Woord­voering commissie, 11-05-2022


11 mei 2022

Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten op percelen Esserberg (Door Bart Hekkema)

(Woordvoering niet geheel in deze volgorde uitgesproken vanwege de wending van het debat, maar dit is ons uitgeschreven standpunt).

Dank voorzitter,

‘Groen en ecologie zijn het vertrekpunt’ stond er vanmiddag in Dagblad van het Noorden. En deze keer was dat niet iemand van onze fractie maar collega Rustebiel van D66. Dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren en daarom dan ook mijn complimenten.

Onze fractie begrijpt heel goed dat er zorgen zijn ontstaan over het aanwenden van de Wet voorkeursecht en de zinspeling op het herbestemmen van de mogelijk vrij te komen gronden naast sportpark Esserberg. We zitten natuurlijk met een lastig dilemma, ook wij vinden dat er voldoende ruimte moet zijn om buiten te sporten en het capaciteitsonderzoek sportaccommodaties heeft laten zien dat er op de lange termijn knelpunten kunnen ontstaan. De toepassing van de Wet voorkeursrecht kunnen wij hier steunen, wat ons betreft is het goed dat de gemeente publieke regie houdt over vrij te komen gronden om zo de wind uit de zeilen van speculanten te nemen.

Maar voorsorteren op uitbreiding van het sportcomplex is wat ons betreft te verstrekkend en de ‘aanleiding en doel’, zoals beschreven in het raadsvoorstel gaat voor de Partij voor de Dieren dan ook te ver. Ook voor de Partij voor de Dieren staat voorop dat we het bestuursakkoord respecteren en daarom voorzichtig omgaan met het nog schaarse groen tussen Haren en Groningen, er is immers ook al in gebouwd (Kerklaan, Kloostersingel). In de Omgevingsvisie en het Groenplan wordt ‘De Groene Long ‘ bovendien als onaantastbaar gewaand, in ieder geval tot 2040. Het lijkt ons van belang om dat aan te houden.

Ook zijn ambities om de ecologische verbindingszones te versterken, waaronder ook tussen Haren en Groningen. Een ecologische verbindingszone tussen het Paterswoldsemeer naar de Hunze, en wat ons betreft ook met de versnipperde stukken groen in de zuidelijke stadswijken zou onderdeel moeten zijn van een breder natuurontwikkelingsplan. Natuurontwikkeling, maar zeker ook het behoud van groene tussenruimtes zijn van belang voor het in stand houden en versterken van de biodiversiteit.

Een toekomstige bestemmingsplanwijziging moet dus zorgvuldig en op basis van de nog uit te voeren landschapsvisie worden gedaan, niet eerder. Waarbij voor ons natuurontwikkeling van groot belang is. Graag horen we van de wethouder of ecologische onderzoeken, bijvoorbeeld naar de functie als ecologische verbindingszone kan worden meegenomen in deze landschapsvisie. Bureau Waardenburg is op dit moment bezig met een onderzoek naar de Gemeentelijke Ecologische Structuur: het zou mooi zijn als deze ecologische gegevens over het belang van deze groene gebieden in onze groter geworden gemeente ook worden meegenomen in de landschapsvisie. Die landschapsvisie bestaat wat ons betreft dus uit zowel een cultuurhistorische analyse alsmede een visie op de ecologische waarde van het gebied en de mogelijke en wenselijke ecologische versterking daarvan.

Dan kom ik tot slot bij het amendement, dat dienen we graag mede in en de indienende partijen kunnen de naam van mijn collega Wesley Pechler noteren.