Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies, 13-05-2020


15 mei 2020

B1 Beleidsmatige overwegingen visie en rol Iederz (Door Terence van Zoelen)

De criteria voor een nieuw beschutte werkplek zijn strenger dan de criteria in het kader van de WSW. Daardoor voldeden in de periode 2015 - 2018 de aantallen instroom en uitval niet aan de verwachtingen, waardoor het door het Rijk opgelegde quotum niet werd gehaald.

Uitval doet zich ook voor omdat de doelgroep ‘nieuw beschut’ een nieuwe generatie op de arbeidsmarkt is die anders tegen arbeid aankijkt, voor deze generatie moet werk ook leuk en uitdagend zijn. Dit is inderdaad belangrijk mensen moeten met plezier naar hun werk gaan. Dat heeft geleid tot veel maatwerk en dat heeft ook een aanzienlijk aantal arbeidscontracten opgeleverd. Belangrijk is dus om uitval te voorkomen meer variëteit dan alleen inpak werk te bieden. Wij vinden het daarom ook belangrijk dat er zicht is op perspectief. Mensen moeten vooruitzicht hebben op een toekomst, dat is naast het bieden van variëteit minstens net zo belangrijk.

Er wordt getracht om de verdwenen differentiatie weer (wat) terug te brengen. Wij zijn benieuwd net als de SP benieuwd hoe het college dit gaat aanpakken.

Tot sluit ik me aan bij de vragen over het opstarten na de crisis. Het is belangrijk dat mensen weer naar hun vertrouwde omgeving terecht kunnen.

B2 Werkprogramma 2020-2022 (Door Terence van Zoelen)

We zijn tevreden met het werkprogramma. Het programma zet in om mensen mee te laten doen, aan werk te helpen en daarbij ook wat extra te verdienen. Het is goed dat bij dit programma een brief is bijgeleverd over de effecten van de corona crisis. Een compliment daarvoor, dit is het eerste gemeentelijk document dat ik heb gezien waarbij zo’n bijsluiter geleverd is. Het werkprogramma is gebaseerd op een aantrekkende economie met meer vraag naar arbeid. Naar verwachting zal de situatie straks anders zijn.

Wij denken dat het belangrijk is een visie te hebben hoe onze economie er na de crisis uit gaat zien. De werkgelegenheid binnen de contact beroepen zal de komende jaren onzeker worden. Lokale werkgelegenheid in de vorm van duurzame maakindustrie zal ons inziens extra prioritering moeten krijgen. Waarbij een klimaat bestendige toekomst voorop komt te staan. Ook de kijk op de mismatch van arbeid en het aanbod van vacatures zal opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden.

De Partij voor de Dieren is van mening dat juist nu het moment is om na te denken over een nieuwe economie en een andere toekomst, in plaats van terug te keren naar business as usual. Als de Corona-crisis één ding duidelijk maakt, is het wel hoe kwetsbaar de wereldmarkteconomie is met nu heel veel extra werkloosheid ten gevolg. Wij zien graag van het college een zienswijze tegemoet hoe werkgelegenheid straks aansluiting moet gaan vinden bij een duurzame lokale economie. Dit houdt dus in dat het Werkprogramma op dat onderdeel herschreven zal moeten gaan worden en dat de nu bijgeleverde bijsluiter onderdeel wordt van het werkprogramma.

B3 Inzet armoedemiddelen (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

De focus van het armoedebeleid ligt op het doorbreken van intergenerationele armoede en dus een sterke focus op kinderen. Wij delen met de cliëntenraad de bezorgdheid dat alleenstaanden en gezinnen zonder kinderen bij de verstrekking van middelen buiten de boot zullen vallen. Een dagtocht arriva of een fietsklus zou daar misschien wel op zijn plaats zijn. Het bekostigen van attractiepark hoeft voor ons niet. Wel hebben we tijdens de bijeenkomst op 6 november 2019 aangegeven dat een dag naar een museum of Waddeneiland heel waardevol voor een kind kan zijn, en een ervaring voor het leven. Het is een goede afweging geweest het merendeel van deze incidentele verlichtende activiteiten in stand te houden. Maar een attractiepark is zover ik me herinner niet naar voren gebracht. Een korting op een attractie park kan wellicht door het bedrijfsleven zelf gefinancierd worden.

Dan is ook de vraag op zijn plaats dat het erop lijkt dat de burger niet volledig genoeg geïnformeerd zal zijn over het bestaan van het maatwerkbudget op basis van openbare informatie terwijl dat bij voorzieningen als de Stadjerspas wel het geval was. Hoe verloopt straks de communicatie in deze?

De doelstelling om intergenerationele armoede te doorbreken daar staan we achter, maar of dat zou moeten inhouden dat de criteria van alle voorzieningen daaraan moeten voldoen, lijkt ons niet de juiste aanpak. Verlichting van armoede dient ook geboden te worden. Ook tegemoetkoming in noodzakelijke kosten van dierenartsen zou ook onderdeel van de stadjerspas moeten uitmaken. Wat denkt het college ervan om deze strikte criteria los te laten zodat we middelen kunnen inzetten waar ze ook echt nodig zijn?

Tot slot willen wij twee opmerkingen van de insprekers meenemen. Is het mogelijk op activiteiten in het Forum extra korting te geven, de kaartjes zijn daar voor minima erg duur. Mevrouw Wobma van de SP heeft hier recentelijk ook vragen over gesteld. Wij delen de mening van de inspreker dat in plaats van het natreven van een korting bij Pathe eerst bij het Forum gekeken moet worden.

Dan willen we ook aandacht vragen voor de huren. Deze mogen tijdens de crisis niet hoger worden. Vinden op dit moment gespreken plaats met coöperaties, op welke wijze maakt het college hier werk van? Graag een reactie.

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse WIJ-teams, 13 mei 2020 (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Dit is de eerste MKBA die ik meemaak in mijn tijd in de raad, en ik moet zeggen, het is complexe materie. Het is duidelijk dat het uitvoeren van zo’n diepgravend onderzoek niet zomaar geklaard is. Toch wil mijn fractie benoemen dat wij het jammer vinden dat we pas halverwege 2020 een onderzoek bespreken dat over 2018 gaat. Er is sindsdien nogal wat veranderd bij de WIJ teams en hun werkwijze, dus het voelt een beetje als mosterd na de maaltijd.

Enkele zaken vallen op. In positieve zin dat er door de komst van de WIJ teams meer huishoudens in beeld zijn, en dat de vraag beter wordt opgehaald. Ook dat meer zorg in het eigen netwerk wordt geregeld, en dat er iets minder escalaties lijken plaats te vinden. Daarbij wil ik graag aan het college vragen wat hun beeld is van de huidige stand van zaken op deze twee vlakken. We gaan nu natuurlijk niet alweer een MKBA doen, maar leeft onder WIJ medewerkers het idee dat deze ontwikkelingen zich in positieve zin hebben doorgezet in 2019 en 2020?

Voor ons is het ‘t allerbelangrijkst dat de zorg effectief is, dat de personen en gezinnen ook daadwerkelijk geholpen worden met WIJ interventies. Dat dit gebeurt, is duidelijk uit het onderzoek. Er wordt gezegd: “De kwaliteit van leven neemt toe, doordat mensen eerder worden bereikt, de mentale gezondheid van mensen verbetert en kinderen verbeterde ontwikkelingskansen hebben”. Het is natuurlijk zaak om die effectiviteit nog verder te verhogen. Wij delen dan ook de conclusies van het onderzoek wat betreft het belang van het verder verhogen van deze effectiviteit en het nog meer voorkomen van escalaties. Ook staan wij positief tegenover de genoemde suggestie om meer langdurige ondersteuning door WIJ zelf te regelen, in plaats van door externen. Wat betreft de voorgestelde efficiencyslag zijn we wat terughoudender. Wij zijn vooral benieuwd naar de mening van de werkers uit het veld zelf: is dat voor hen te behappen, meer huishoudens in de caseload met minder uur per huishouden?

Dat we als gemeente Groningen niet in ons eentje het vraagstuk rond de jeugdzorg gaan oplossen wisten we al, en het is goed om ook in dit onderzoek de noodzaak van een maatschappelijk debat terug te zien - vooral over wat we als samenleving “normaal” vinden. Die ruimte lijkt te krimpen, met een grotere vraag naar jeugdhulp tot gevolg. Dankuwel.