Woord­voering: Esca­la­tie­ladder studen­ten­ver­e­ni­gingen


19 april 2023

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Dank u, voorzitter. In mijn studententijd ben ik bij veel verenigingen geweest, maar afgelopen tijd zijn we als fractie ook op bezoek geweest. We zijn door bestuursleden meegenomen in hun verhaal, en dat lijkt op het verhaal dat net is verteld door de verenigingen. Wij maken ons zorgen over een aantal zaken. We weten uit de collegebrief dat de verenigingscultuur heel bepalend is voor het gedrag van studentenbinnen een vereniging. We weten dat de grootste studentenverenigingen van Groningen stevig inzetten op alcohol- en drugsmisbruik, er veel aandacht is voor mentale gezondheid en diversiteit en er een groei is in de samenwerking met stadjers en goede doelen. Het werd net al even benoemd.

Daarnaast wordt duurzaamheid steeds belangrijker en zijn er geen evenementen met dieren meer. Daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Tegelijkertijd zien we ook excessen, zoals geweld, dierenmishandeling en hakenkruizen in studentenhuizen. Dat zijn dingen die we verafschuwen. Het zijn uitingen door de leden van dezelfde vereniging die de positieve cultuurverandering juist in gang heeft gezet. Het zijn echter geen dingen die we de gehele vereniging aan kunnen rekenen omdat de vereniging formeel niet aansprakelijk is. Dat zegt de collegebrief ook. Als één van de initiatiefnemers van de interventieladder zijn we blij dat hij er ligt. Toch rijst de vraag of de ladder nu expliciet en toereikend genoeg is. Wanneer is iets bijvoorbeeld een strike die valt onder de 'three strikes and you're out' regeling? We lezen dat er kan worden overgegaan tot het gedeeltelijk intrekken van een vergunning.

Voorzitter: U heeft vragen. De heer Swets van Student en Stad, gaat uw gang.

de heer Swets (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Ik hoor bij een aantal partijen dat er onduidelijkheid is over wanneer iets een strike is en wanneer er wordt ingegrepen door middel van de escalatieladder. Bij mij is in ieder geval uit de stukken duidelijk geworden dat het gaat om het horecaprotocol. Bij elke overtreding wordt precies aangegeven wat de daaropvolgende sanctie is. Ik vraag me heel erg af waar die verwarring vandaan komt over wat de strikes precies inhouden?

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Ja, voor mij is dat niet... Bedankt voor de vraag. Mag ik antwoorden?

Voorzitter: Gaat uw gang, mevrouw Bosma.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Dank u voor het woord. Voor mij is dat toch niet helemaal duidelijk. Er staat bijvoorbeeld dat er 'kan worden overgegaan tot het (gedeeltelijk) intrekken van een vergunning'. Dat vind ik niet heel duidelijk taalgebruik.

Voorzitter: Mevrouw Jacobs van de VVD heeft ook een vraag.

Inez van de Rijke (inspreker Contractus): Bedankt, voorzitter. Mijn fractie is wel benieuwd... We hebben het over wat een incident is en hoe we dat uitleggen. We horen de insprekers dat ook zeggen. Wat vindt u een incident?

Voorzitter: Mevrouw Bosma.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we hier kaders opstellen met wat we met zijn allen een incident vinden. Wanneer verenigingen formeel aansprakelijk zijn, dan kunnen we er iets mee. Wat ik persoonlijk een incident vind heb ik net benoemd. Wat we vreselijk vinden om te zien is geweld, dierenmishandeling en hakenkruizen. Dat zijn allemaal dingen die we niet willen zien en waar we het hier over hebben. Waar kunnen we verenigingen formeel aansprakelijk voor stellen? Dat zijn niet deze dingen.

Voorzitter: U heeft ook nog een vraag van mevrouw Martinez Doubiani. Gaat uw gang.

mevrouw Martinez Doubiani (D66): Bedankt voorzitter, ik heb twee vragen als u dat toelaat. Laat ik vooropstellen dat wij de incidenten die hebben plaatsgevonden en wat u net benoemde ook afkeuren. Mijn vraag is waar u de grenzen van de verantwoordelijkheid van die verenigingen ziet zitten? Wat zijn de grenzen voor u? Ten tweede vraag ik me af of u deze interventieladder voldoende vindt.

Voorzitter: Mevrouw Bosma.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Ik begin even met de laatste vraag. Ja, ik denk dat ik de interventieladder voldoende vindt als hij misschien iets duidelijker wordt gemaakt. Zoals hij hier ligt sta ik erachter, inderdaad. Ik ben uw eerste vraag vergeten.

Voorzitter: Kunt u de vraag even herhalen?

mevrouw Martinez Doubiani (D66): Natuurlijk wil ik de vraag herhalen. Waar vindt u dat de grenzen liggen voor de verenigingen en hun verantwoordelijkheid voor incidenten binnen de sociëteit en daarbuiten.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Ja, als het gaat om verantwoordelijkheid gaat het over incidenten die plaatsvinden op de sociëteit of de vereniging, en niet in studentenhuizen.

Voorzitter: Oké, gaat u door. U heeft nog tweeënhalve minuut en de tweede termijn moet misschien nog.

mevrouw Bosma (Partij voor de Dieren): Ja, over de interventieladder. Ik denk dat meer duidelijkheid goed is, zowel voor de raad als voor de verenigingen. Ik ben daarbij benieuwd naar de visie van de burgemeester daarop. Daarbij hebben we ook de vraag aan de burgemeester hoe hij de gesprekken over de cultuurverandering bij de vereniging over gedrag heeft ervaren. Tot slot. Zoals alle cultuurveranderingen is deze helaas ook één van de lange adem. Er zal veel moeten gebeuren door bestuursleden en leden. De verenigingen hebben onze steun om door te gaan op de goede weg die nu is ingeslagen. We geven onze steun ook aan het college om de gesprekken te intensiveren. We moeten de samenwerking opzoeken waar mogelijk, want uiteindelijk staan we allemaal voor dezelfde grote uitdagingen.