen op grond van de openbare orde en veiligheid die het circus eerder heeft begaan, onder andere in deze stad? Zo ja, hoe is daarmee omgegaan? Zo nee, waarom niet?
Circussen zijn vergund in de verleende milieuvergunning van 14 juni 2000. Daarin is rekening gehouden met de milieu gerelateerde onderwerpen zoals algemene gedragsvoorschriften, hoe om te gaan met afvalstoffen en afvalwater, bescherming van de bodem, energie, geluid en trillingen en evenementen. Openbare orde en veiligheid maken geen onderdeel uit van het wettelijk toetsingskader van de Wet milieubeheer en daardoor dus ook niet van de milieuvergunning. Met mogelijk eerder door het circus begane overtredingen op grond van de openbare orde en veiligheid is geen rekening gehouden.

3. Op welke manier is gecontroleerd op openbare orde en veiligheid aangaande dieren en dierenverblijven?
Wij hebben niet gecontroleerd op de openbare orde en veiligheid aangaande dieren en dierenverblijven omdat wij niet aangewezen zijn als toezichthouder dierenwelzijn.

4. Is de Dierenpolitie, of een daartoe bevoegd orgaan, ingezet om het welzijn van de dieren te controleren, zoals in andere gemeenten gebeurt? Zo ja, wat is het verslag van deze controle? Zo nee, waarom niet en hoe is gewaarborgd dat de Wet Dieren en de Flora- en Faunawet (onder andere aangaande bezit uitheemse wilde dieren) niet is overtreden?
In 2012 hebben wij, samen met de Brandweer en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een integrale controle uitgevoerd bij circus Belly Wien. Tijdens deze controle heeft de NVWA geen bijzonderheden vastgesteld ten aanzien van de welzijnseisen van de dieren. De NVWA heeft geconstateerd dat de dieren in een goede lichamelijke conditie verkeerden en dat de dieren goed werden verzorgd. De NVWA constateerde ook dat zij geen afwijkingen ten aanzien van de verbodsbepalingen uit de Flora- en Faunawet heeft vastgesteld. De bevindingen van deze controle heeft de NVWA beknopt vastgelegd in een mailbericht van 24 oktober 2012. Op grond van de resultaten van de integrale controle uit 2012 hebben we in 2014 besloten om bij de NVWA geen verzoek tot handhaving in te dienen. In 2010 hebben wij ook een controle laten uitvoeren bij een circus met wilde dieren. Het betrof
toen een ander circus. Tijdens deze controle heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) geen bevindingen gedaan waaruit bleek dat het dierenwelzijn te kort schoot. Deze informatie heeft de AID vastgelegd in een controlerapport van 12 juli 2010. Op grond van de resultaten van de integrale controle uit 2012 en de controle in 2010 hebben we in 2014 besloten om bij de NVWA geen verzoek tot handhaving in te dienen.

5. Op welke manier heeft de gemeente zich dit jaar ingezet om te voorkomen dat circussen met wilde dieren onze stad zouden bezoeken? Welke circussen zonder wilde dieren zijn aangeschreven en waarom is het uiteindelijk toch niet gelukt om het voorkeursbeleid te handhaven?
Op 6 juni 2013 hebben we circus Herman Renz uitgenodigd om met hun circus (zonder wilde dieren) naar onze stad te komen. In de uitnodiging hebben we aangegeven dat onze stad voorstander is van een circus zonder wilde dieren en dat ze voorrang krijgen bij de aanvraag. Circus Herman Renz heeft op 13 juni 2013 gereageerd op onze uitnodiging. Het circus geeft aan dat ze graag op onze uitnodiging ingaan, maar ze vinden de huur van de Drafbaan en de transportkosten naar onze stad te hoog. Voor deze hoge kosten wil het circus graag compensatie en garanties. Wij hebben aangegeven dat we geen compensatie en garanties geven. Hierdoor hebben we circus Herman Renz (zonder wilde dieren) niet kunnen vastleggen voor hun toumee van 2014. We hebben geen andere circussen zonder wilde dieren uitgenodigd.

6. Hoe beoordeelt u het gegeven dat het voorkeursbeleid voor circussen zonder wilde dieren sinds de inwerkingtrede nog geen enkel jaar succesvol is geweest?
Net als veel andere grote gemeenten wachten wij met smart op het landelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen. Zonder dit verbod is het uitvoeren van een voorkeursbeleid voor ons onmogelijk.

7. Op welke manier bent u van plan ervoor te zorgen dat in het vervolg het voorkeursbeleid wel succesvol wordt uitgevoerd? U heeft bijvoorbeeld contact met de gemeente Heemskerk, waar het voorkeursbeleid in een eenvoudige beleidsregel is gevat, wat ervoor zorgt dat aldaar nooit meer circussen met wilde dieren komen. Bent u van plan om met de gemeente Heemskerk in overleg te treden om dergelijke oplossing ook in onze gemeente in te voeren en zo beter uitvoering te geven aan het door de raad aangenomen voorkeursbeleid? Zo ja, op welke termijn verwacht u dit te gaan doen? Zo nee, waarom niet?
Wij kennen de beleidsregel van de gemeente Heemskerk. Over deze beleidsregel en het uitvoeren van het voorkeursbeleid bij Heemskerk hebben we contact gehad. Heemskerk is een kleine gemeente die vaak kleine circussen uitnodigt. Kleine circussen hebben vaak geen wilde dieren. Daarom is het voor een kleine gemeente als Heemskerk eenvoudiger om het voorkeursbeleid succesvol uit te voeren. Zonder landelijk verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen is het voor ons, en vele andere grotere gemeenten, onmogelijk om het voorkeursbeleid succesvol uit te voeren. We hebben al enkele jaren, zonder succes, ons voorkeursbeleid actief uitgevoerd. Dit jaar zullen we daarom niet actief meer op zoek gaan naar een circus zonder wilde dieren. We willen dat de Staatssecretaris, conform het Regeerakkoord, snel overgaat tot een verbod op wilde dieren in het circus.

8. Voor grotere evenementen heeft de gemeente sinds kort de evenementenkalender. Helaas moeten wij constateren dat de komst van Belly Wien niet op deze kalender vermeld stond. Kunt u aangeven waarom Belly Wien niet op de kalender vermeld stond en op welke manier omwonenden geinformeerd zijn over de komst van het circus en bijbehorende wilde dieren?
Normaliter zetten wij de komst van een circus op de evenementenkalender. Per abuis is dit bij circus Belly Wien niet gebeurd, wat wij zeer betreuren. Het verbeteren van de informatievoorziening ten aanzien van evenementen is een aandachtspunt en hier wordt nu en in de komende weken hard aan gewerkt. Het informeren van omwonenden over de komst van het circus is een aangelegenheid van de organisator van het circus.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer