Woord­voe­ringen gecom­bi­neerde commissies, 20-05-2020


21 mei 2020

B3: Voorontwerp Structuurvisie De Suikerzijde deelgebied noord (collegebrief 25-3-2020) (Door Bart Hekkema)

Dankuwel voorzitter,

Op het gebied van de plannen zijn we tevreden met de aandacht voor collectieve energievoorzieningen, klimaatadaptatie en de voorgang voor de voetgangers, fiets en het openbaar vervoer. Het zou mooi zijn als er in de komende decennia een energieneutrale wijk zou ontstaan, klimaatbestendig met voedselbossen, veel bomen, zonne-energie en groene dakbedekking op ieder dak. Natuurinclusief en diervriendelijk bouwen moet in de Suikerzijde echt de norm worden. Laat die groene ‘artist-impressions’ die we iedere keer zien maar eens werkelijkheid worden.

Daarnaast moet er op het gebied van voorzieningen werk gemaakt worden van een circulaire economie. Alleen zo creëer je een stadsdeel dat toekomstbestendig is en, hoe bescheiden dan ook, een oplossing is voor de twee andere grote crises die ons teisteren, namelijk de klimaat- en biodiversiteitscrises. Het voorontwerp stemt ons in ieder geval positief.

Gezien de onzekerheid omtrent de langdurige gevolgen van de coronacrisis lijkt het onze fractie wel verstandig om na te denken over de gestelde bandbreedte van 2500 tot 5000 woningen voor de Suikerzijde. Want wat gebeurt er als de crisis hard toeslaat in de bouw, thuiswerken veel gangbaarder wordt, minder mensen naar de stad verhuizen en wellicht ook veel minder internationale studenten en werknemers naar Groningen komen?

We weten het niet, maar het is nog maar de vraag of Groningen zo hard zal groeien als in de prognoses geschetst wordt. Daarbij ontkennen we natuurlijk niet dat er woningnood is. We vragen daarom aan de wethouder of deze bandbreedte de mogelijkheid schept voor een lagere bebouwingdichtheid waarbij een deel van de vloeivelden kan worden behouden?

Voorzitter, wij vragen dit ook omdat de geoorde fuut een prachtige vogel is. En aantasting van het broed- en foerageergebied is dan ook doodzonde. We hopen dan ook dat het college er alles aan doet om een goede gastheer te zijn voor de toch unieke hoeveelheid broedparen in onze gemeente. De aanleg van natte natuur, wateren die rijkelijk begroeid zijn en waar voldoende voedsel zoals insecten aanwezig is, is van groot belang.

Het college heeft het over hoogwaardige compensatie, maar als deelgebied zuid ook bebouwd wordt moeten de broedparen en andere soorten weer verkassen. Wat is dan het alternatief? De aantasting van foerageergebieden kun je misschien wel tot op zekere hoogte compenseren, maar het is maar de vraag of het daarna nog steeds dezelfde natuurwaarde zal hebben en of de geoorde futen, watervleermuizen, poelkikkers en andere diersoorten überhaupt nog in dezelfde hoeveelheden terugkomen.

Dan nog over de inspraak omtrent de plannen. Daarover zijn we tevreden. Onze complimenten voor de manier waarop de gemeente de informatievoorziening naar de bewoners in deze tijden van crisis organiseert. Dat gaat van het bezorgen van de flyer over het project, tot het aanbieden van filmpjes en de informatiepanelen. We hopen dan ook dat veel mensen de gelegenheid vinden om op de plannen te reageren en dat er sprake zal zijn van goede burgerparticipatie.

Dankuwel.

Wethouder: Er komt compensatiegebied ten zuiden van spoor, zeven hectare en permanent.

14.15-15.00 uur: Uitgangspunten en onderzoeksopdracht alternatief vervoer (raadsvoorstel 11-3-2020) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren heeft altijd gezegd dat de binnenstad goed toegankelijk moet blijven na het verdwijnen van de bussen van de Grote Markt, dus nu die datum dichterbij komt is het goed dat we nogmaals kijken naar de beste oplossing. Het busje dat we van het najaar tegenkwamen in Gent zag er erg aanlokkelijk uit, maar nu te lezen valt dat dit soort wandelbusjes niet geschikt zijn voor rolstoelgebruikers valt deze wat ons betreft af. We zijn blij dat het college ook van mening is dat rolstoelgebruikers van het alternatieve vervoer gebruik moeten kunnen maken.

Wat wel aantrekkelijk blijft aan de wandelbus van Gent, is het feit dat deze gratis was. Bij ons oude pendelbusje werd slechts zo’n 1 à 2% van de kosten gedekt uit de ritprijs die mensen betaalden. Dat is zo’n klein aandeel, dat het wat ons betreft een goed idee is om het toekomstige alternatieve vervoer gratis aan te bieden. In ieder geval aan senioren en mensen die gebruikmaken van een wandelstok, rollator of rolstoel.

Wat betreft de route zou het wat ons betreft geen verkeerd idee zijn om voor een groot deel de route van het oude pendelbusje aan te houden. De Grote Markt, het Zuiderdiep en het A-Kerkhof zijn natuurlijk noodzakelijke stops, maar wellicht zou het rondje kunnen worden uitgebreid met het nieuwe busknooppunt UMCG Noord, zodat mensen aan beide kanten van het centrum kunnen overstappen van het reguliere OV op het alternatieve vervoer. Dankuwel.

Wethouder: Mogelijkheid UMCG Noord wordt meegenomen. Gratis ritten ook.


Lokaal Plan van Aanpak Versterkingsopgave (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Voor ons ligt het Lokaal Plan van Aanpak voor de versterkingsopgave. Wat duidelijk in het plan opvalt is hoe langzaam het proces verloopt en hoe triest het is te zien hoeveel mensen al jaren in een slopend proces zitten om hun woning hersteld te krijgen.

Voor ons ligt een nieuwe poging voor een nieuw jaar dit uit het slop te trekken. Uit de reacties van de bewoners en eigenaren blijkt duidelijk dat mensen murw geslagen zijn door de vele instanties en loketten waar ze over de jaren mee te maken hebben gehad. En nog steeds is er onduidelijkheid waar men aan toe is en of dit plan wel zal werken.

Het plan zet in op een versnelde aanpak door middel van een geclusterde aanpak. Tegelijk is inspraak en participatie van bewoners minstens zo belangrijk. We zien dat dit ook kan wringen. Door de geclusterde aanpak worden bewoners afhankelijk van elkaar. Als een blok huizen in een batch wordt aangepakt, is altijd afstemming met elkaar nodig. Het proces kan daarop wederom frustreren zodanig dat mensen alsnog niet weten waar ze aan toe zijn of zich gedwongen voelen mee te moeten gaan in een richting waarheen ze niet heen willen. Hoewel we de voordelen van geclusterde aanpak zien, vragen we ons wel af of deze aanpak niet ook nieuwe problemen opwerpt. Op welk wijze worden deze problemen dan vervolgens opgepakt? Graag een reactie van het college.

Een huis is een persoonlijk bezit, een plek waar je je veilig moet voelen. Een huis is de plek waar mensen met hun gezin hun leven leiden. Door persoonlijke omstandigheden kan het moment van tijdelijke verhuizing bijvoorbeeld niet gewenst zijn. Of bouwspecificaties wijken af van wat men vooraf voor ogen had, of er is meer budget nodig dan voorheen berekend was. Of de versteking houdt geen rekening met de persoonlijke wensen die de bewoners voor de toekomst voor ogen hadden. Hoe match je een procesmatige aanpak met de persoonlijke wensen en situaties waarin bewoners verkeren? De versterkingsoperatie blijkt in al deze gevallen maatwerk. Houdt het plan hier voldoende rekening mee?

Als uiteindelijk het moment komt dat een woning de versterkingsfase bereikt heeft dan komt er nu een grote verantwoordelijkheid te liggen bij de aannemers. Communicatie verloopt op dat moment tussen eigenaar en aannemer. De NCG houdt zich in eerste instantie afzijdig. Wij vragen ons af aannemers op deze taak en rol berekend zijn. Wijzigingen in specificaties of budgetoverschrijdingen moeten met bewoners worden afgestemd. Dit zijn bewoners die al jaren in een psychisch slopend emotioneel proces zitten. Voor deze fase vragen wij ons af of inmenging van de NCG of andere expertise niet benodigd is om elke fase samen te begeleiden. Zeker in het geval er zaken vlot getrokken moeten worden zodat bewoners ontlast kunnen worden. Graag een reactie.

Wij vinden het belangrijk dat in het verloop van het proces goed de vinger aan de pols wordt gehouden. Vanwege overmacht is de ontmoeting op 12 maart in Ten Boer met bewoners vanwege de corona crisis afgelast. Wij denken dat het goed is geweest dat we als gemeente proactief contact hebben gezocht met de bewoners. Ik denk dat we deze lijn moeten voortzetten en we hebben daarom vraagtekens bij dat verdere actualisaties volgens het raadsvoorstel door het college verder worden opgepakt. Ons lijkt verstandig de raad samen met de bewoners altijd betrokken te houden.

(Door Kirsten de Wrede)

Regionale Energie Strategie 20 mei 2020

De vorige keer dat we dit onderwerp bespraken, ben ik begonnen over de noodzaak van een integrale aanpak van de crisissen waar we nu inzitten. Als we kijken naar de energiebehoefte van onze provincie, die overeenkomt met de RES regio, dan is dat 5,5 Twh, waarvan slechts 1,5 naar de bebouwde omgeving gaat. De rest is voor de industrie in de Eemshaven. Wat wordt daar gemaakt? De Partij voor de Dieren is van mening dat we eens kritisch zouden moeten kijken naar wat overal gebeurt, kunnen we niet deels zonder wat er wordt gemaakt in de Eemshaven?

Een aantal punten met betrekking tot het stuk dat voor ons ligt. Hier wordt gezegd dat de provinciale bosopgave ook vanuit het perspectief van duurzame energie moet worden ingevuld. Wat wordt hiermee bedoeld: ook de inzet van biomassa? De Partij voor de Dieren is daar fel tegenstander van. Ergens anders: als we hier veel energie kunnen opwekken, trekt dat ook grote gebruikers aan. Is dat wat we hier willen, willen we grote bedrijven aantrekken?

Wij vinden lokaal eigenaarschap erg belangrijk. Het is jammer dat dat allemaal nog uitgewerkt moet worden. Er zijn boeren die wel graag een molen willen plaatsen op hun eigen land, maar dat mag soms niet; wij zouden dat graag anders zien.

Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat er wordt gekozen voor zonne-energie die ten goede komt aan de biodiversiteit.

Lagelandpolder

De polder is 315 ha en daar moet 250 ha aan zonnepanelen komen. De Partij voor de Dieren is voorstander van de energietransitie, maar wij vinden dit wel veel. Met eigen ogen heb ik kunnen aanschouwen dat deze polder ook bewoond wordt door reeën. Blijft daar ruimte voor? Kunnen deze 250 ha niet beter verdeeld worden? Dit creëert geen draagvlak.

En dan, de hyperloop. Of liever gezegd, het testcentrum. Deze zou een rol kunnen spelen op weg naar een duurzaam OV. Dat OV heeft even de wind niet mee in deze Corona crisis. Iedereen die media, sociaal of niet, volgt, ziet dat deze crisis lijkt te leiden tot reflectie. Moeten we terug naar normaal en hoe normaal was dat normaal? De Partij voor de Dieren vond dat oude normaal niet normaal. We waren en zijn hard op weg de wereld te ontdoen van alle groen en dieren en de gaten te vullen met my little ponies.

Paul Kingsnorth is een voormalig milieuactivist en schrijver en hij noemt de golf van windmolens en zonnepanelen een vervolg op de industriële revolutie, geen alternatief, geen verbetering. Zonnepanelen als onderdeel van de Westerse religie: het vooruitgangsgeloof. Deze hyperloop zien wij als onderdeel van het vooruitgangsgeloof. Na de hyperloop komt er weer wat anders. Technotopia. Totdat wij echt een oplossing hebben gevonden voor de crisissen waar we mee kampen, moet de trein maar snel genoeg zijn.

Klimaatadaptatie

In de bijgevoegde collegebrief worden vijftien punten genoemd waar de klimaatverandering aan raakt, maar hier staat natuur niet bij. Gelukkig wel in de uitgebreide bijlage. En heel actueel hier is natuurlijk de droogte. Er wordt veel gesproken over wateroverlast, maar droogte is eigenlijk een veel groter probleem. In het kader hiervan moet niet alleen worden gekeken welke monumentale bomen met uitdrogen worden bedreigd, maar alle bomen. En welke delen van de Stedelijke Ecologische Structuur zijn in gevaar?

Verder is het streven naar scheiding van hemelwaterafvoer en riool inderdaad belangrijk en zijn we het eens met de VVD om in nieuwbouwwijken te streven naar een een groennorm voor tuinen. We weten allemaal wel ongeveer wat de oorzaak is van klimaatverandering, fossiele brandstoffen en dierlijke eiwitten, maar wij spelen daar ook als gemeente een rol in, want heel veel plannen zorgen voor CO² uitstoot, zoals bijvoorbeeld de ombouw van de Ring, waarbij beton tot veel uitstoot leidt. Daarom willen we graag bij ieder beleidsstuk een klimaatparagraaf, om in kaart te brengen op welke wijze het plan eventueel bijdraagt aan klimaatverandering.

Bij de risico’s zien we verder het verdwijnen van soorten opgenomen, terecht, want door droogte verdwijnen soorten. Maar ook worden invasieve soorten als probleem genoemd: op deze dieren wordt gelijk een wat agressief predicaat gestempeld, terwijl het natuurlijk gewoon om dieren gaat die proberen te overleven. Een soort klimaatvluchtelingen dus eigenlijk, die we ook van harte welkom zouden moeten heten. De problemen die men hierin voorziet, zijn goed op te lossen door de natuur meer ruimte te geven. Dat is goed voor klimaatadaptatie én voor de natuur.

Er wordt gezegd: zet in op meer natuurinclusieve landbouw en aaneengesloten natuurgebieden. Hoe gaat u dat doen? Belangrijk voor klimaatmitigatie en adaptatie zijn bomen: CO² stofzuigers. We sluiten ons dan ook bij collega Rustebiel van D66 die pleit voor een concrete aanpak voor vergroting van het aantal bomen. En daarnaast willen we graag zoals mevrouw Boogaard van de PvdA weten op welke wijze de genoemde scenario’s en de keuzes daarin zijn ontstaan en uitgewerkt en waarom de keuze voor scenario 2050 financieel het aantrekkelijkst zou zijn.