Woord­voering: Commissie inrichting Fonds Ener­gie­tran­sitie


21 september 2022

Commissie inrichting Fonds Energietransitie

Voorzitter ,

De zon en de wind zijn commons, oftewel een collectief goed. We kiezen in Groningen voor een energietransitie waarbij we de energieproductie en de opbrengsten daarvan democratiseren. Niet marktwerking en concurrentie staan centraal, maar publiek en gemeenschappelijk beheer. Het mooie van hernieuwbare energiebronnen is dat ze eigenlijk van niemand en ter beschikking van iedereen zijn. En dat is precies de reden waarom we ervoor kiezen dat inwoners in onze gemeente de vruchten kunnen plukken van de opwek van hernieuwbare energie.

Het Fonds Energietransitie en nu de voorgestelde leningen zijn een mooi voorbeeld van hoe door het lokaal opwekken van duurzame energie inwoners die daar zelf niet de middelen voor hebben ook kunnen profiteren. Hopelijk kan met deze inrichting van het Fonds en de stimulerings- verzilver- en maatwerklening een verduurzamingsslag plaatsvinden in het particulier huizenbezit. Dat is immers niet alleen goed voor de huidige bewoners die buiten andere regelingen vallen en wel te maken hebben met energiearmoede, maar ook voor toekomstige bewoners van deze huizen. En het belangrijkste is natuurlijk dat het bijdraagt aan onze doelstellingen om woningen energieneutraal te maken en als gemeente in 2035 co2-neutraal te zijn.

Hoe brengen we dit bij de doelgroep? Het is heel mooi dat het college inzet op energiecoaches en energieadviseurs, want dat zijn de mensen met oren en ogen in de wijk en hebben zicht op de financiële situaties van inwoners. Zij dragen in principe deze inrichting van het Fonds Energietransitie. Het benaderen van VVE’s, om ook die buurt- straat of blokgerichte aanpak is wat onze fractie betreft goed. Dat bespaart immers kosten en zorgt ook in een kortere tijd voor de verduurzaming van meerdere huizen.

Dan nog een kritische noot wat betreft de voorgestelde maatwerklening als vangnet, het is geen ongelimiteerd budget en we zouden wel graag zien dat deze leningen terechtkomen bij huishoudens waar de noodzaak het grootst is, en niet bij de mensen die het makkelijkst de weg naar financiering weten te vinden hoe zeer zij daar natuurlijk allemaal recht op hebben. Ook daar ligt een taak weggelegd voor de energiecoaches- en adviseurs maar we vragen daar ook nog extra aandacht voor bij de wethouder. Ook zien we nog niet zo goed hoe de verschillende leningen zich verhouden ten opzichte van versnipperd bezit, bijvoorbeeld tussen particulieren en woningcorporaties en hoe welke invloed dat heeft op de verduurzamingsslag. Wat betreft het amendement van GroenLinks, we willen dat wel steunen met de kanttekening dat we het belangrijk vinden dat de integrale verduurzamingsprojecten, dus bijvoorbeeld die wijkgerichte- dan wel buurtgerichte aanpak niet in het geding komt.

Daarom vraagt mijn fractie de wethouder de raad periodiek op de hoogte stellen van het aantal verstrekte leningen en de manier waarop dit bijdraagt aan de verduurzaming van de particuliere huizenvoorraad, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens worden meegenomen. Kan de wethouder daarop een toezegging doen? Een halfjaarlijkse rapportage zou goed zijn. Ook omdat het aantal te verstrekken leningen en het tempo nog erg onzeker is .