Woord­voering: Nood­pakket energie en inflatie


2 november 2022

Dank voorzitter. Drie weken geleden hebben we het debat over het noodpakket goed kunnen voeren, dus in plaats van een gloedvol betoog kan ik het houden bij onze goedkeuring op het raadsvoorstel, wat een logische uitwerking is van de collegebrief die we hebben besproken. Dan nog een reactie op het ingediende amendement en de motie.

Eerst het amendement van Student & Stad. Ik begrijp zeker waar die vandaan komt want het is natuurlijk een oneerlijke situatie dat studenten tussen wal en schip vallen. Dit is ook binnen onze fractie echt een worsteling. Maar met de stellingname van het kabinet en de reactie van de stadsadvocaat over het inderdaad moeten zien van onbenutte leencapaciteit van studenten als een voorliggende voorziening kan ik niet anders dan concluderen dat hoe het noodpakket nu is vormgegeven, in lijn is met de wet. En dat zeg ik niet lichtjes, want ik sta zelf ook 32k in de min bij ome duo en ik weet hoe zwaar zo’n studieschuld op je gemoed en toekomstbeeld weegt. Maar de groepen die het noodpakket wel bereikt, de minima, hebben überhaupt niet die mogelijkheid tot maandelijks bijlenen voor hun energierekening. Daarmee vind ik deze keuze van het college niet alleen juridisch maar ook moreel te verdedigen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik verwacht dat dit college zich optimaal inzet om studenten die alsnog in de problemen dreigen te komen op een goede manier naar de individuele bijzondere bijstand te verwijzen.

Dan de motie van D66. Alhoewel we het toevoegen van ervaringsdeskundigheid en menskracht steunen, is mijn fractie een groot voorstander van de verhoging van de grens waarbij mensen nog in aanmerking komen voor de energietoeslag naar 140% van het sociaal minimum. In Utrecht ligt de grens zelfs op 150% van het sociaal minimum, dus volgens mij doen we met 140% als gemeente ook echt niets geks en is het heel hard nodig voor die inwoners. Mocht in de uitvoering van het maatwerkpakket blijken dat er te weinig geld is gereserveerd voor FTE’s om de plannen uit dit noodpakket uit te voeren, dan moeten we daar op dat moment over spreken en extra middelen beschikbaar voor stellen, maar niet nu al en ten koste van de inwoners die tussen de 130 en 140% van het sociaal minimum verdienen.
“Wanneer wij de lijn van het kabinet volgen, is de kans het grootst dat we een beroep op het Rijk kunnen doen voor de extra kosten, mocht een rechter in Groningen tot dezelfde conclusie komen als die in Gelderland”