Woord­voering Commissie Ruimte & Wonen, 3 oktober 2018


3 oktober 2018

B1 Niet-afgeronde revitalisering Woonschepenhaven (beantwoording schriftelijke vragen 7 september 2018 + bespreekpunten SP en Stad & Ommeland 21 september 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan de SP en S&O voor deze bespreekpunten. Wij zijn met de SP fractie van mening dat de revitalisering echt te lang duurt. Of het geleverde werk ondermaats is, daar schijnen de bewoners en het college van mening over te verschillen. Maar aangezien het voor de woonschepenbewoners de dagelijkse realiteit is ben ik geneigd hen te geloven.

Neem bijvoorbeeld de waterleiding. Wat is hier aan de hand als de bewoners aangeven dat hij vlak onder het wateroppervlak ligt en het college zegt dat hij diep genoeg is aangelegd? Dat er deze zomer een legionellebesmetting heeft plaatsgevonden kan in ieder geval echt niet, en om dat volgend jaar te voorkomen móeten er maatregelen getroffen worden.

Bij de gasleidingen geeft het college aan dat ze net zo zijn gedimensioneerd als bij reguliere eengezinswoningen. Als blijkt dat dat bij schepen die worden onderverhuurd dit niet voldoende is, dan moet zo’n gasaansluiting toch worden aangepast?

Qua hardrijders in de woonschepenhaven wordt de bewijslast nu bij de bewoners gelegd. De klachten zijn er, het lijkt me tijd dat er een aantal keer wordt gemonitord en zo nodig verkeersdrempels worden aangelegd.

Wij zijn het echter niet met de fracties eens dat de door hen genoemde wildgroei rondom de voetbalkooi beter bijgehouden moet worden. Uit ecologisch oogpunt zijn dit soort wilde stukjes stadsnatuur met bloemen- en kruidenmengsels juist erg belangrijk. Wel kunnen wij ons het voorstellen dat het erg vervelend is als hier een bal in terecht komt waar je vervolgens moeilijk bijkomt. Kan er iets van een hekje worden geplaatst?

Dat asbest gesaneerd wordt lijkt me goed, en wat betreft kamerverhuur op schepen wachten we de nieuwe Wonen op het Water visie van het college af. Dankuwel.

Wethouder: Revitalisering is wel afgerond. 6 miljoen euro voor 80 boten, heel groot bedrag aan publiek geld voor de woonschepenhaven. Heeft wel lang geduurd. Grote problemen geweest met de aannemer. Conclusie van waterbedrijf is dat het een degelijk systeem is.

B2 Wijkvernieuwing en de ongedeelde stad (collegebrief 13 september 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank ook aan de insprekers. Voor ons liggen mooie wijkvernieuwingsplannen waar we als Groningen trots op mogen zijn, en die aan de tweede inspraakreactie te horen ook hard nodig zijn. We zetten hiermee een flinke stap in de goede richting, met als einddoel een stad waar je in elke wijk fijn kan wonen. Ik zal de plannen voor de vier wijken even stuk voor stuk bij langsgaan.

In Beijum wordt de ambitie genoemd om de “wijkring als bindend element met herkenbare uitstraling en adressen” te zien. Wat wordt hiermee bedoeld? Betekent dit echt een adreswijziging voor de Amkemaheerd en de Emingaheerd? Want dat is nogal ingrijpend.

De genoemde transformatie van de Wibenaheerd waarvoor nog nadere plannen worden opgesteld is inderdaad nodig. Wij willen er echter wel voor waken dat dit ten koste gaat van het aantal sociale huurwoningen in het goedkoopste segment in de stad. Wat hier verdwijnt zal dan elders gecompenseerd moeten worden.

Er wordt genoemd dat de routes duidelijker en beter moeten, wat zeker voor fietsers fijn zou zijn. Er zijn veel meer routes van de wijk naar de stad dan alleen het Heerdenpad over de ring, zoals het Meedenpad en de Pop Dijkemaweg. Als die bekender zouden zijn zou de Korreweg in de spits ook niet zo overbelast raken.

Ook de randen van de wijk zijn nu inderdaad een gemiste kans, en de openbare ruimte is aan de genoemde vernieuwing toe. Heel fijn om te lezen dat het budget van Stadsbeheer hiervoor de komende jaren flink omhoog gaat. Wat ik wel mis in de plannen is drainage. Bij De Wijert wordt dit genoemd maar bij Beijum niet, terwijl hier na een regenbui het water op veel plekken érg lang blijft zitten. Vooral in de Groene Long, wat in mijn ogen bijdraagt aan het feit dat de Long zoals gezegd onderbenut is. Niemand heeft zin in modderpoten.

De waterpasserende bestrating van de Atensheerd wordt breder uitgerold naar de Godeken- en Galkemaheerd, maar worden hierna nog meer heerden aangepakt met deze bestrating? Tot slot voor Beijum is het inderdaad heel goed dat Winkelcentrum-Oost wordt vernieuwd en daarbij ook vergroend. De fontein op het plein is fantastisch voor de jeugd in de zomer, maar daarbuiten is het plein een troosteloos gezicht.

Wat betreft De Wijert is het erg goed dat zoveel wordt ingezet op verduurzaming, ook buiten de corporaties om bij particuliere huurders. De toevoeging van levensloopbestendige complexen met liften is ook een goede ontwikkeling met het oog op de vergrijzing. Het is wel erg jammer om te lezen dat De Huismeesters, om dit te bekostigen, bepaalde huurwoningen willen gaan afstoten. De sociale woningvoorraad in De Wijert mag van ons echt niet lager worden hierdoor.

In de Indische Buurt en de Hoogte zijn de uitdagingen van de wijkvernieuwing misschien wel het grootst. Toch lijkt dit plan nog het minst concreet van allemaal. Veel concepten en ideeën zitten nog in de onderzoek, overleg en netwerkfase. Hopelijk rollen hier op korte termijn concretere plannen uit die met samenwerking van de buurt leiden tot een goede wijk voor iedereen. Wij kijken met name uit naar de uitwerking van het idee van de wijk als energiecorporatie met een eigen gebiedsfonds.

Als laatste Selwerd, waar gelukkig veel wordt gesproken over het vergroenen van de wijk en het inzetten van vergroening als mes dat snijdt aan drie kanten. Meer ruimte voor de fiets en voetganger, mooie plannen. Ook de extra inzet op het in contact brengen van wijkbewoners met cultuur is een top idee, want dat Selwerders en cultuur goed samen gaan hebben we voor de zomer al kunnen zien in De Wijk De Wereld voor de zomer.

Tot slot nog een opmerking over de toegankelijkheid van de stukken: meerdere kaarten en legenda’s zijn niet toegankelijk en dus niet selecteerbaar voor dicteersoftware voor blinden en slechtzienden. Beetje jammer. Dankuwel.

B3 Steunpunt Huren (initiatiefvoorstel PvdA 2 juli 2018) + Preadvies Steunpunt Huren (collegebrief 20 september 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan de PvdA-fractie voor dit initiatiefvoorstel, dat zeker op de steun van de Partij voor de Dieren kan rekenen. Er moet nog heel wat uitgezocht worden over hoe het allemaal precies vorm gaat krijgen, en het is goed dat dit in samenwerking met de huurders zelf gebeurt.

Het college zegt in het preadvies al dat in de uitwerking sowieso één duidelijk herkenbare plek, of persoon, of bureau moet komen. Dat lijkt me goed, maar zou het ook juist niet erg handig zijn om deze persoon of personen dan de wijken in te laten gaan? Dat er bijvoorbeeld spreekuren komen van het Steunpunt Huren op de WIJ-locaties?

Aan het einde van het pre-advies schrijft het college dat de corporaties en de gemeente op 20 september van meningen zijn gewisseld. Wat was hiervan de uitkomst, was er al een consensus te trekken? Dankuwel.

Wethouders: Inloopspreekuren, herkenbaar punt. Ook organisatie die zelf naar huurders toegaat.

B4 Grondverkoop met betalingsregeling Roodehaan - wensen en bedenkingen (collegebrief 19 september 2018)

Dankuwel voorzitter. Ik sluit me graag aan bij de woorden van mijn buurvrouw van de ChristenUnie.

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Onderwijs & Welzijn, 3 oktober 2018

Lees verder

Woordvoering Commissie Beheer & Verkeer, 10 oktober 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer