Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies, 11-03-2020.


12 maart 2020

B1 Krediet Villa B (raadsvoorstel 12-02-2020) (72925-2020) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. De zin “Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald” is al vaak gevallen in deze raad, en vandaag ben ik aan de beurt. Zo’n twee jaar geleden nam ik de cultuurportefeuille over als commissiewoordvoerder, en heb ik de lijn die mijn fractie destijds tegen de Kunstwerf had ingezet overgenomen. Eind 2017 en begin 2018 zaten we in een periode waarbij de exploitatietekorten van het Forum opgeschroefd werden, en de gedachte bij ons was “Weer een geldslurpend nieuwbouwproject voor cultuur”. Destijds was er wat meer leegstand dan nu, en wij zagen initieel kansen om de culturele gebruikers in leegstaande panden te huisvesten.

Mijn fractie heeft haar mening inmiddels echter wat bijgesteld. Alhoewel we nog steeds niet bepaald blij zijn dat ook de Kunstwerf het beschikbare budget ruim is overschreden, is een cultuurgebouw van 6 miljoen niet te vergelijken met één waar het prijskaartje 20 tot 30 keer hoger is, zoals een Forum of nieuwe Oosterpoort. Leegstand hebben we steeds minder, en na jaren te zijn weggestopt in tijdelijke panden met allerlei gebreken, verdienen Club Guy & Roni, De Noorderlingen, De Steeg en Het Houten Huis eigenlijk ook gewoon een goed pand dat is afgestemd op de specifieke eisen van dans- en theatergezelschappen.

Dezelfde omstandigheden zijn van toepassing op de renovatie Villa B en haar toekomstige gebruikers Noordwoord, Jonge Harten en Noorderzon. Wij zijn blij dat op deze manier een historisch pand met monumentale elementen bewaard blijft en nieuw leven wordt ingeblazen, en dat het zal lukken om het pand hierbij op te waarderen naar Energielabel A.

We lezen dat het Poëziepaleis van deelname heeft afgezien. Is het college momenteel nog betrokken bij de zoektocht naar alternatieve huisvesting voor het Poëziepaleis? Ook lezen we in het raadsvoorstel dat bij leegstand “de gederfde huuropbrengsten ten laste gebracht zullen worden van het programma Cultuur”, wat natuurlijk niet ideaal zou zijn. Verderop in het stuk zien we echter dat dit een laatste oplossing is, en dat eerst nog getracht zal worden leegkomende ruimte commercieel te verhuren als het niet lukt bij culturele instellingen. Hoe groot acht het college het risico op leegstand?

Graag horen wij nog van het college welke mitigerende maatregelen er tijdens de verbouwing voor de gierzwaluw worden getroffen. Dankuwel.

Wethouder: Komen nestkasten voor gierzwaluw in het omliggende gebied tijdens de verbouwing.

B2 Stand van zaken harmonisatie sociaal culturele accommodaties (collegebrief 12-02-2020) (71921-2020) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Eind januari waren we te gast in het Trefpunt, het mooie dorpshuis van Thesinge. Een aantal van de zaken die toen door de bestuurders van de dorpshuizen van de voormalige gemeente Ten Boer werden aangekaart lezen we summier terug in deze collegebrief: leges die na de herindeling zijn gestegen van enkele tientjes naar vele honderden euro’s, stapels papierwerk die alsmaar toenemen, en de moeite die het kost om de juiste persoon bij de gemeente te vinden. Het lijkt me dat we niet op de officiële harmonisatie hoeven te wachten om in ieder geval die communicatie te vereenvoudigen en de dorpshuizen te voorzien van de juiste contactpersonen voor elk beleidsterrein. Gebeurt dat ook? Er wordt genoemd dat het college maatwerk wil leveren voor de dorpshuizen in Haren en Ten Boer. Betekent dat maatwerk dan ook een differentiëring in de legestarieven?

Er wordt genoemd dat de professionele beheerders in Haren in dienst zijn van de besturen, wat bij ziekte grote financiële risico’s met zich meebrengt. Als penningmeester van onze fractie heb ik toevallig net weer de premie voor de verzuimverzekering van onze fractiemedewerkers betaald, wat voor parttimers neerkomt op enkele honderden euro’s per jaar. Kan het college toelichten of het mogelijk is dat de gemeente die verzekering voor doorbetaling bij ziekte op zich neemt, om de risico’s op uitval van een beheerder van een Harens dorpshuis af te dekken?

Tijdens de bijeenkomst in Het Dok, alweer bijna een jaar geleden, trokken ook diverse accommodaties uit de stad Groningen aan de bel over achterstallig onderhoud, hoge energienota’s, en het gebrek aan middelen om dit soort investeringen in duurzaamheid te doen. Hierover lezen wij nu niets terug. Hoe wordt dit meegenomen in het vervolgproces?

Voorzitter, vorige week bespraken wij in deze commissie een raadsvoorstel om miljoenen extra vrij te maken voor het ambtenarenapparaat, zodat zij beter grip kunnen krijgen op de transformatie van het sociaal domein om er zo voor te zorgen dat in de toekomst de tekorten niet nog verder oplopen. Die keuze snappen wij. Maar de transformatie begint toch echt bij de sociale basis: bij gemeenschapszin, bij samenzijn, bij warme en informele contacten en bij opbouwend werk, alles in het kader van preventie van zorg. Dit zijn zaken die sociaal-culturele accommodaties en alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, en die middenin de wijk of het dorp staan, als geen ander kunnen doen. Als we hier een ton op gaan bezuinigen terwijl diverse accommodaties al aangeven dat de financiële ruimte nogal krap is en ze in sommige gevallen één tegenvaller verwijderd zijn van omvallen... Dan zijn we aan het bezuinigen op de sociale basis van de toekomst. Als Partij voor de Dieren vinden we die keuze hoogst onverstandig en horen we graag de visie van de wethouder daarop.

Dankuwel.

Wethouder: De problemen die bovenkwamen in Thesinge over de voormalige gemeente Ten Boer zoals de leges en communicatie zijn bij ons bekend. In algemene zin kijken we naar de dienstverlening van de gemeente daar, onze ambtenaren hebben zonder kwade wil niet altijd genoeg oog voor de lokale situatie daar, het verschil met de korte lijnen van voorheen met de oude gemeente Ten Boer. De dorpshuizen hebben een contactpersoon, die gaat over de sociaal-culturele accommodaties, maar ook het gebiedsteam Ten Boer is het eerste aanspreekpunt. Die zouden in staat moeten zijn de vragen te beantwoorden, maar we zijn ermee bekend dat dit niet altijd zo is en we nemen het serieus. Uw suggestie over de verzekeringen neem ik mee.

B3 Integraal huisvestingsplan onderwijs 2020-2039 (raadsvoorstel 14-02-2020) (73429-2020) (Door Wesley Pechler).


Dank voorzitter. Kortheidshalve kan ik me aansluiten bij de woordvoering van mevrouw Folkerts van GroenLinks, de vraag van de heer de Haan van het CDA over het Actieplan groene daken, en wat betreft de gymlokalen bij de heer Lo A Njoe van D66.

Stand van zaken financiën Warmstestad 2019-2020 (Door Terence van Zoelen).

Dank voorzitter,

Groningen is voor 50% aandeelhouder in Warmtestad. Warmtestad is belangrijk voor de ambitie van de gemeente om energieneutraal te worden, maar sinds de oprichting liggen er nog steeds hobbels op de weg.

Geothermie, werd vanwege de veiligheid door SODM eerder teruggefloten, hetgeen de gemeente tot een financieel nadeel van miljoenen (6 miljoen) bracht. Warmtestad zou op zoek gaan naar nieuwe duurzame bronnen en klanten via het netwerk voorzien van duurzame alternatieve energie. Nu zien we dat de doelstellingen enigszins wringen met de financiële huishouding van Warmtestad. Enerzijds willen we sociaal rendement boven commercieel rendement waarbij winst geen uitgangspunt is, en anderzijds willen we geen verliezen want dit zal uiteindelijk het voortbestaan van Warmtestadproject in gevaar kunnen brengen.

We komen nu op een aanloopverlies van 2.75 miljoen in 2019. Daarop zijn de enige zichtbare maatregelen die genomen zijn, dat er een nieuwe projectmanager en financieel controller zijn aangesteld. Wel is de begroting over 2020 nu veel reëler bijgesteld. Over 2020 is een verlies van 2.5 miljoen begroot dat aanzienlijk dichter bij de werkelijkheid ligt dan de prognose van 0,9 miljoen verlies eerder over 2019. Verder zien we geen concrete maatregelen die erop gericht zijn dit gat in de begroting te dichten, behalve dan de tarieven in 2020 nog verder te verhogen.

De collegebrief meldt dat dit verder geen financiële consequenties voor de gemeente omdat de risico’s buffers bij Warmtestad dit nog kunnen opvangen. Toch willen wij dat het college in overleg gaat met Warmtestad om tot een beter plan van aanpak te komen, waarin het sociaal rendement en financiële huishouding structureel in balans wordt gebracht. De collegebrief als wel de antwoorden op de schriftelijke vragen gesteld door D’66 en PvdA over de tarieven geven hier geen uitsluitsel over. Graag een reactie.

Voortgangsrapportage ringweg sept- dec 2019 (Door Kirsten de Wrede)

We lezen dat het ontwerp nu is ingediend door Combinatie Herepoort. Is dit al goedgekeurd door Rijkswaterstaat? Ook heeft het waterschap een vergunning afgegeven, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van de verdiepte ligging. Heeft de gemeente al depots aangewezen voor het water, en voor de op te graven grond? Die horen in de gemeente te blijven.

In de provincie beklaagt men zich over het gebrek aan financiële transparantie. Hier lezen we: “Het is van belang dat men zich realiseert dat het een onderbouwde inschatting is van de eindkosten van het project.” Erg globaal dus. En alles zou binnen het budget blijven. Dat kan toch niet waar zijn, met drie jaar vertraging? De onrust binnen de Provinciale Staten is aanmerkelijk groter dan hier, dat komt natuurlijk omdat de Staten risicodragend zijn.

Echter, ook de gemeente is dat, voor 8%. En afgezien daarvan is het, volgens ons, maar de vraag op het moment dat de bal heen en weer geketst wordt, of de afspraken in de oorspronkelijke overeenkomst, hoe heet die, het tracébesluit misschien, wel hetgeen is dat uiteindelijk leidend is. Jurisdictie lijkt de laatste jaren meer te wijzen richting de verantwoordelijkheid van de eigenaar, hoe dat hier zit weet ik niet precies, maar in ieder geval is het zo dat de gemeente diverse vergunningen heeft verstrekt, dat lijkt mij ook duiden op een juridische aansprakelijkheid.

Deze rapportage is van september tot en met december 2019. Bijzonder dat er dan in staat dat het inschuiven van de Helperzoomtunnel nu is gepland in de zomer van 2019, week 32. Had daar even neergezet dat het ding erin was geschoven. Lijkt niet echt zorgvuldig.

Bemalen bij het Sterrebos zou niet tot problemen leiden, hebben proeven uitgewezen. Wij helpen dat hopen, want vanwege meerkosten van het onderwaterbeton wordt dat helaas niet overal aangelegd.

En dan tot slot: de Esperanto kruising, college, wij sluiten ons aan bij de oproep van Groenlinks, om hier naar oplossingen te zoeken met de gedupeerden.