Woord­voering Gecom­bi­neerde Commissie, 10 oktober 2018


10 oktober 2018

B1 Sturing op de Wmo. Ligt het schip op koers? (raadsvoorstel 1 oktober 2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan de rekenkamercommissie voor dit onderzoek. De drie aanbevelingen kunnen we steunen en zijn goed om mee verder te gaan voor de toekomst. Het zou inderdaad fijn zijn als de indicatoren helderder, gestructureerder en allemaal ingevuld zijn, dan kan het aantal ook omlaag.

Toch delen wij ook wel het sentiment van de wethouder zoals dat naar voren kwam in het verslag van het bestuurlijk wederhoor, dat we met de gemeentelijke invulling van de WMO net alles ingevuld en op een rijtje hebben. Het is dan ook logisch dat met name de Hoe-vraag tot nu toe centraal stond, maar als we volgend jaar echt naar die Wat-vraag gaan, laten we dat doen met deze aanbevelingen. Dankuwel.

B2 Terugblik Armoedenota Perspectief (collegebrief 18-07-2018) + Armoede en armoedebeleid in Groningen (collegebrief 26-09-2018)

Dank voorzitter. Bij dit punt voer ik het woord namens mijn fractiegenoot dhr. van Zoelen, die normaal in W&I zit maar vanavond niet aanwezig kon zijn, dus op al te moeilijke vragen houdt u misschien nog het antwoord tegoed.

De cijfers over armoede in de stad zijn niet fijn om te lezen. Twintigduizend huishoudens die moeten rondkomen van een loon rond het minimum. In deze gezinnen wonen ongeveer 6000 kinderen. In de Hoogte loopt het percentage kinderen dat in armoede leeft zelfs op tot boven de 40%. Dit is schrijnend.

Met een vijftigtal projecten wordt de strijd aangegaan met dit probleem. Per jaar geven we 3 tot 5 miljoen uit om de armoede te bestrijden. Relatief een schijntje als je dit bedrag vergelijkt met wat we uitgeven aan zaken als prestigieuze bouwprojecten. We staan in de landelijke top 3 in de lijst van steden met de grootste armoede. In armoede geraken is geen keuze. Genoeg geld en middelen beschikbaar stellen om armoede te bestrijden, is wel een keuze: een politieke keuze. We moeten ons afvragen of die keuze wel afdoende is gemaakt.

De vijftigtal projecten die er zijn, doen gelukkig wel erg goede dingen. Wij vinden het een goede zaak dat er voor kinderen fruit, ontbijt en lunch op scholen aanwezig is. Graag zouden wij het als normaal zien dat alle kinderen op school kunnen eten. We vinden het jammer te vernemen dat sommige scholen dat niet willen vanwege principiële overwegingen. Bij ons rijst de dan vraag, wat we zouden kunnen doen om deze scholen toch te overtuigen wel deel te nemen.

We zien ook graag ondersteuning voor minima door tegemoetkoming in de dierenartskosten via de stadjerspas. Helaas is ook dit nog niet goed geregeld. Een deelnemer merkte op: “Waar ik mij erg aan stoor, is dat je via de Stadjerspas alleen je kat kunt laten steriliseren of castreren en laten chippen. De hond wordt vergeten!” Deze regeling moet wat ons betreft veel flexibeler.

Vroegtijdige signalering is belangrijk. Schulden vermeerderen zich in hoog tempo door rente en incassokosten. Dit moeten we met alle macht tegengaan. Het hebben van schulden zorgt voor een enorme hoeveelheid stress in het leven van mensen. Alle projecten die ertoe bijdragen deze stress te verlichten, juichen we toe.

We hebben in de commissie afgesproken, dat we zoveel mogelijk mensen moeten bereiken om ze te helpen en te wijzen op de beschikbare voorzieningen. Het serviceteam doet daarin goed werk. Het blijkt dat hoe meer mensen worden bereikt, des te meer men gebruik maakt van de geboden hulp. We willen nog meer mensen aanspreken.

Van werkende mensen die op of onder het minimumloon zitten, zijn de gegevens überhaupt vaak onbekend. Zo zit bijvoorbeeld alleen al 20% van de ZZP’ers onder het minimumloon.

Daarom denken wij, dat het beter zou zijn om álle Groningers te informeren over de voorzieningen voor minima. En als we dan toch bezig zijn: laten we dan ook iedereen informeren over armoede in het algemeen. Via welk medium dan ook. Het is ongelooflijk belangrijk om armoede zichtbaar te maken, juist ook aan mensen die niet in armoede leven. Dankuwel.

Wethouder: Uitdaging om scholen in sociaal domein goede afspraken te maken. Komt van alles op ze af. Elke school afzonderlijk afspraken maken, heeft toch een soort aanloop nodig. Positief opgroeien benadering op wijkniveau.

B3 Stand van zaken huisvesting Vrijdag (collegebrief 19-09-2018)

Dankuwel voorzitter, en dank aan het college voor deze stand van zaken. Het is een lange collegebrief waar nog veel onduidelijk is. Het blijven ruwe schattingen waarin cruciale zaken als energieneutraliteit nog niet zijn meegenomen, en waarbij bij de vijf scenario’s van DAAD eigenlijk niet concreet duidelijk is wat precies de verschillen tussen elk scenario zijn.

Het is dan ook goed dat er verder onderzoek wordt verricht en dat hiermee ook de vergelijking wordt gemaakt met wat de investeringskosten zouden zijn bij het renoveren van de huidige panden. Begrijp ik het ook goed dat met de keuze van DAAD4 en 5 voor verdere uitwerking, opties met minder sloop en nieuwbouw niet verder worden uitgewerkt? Dankuwel.

Interessant voor jou

Woordvoering Commissie Beheer & Verkeer, 10 oktober 2018

Lees verder

Woordvoering Raadsvergadering, 31 oktober 2018

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer