Woord­voering gecom­bi­neerde commissie, 15-04-2020


20 april 2020

Dankuwel voorzitter,

Veel is al gezegd en ik zal daarom beknopt uiteen zetten hoe de Partij voor de Dieren tegen deze plannen aankijkt. In ieder geval steunen we de oproep van andere partijen voor een integrale benadering van het nog op te stellen structuurplan Reitdiepzone.

Het is mooi dat er een uitgebreide MER toetsing komt voor zowel de intensieve als de meer ontspannen variant. De Partij voor de Dieren wacht graag de Milieu-effect-rapportage af, maar kan alvast stellen zich meer te kunnen vinden in de ‘ontspannen variant’. De transitie van het vroegere bedrijventerrein naar woningbouw juichen wij toe, maar het moet dan geen intensieve woningbouw worden. De meer ontspannen variant met 1990 woningen zal de verkeersaantrekkende werking waarschijnlijk verminderen en past beter bij wat omwonenden tijdens de participatiebijeenkomsten hebben aangegeven. We hopen wel dat de Reitdiepzone in de toekomst makkelijker bereikbaar zal zijn met het openbaar vervoer.

De ruimte die overblijft bij de ‘ontspannen variant’ kan worden ingevuld met andere functies zoals openbaar groen. De meer ontspannen variant zal ook een verbeterd woon- en leefmilieu opleveren en gunstiger zijn voor het klimaat. Dat mag ook wel want de huidige bouwplannen laten vooral stenen kolossen zien. We moeten voorkomen dat we hier een harde stenige stadsrand krijgen. De wethouder gaf trouwens in een eerdere commissievergadering bij de ontwikkelaars aan te sturen op natuurinclusief bouwen en meer groen. Kan de wethouder aangeven of dit reeds vruchten heeft afgeworpen?

Daarbij: we lezen dat de dijk langs de westkant van het Reitdiep openbaar toegankelijk wordt. Dat is niet alleen een mooie kans om meer groen te creëren, maar bijvoorbeeld ook om ecologische oevers aan te leggen. In tegenstelling tot de met gras ingezaaide kades die we vaak zien, zijn ecologische oevers goed voor de biodiversiteit. Is het een idee om in het beoordelingskader ook een onderzoek op te nemen naar hoe de biodiversiteit aan de westoever van het Reitdiep vergroot kan worden?

Dan zou ik er ook nog graag op wijzen dat er veel woningen in de Reitdiepzone voor jongeren worden gebouwd of al zijn gebouwd. Het gaat veelal om kleine studio’s met huren tussen de 700 en 950 euro, veel jongeren moeten krom liggen om zich deze huren te kunnen veroorloven. Het blijft veel geld, ook wanneer men huurtoeslag ontvangt. Een aantal van deze woningen, ook de vrije sector woningen voor gezinnen, zijn niet onderhevig aan huurprijsbescherming en de gemeente normaliseert daarmee hoge woonlasten.

Als laatste voorzitter, op de website van de gemeente staat nog steeds dat burgers een schriftelijke reactie op de notitie tussen 19 maart en 15 april konden inzenden, dat is vandaag. De vraag is daarmee dan ook of deze reactietermijn verlengd is?

Interessant voor jou

Woordvoeringen gecombineerde commissies, 11-03-2020.

Lees verder

Woordvoeringen gecombineerde commissies, 13-05-2020

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer