Woord­voering: Wijk­ver­nieuwing Indische buurt CA


19 april 2023

De heer Hekkema: Dank, voorzitter. Precies hetzelfde gevoel bekruipt mij als dat ik in 2020 had en dat is misschien wel diezelfde machteloosheid als die u allemaal voelt als inwoner van deze schimmelwoningen of woningen met een ander gebrek. Als ik dan denk aan het recht dat mensen hebben op een schone, veilige en gezonde woning, waar we waarschijnlijk allemaal achter staan, dan vind ik het echt verschrikkelijk om te horen dat het nog steeds niet tot structurele oplossingen heeft geleid en dat het in heel veel gevallen ook gewoon niet tot oplossing heeft geleid die dan misschien eerst quick fixes zijn, maar waarbij er dan, zoals mevrouw Roos ook aangaf, perspectief is voor de mensen voor de langere termijn. Ik kan wel eerlijk zijn dat ik tijdens al uw verhalen in mezelf aan het vloeken was en ik zal die termen hier niet herhalen, maar u kunt weten dat ik daar ontzettend kwaad van wordt vanwege die machteloosheid. Daarom zou ik graag aan de wethouder willen vragen om op hele korte termijn toch het gesprek aan te gaan met Lefier om de input die mensen vandaag hebben geleverd mee te nemen en daar een keer het gesprek op korte termijn over aan te gaan. Dan kan ik u verzekeren dat wij als raad, alle partijen die hier zitten, dat zullen gaan bespreken als we het straks weer hebben over de prestatieafspraken, dat we al uw zorgen en situaties en ervaringen meenemen en dat we daar wederom proberen om daar iets mee te doen. Wat mijn fractie betreft en wat mij betreft is het goed dat de wethouder daar op korte termijn een gesprek met Lefier over voert. Dank.

Voorzitter: Dank u wel. U heeft nog een interruptie van de heer Dijk, SP.

De heer Dijk: Een korte vraag die ik ook aan anderen had kunnen stellen, want ik hoor nu al een aantal keren die machteloosheid terug en ik hoor een aantal partijen het hebben over zeggenschap van huurders. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Dat is in het verleden namelijk nog wel eens anders geweest. Vindt de Partij voor de Dieren ook dat we die machteloosheid zouden moeten vertalen in echt meer zeggenschap geven aan huurders over hun woningbouwcorporatie en dat dat niet betekent dat het per se de overheid is oftewel de gemeenteraad die gaat zeggen wat een woningbouwcorporatie moet doen maar dat huurders dat vooral dan over hun woningbouwcorporatie gaan doen.

Voorzitter: De heer Hekkema.

De heer Hekkema: Dank, voorzitter. Ik kan de heer Dijk geruststellen. Ook de Partij voor de Dieren is ontzettend voorstander van het ombuigen van woningbouwcorporaties naar woningbouwverenigingen met een sterke huurdersachterban die de zeggenschap krijgen over hun eigen leef- en woonomgeving. Dus wat dat betreft kan ik daar alleen maar mee instemmen.

Interessant voor jou

Woordvoering: Escalatieladder studentenverenigingen

Lees verder

Woordvoering: Studentenverenigingen escalatieladder.

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer