Woord­voe­ringen: Begroting 2023- 2 november 2022


2 november 2022

Naar aanleiding van de gepresenteerde conceptbegroting 2023 had onze fractie de volgende woordvoeringen:

Woordvoering: Sociaal
Door Janette Bosma

Dankuwel, voorzitter. We staan voor grote opgaven: de ene crisis volgt de andere op en de ongelijkheid groeit op veel vlakken. Deze grote opgaven vragen om grote oplossingen. En daar lezen we veel van terug in deze begroting.

Ik wil beginnen bij volksgezondheid. De pandemie lijkt soms alweer tijden geleden, maar de nieuwste besmettingscijfers liegen er niet om; corona heeft een grote impact gehad op de samenleving en nog steeds. En terwijl wij pleisters plakken op de gevolgen, ligt de volgende zoönose mogelijk alweer om de hoek. De manier waarop wij omgaan met dieren heeft onomstotelijk invloed op onze volksgezondheid. En dat is een van de redenen dat wij blij zijn met de aandacht voor dieren in deze begroting. Het aantal keer dat zij genoemd worden is ten opzichte van vorig jaar bijna vervijfvoudigd en daar zijn we natuurlijk trots op.

Volksgezondheid

Er bestaan grote verschillen in gezondheid tussen bepaalde bevolkingsgroepen. Uit onderzoek blijkt dat financiële ongelijkheid gepaard gaat met gezondheidsongelijkheid. Het verschil in gezondheid hangt samen met verschil in bijvoorbeeld opleiding en inkomen. Zo leven theoretisch geschoolden gemiddeld 6 jaar langer dan praktisch geschoolden. Om het nog niet eens te hebben over de invloed van beperkingen en chronische aandoeningen op levensjaren, waar de leden van de werkgroep Toegankelijkheid ons vorige week nogmaals terecht op wezen. De vraag die centraal staat is: hoe zorgen we ervoor dat inwoners gezonder leven?

De grote inzet op preventie is wat ons betreft een goede keuze. De gebiedsgerichte aanpak, Kansrijke start en de ruime aandacht voor roken en overgewicht kunnen wij steunen. De bestaande problemen vragen wat ons betreft ook om maatregelingen vanuit de voedselstrategie, een belangrijk onderdeel van de preventie. Uit cijfers blijkt bijvoorbeeld dat in armere wijken het aanbod ongezonde eettenten bijna twee keer zo groot is als in rijkere buurten en slechts 1 op de 5 ziekenhuizen had vorig jaar een gezond voedselaanbod. Daarom zijn wij blij om te lezen dat er momenteel samen met het onderwijs en bedrijfsleven een opzet van een strategie voor de eiwittransitie verkend wordt. Toch is er wat ons betreft relatief weinig aandacht voor gezond en plantaardig voedsel in de begroting. Onze fractie zou graag een grote inzet zien op kortere voedselketens. Onze huidige, lange voedselketens betekenen veel Co2-uitstoot door de transporten, eindeloos veel afval door de verpakkingen en een wildgroei van bezorgservices. In plaats hiervan moeten we naar meer lokaal en plantaardig voedsel. Dit geeft ons de mogelijkheid minder fossiele brandstoffen te gebruiken, minder bewerkt voedsel te eten en gezonder leven. Wij blijven graag op de hoogte van de plannen van de wethouder op dit gebied en denken graag mee.

Ook als we kijken naar de indicatoren op het sociaal domein blijft het schrikken hoeveel schade de coronacrisis heeft toegebracht aan het mentale en sociale welzijn van onze inwoners. Op dit vlak staan het komende jaar een paar grote ontwikkelingen op de agenda. De start van SAMEN., waarbij we basis jeugdhulp en lichte ondersteuning dichtbij de gezinnen thuis organiseren, en zoveel mogelijk kinderen zonder indicatie helpen. Alhoewel we in deze beweging geloven, wordt het ook een spannend jaar waarin we zien hoeveel van de beleidsvoornemens we waar kunnen maken. Ook de regionale uitwerking van het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming en het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis moeten gaan landen in Groningen. We hopen erop dat deze ontwikkelingen de wachtlijsten verminderen en dat gezinnen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld daar sneller uit weten te ontsnappen.

Er zijn een paar dingen die op dit vlak uit de begroting springen waar we erg blij mee zijn. De subsidie voor het Kind aan Huis programma van Humanitas, een belangrijk initiatief waar wij samen met de SP al een paar jaar de aandacht voor hebben gevraagd. De aanpak van overlast door houtrook, een onderschat gezondheidsprobleem. Meer geld naar sport en bewegen. Het feit dat we in 2024 Roze Zaterdag mogen organiseren als gemeente. Het slavernijmonument dat onthuld gaat worden, en in het algemeen de brede aandacht die uit de programma’s spreekt voor diversiteit en inclusie. En de nieuwe winterregeling, waarbij dak- en thuislozen een eigen kamer krijgen als het koud is, niet pas bij een temperatuur van -10 maar al bij een gevoelstemperatuur van 0 graden.

Werk en Inkomen

Dan Werk en Inkomen. De bestaanszekerheid van steeds meer mensen staat onder druk. Gisteren schreef ook de Volkskrant dat steeds meer middeninkomens in de knel komen. De reactie hierop in het programma Werk en Inkomen ziet er goed uit. Een goede ontwikkeling is dat het aantal mensen in de bijstand afneemt, maar dat neemt niet weg dat veel mensen aan de zijlijn staan, en er veel werkende mensen zijn die ondanks een inkomen uit arbeid onder de armoedegrens leven. Met het noodpakket dat we vanmiddag in de raad bekrachtigen proberen we mensen eerste hulp te bieden. Dit noodpakket getuigt van een sociaal college en raad met oog voor mensen die het financieel moeilijk krijgen. Het noodpakket zal voor de toekomst helaas niet voldoende zijn. We moeten werken aan een armoedebeleid dat intergenerationele armoede doorbreekt. Hierbij moeten we in ons achterhoofd houden dat grondstoffen steeds duurder worden en de gevolgen van klimaatverandering tot meer armoede zal leiden. Met dit collegeakkoord en deze begroting zetten we gelukkig stappen om deze gevolgen te verzachten.

We hebben enkele vragen aan het college over dit programma. Het is de verwachting dat op korte termijn meer mensen een beroep gaan doen op de voedselbank. Wij zien hier ook een taak voor de gemeente. Bijvoorbeeld met het project FOOD TRAILS wordt met lokaal voedsel ondersteuning geboden aan de voedselbank. Ziet het college verdere mogelijkheden dit project uit te breiden, en op welke wijze gaat het college daarop in zetten?

Dan zijn wij benieuwd naar de definitie van goed werk. Het lijkt ons belangrijk om voornamelijk in te zetten op duurzame banen, zoals lokale ambacht, de duurzame maakindustrie en duurzame kleding. Is het college dat met ons eens?

Cultuur

Tot slot Cultuur. Het gebrek aan broedplaatsen en atelierruimtes baart ons zorgen. We zijn blij dat het college in de beantwoording van de schriftelijke vragen die wij samen met GroenLinks en de PvdA indienden aangeeft het behoud van atelierruimtes als uitgangspunt heeft. Zij geeft ook aan het wenselijk te vinden dat er meer ruimtes beschikbaar komen, maar dat dit niet de prioriteit heeft. Ik zou het college toch willen vragen de noodkreet van kunstenaars uiterst serieus te nemen en te zoeken naar mogelijke oplossingen voor het nijpende tekort.

Dan de evenementen. De begroting gaat uit van een stijgend aantal geluidsmeldingen in 2023 als gevolg van een beperkte toename van grote evenementen. De mooie grote evenementen zetten Groningen op de kaart als bruisende stad, maar het is belangrijk om ons af te vragen tegen welke prijs. Het is goed om aandacht te blijven houden voor de leefbaarheid voor mens, dier en milieu tijdens grote evenementen. Onze fractie ziet hier in het nieuwe evenementenbeleid graag ruimschoots aandacht voor. Dat geldt ook voor de verduurzaming van evenementen. Wat ons betreft: minder vlees, vuurwerk, afval en energieverbruik. Wij zijn blij om te lezen dat er een subsidieregeling van 100 duizend euro beschikbaar wordt gesteld voor het vergroenen van middelgrote evenementen en dat van grote, professionele organisaties verwacht wordt dat zij hier zelf in investeren.

Voorzitter, ik rond af. Ik wil afsluiten met een mooi initiatief uit de begroting: het repaircafé dat wethouder De Wrede vorige week opende. Er liggen in Nederland 8,8 miljoen defecte apparaten te verstoffen (Volkskrant, 30-10) en op dit moment kiezen mensen vaker voor vervanging dan voor reparatie. Dat kan en moet anders als we richting een circulaire economie willen. En nu hoor ik jullie denken dat 1 repaircafé in Groningen een druppel op een gloeiende plaat is, maar het punt dat ik wil maken is dat we iets doen. En dat het verschil maken misschien wel in Groningen begint.

Woordvoering: Ruimtelijk
Door Bart Hekkema:


Dank voorzitter,
Een sluitende begroting waarin de ambities van het college en ook van de Partij voor de Dieren op geld zijn gezet, dat is altijd goed om te lezen. Ook met betrekking tot de onderwerpen die raken aan het fysieke domein, van werk tot wonen en van energie tot bomen, zien we de continuering en versteviging van de ambities voor 2023 en de jaren daarna.
Ik zal ze namens mijn fractie bij langsgaan:

1. Economie en Ruimte.
We zijn verheugd te lezen dat de gemeente staat voor een economie die bijdraagt aan welvaart, maar nog meer dan dat aan het welzijn van haar inwoners. We hebben voor het eerst een programma waar winst en groei geen doelen op zich meer zijn, maar waarin we juist inzetten op groei van het besef dat we beschikbare middelen en ruimte beter met elkaar moeten gaan delen. Bijvoorbeeld door nog meer in te zetten op circulariteit, vergroening en energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.
Wat betreft het economisch beleid is Partij voor de Dieren altijd wat huiverig om voor indicatoren en metingen te pleiten, maar het kan in het licht van ons economisch beleid wel productief zijn om op het gebied van brede welvaart doelen en ambities te koppelen aan gegevens die verdergaan dan het aantal mensen met betaald werk of de groei van arbeidsplaatsen in bepaalde sectoren.
Het zou ook goed zijn om werkgeluk en levensgeluk in relatie tot de wereld om mensen heen op te nemen, want welzijn gaat natuurlijk over het individu, maar ook over hoe schoon de lucht is die we inademen, de robuustheid van de natuur om ons heen, onze collectieve gezondheid en het vertrouwen in politiek en instituties. De Provinciale Monitor Brede Welvaart Groningen kijkt naar zulke zaken en het is goed als de gemeente hier ook specifieke instrumenten aan gaat koppelen. Zou de wethouder daarop kunnen reageren?
Als het gaat om ruimtelijk economisch beleid vraagt mijn fractie nadrukkelijk aandacht voor voldoende betaalbare werk- en atelierruimtes voor kunstenaars, creatieve en sociale ondernemers en maatschappelijke initiatieven. In een gemeente met weinig leegstand moeten we als overheid zulke plekken creëren en meer permanent organiseren. We zijn daarom blij met de investeringen die het college structureel gaat doen.
Dan over landbouw, een belangrijke sector in het economisch beleid. De gemeente wil samen met kennisinstellingen, bedrijven en andere lokale overheden koploper worden in de eiwit- en voedseltransitie. Dat klinkt ons natuurlijk als muziek in de oren en we zijn dan ook benieuwd naar de verdere uitwerking van de landbouwvisie. We zien graag dat we in de toekomst meer arbeidsplaatsen in de landbouw mogelijk maken; er zijn immers nogal wat handen nodig om al die smaakvolle gewassen te poten, te oogsten en van boer naar bord te brengen. Daar kunnen wethouders Bloemhoff en De Wrede vast samen mee aan de slag.
Dan heb ik in het kader van het economisch beleid nog een vraag van mijn collega de heer van Zoelen: we lezen over gemeentelijke deelname in het consortium PharmaNL en vragen de wethouder om binnen dit consortium ook voor innovaties te pleiten waarmee dierproeven in de farmaceutische sector tot het verleden gaan behoren. Daar zouden we graag een concrete toezegging op horen.

2. Mobiliteit
Dan kort over mobiliteit. We hebben als raad recent nog de uitvoeringsprogramma’s van de doorwaadbare stad en deelmobiliteit gesproken, waar mijn fractiegenoot de heer Pechler uitgebreid heeft toegelicht hoe de Partij voor de Dieren tegen de plannen aankijkt. Wij geloven in de doorontwikkeling van de ingeslagen weg: meer ruimte voor voetgangers, meer en snellere fietspaden, stevige inzet op zero-emissie voor het OV en logistiek, en lagere snelheden en minder ruimte voor auto’s. Wij gaan er vanuit dat er komend jaar eindelijk echt schot in de zaak komt wat betreft de vervanging van de Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug, want dit heeft al veel te lang op zich laten wachten.

3. Wonen.
Wat betreft wonen kan ik kort zijn, we prijzen de ingeslagen weg om de woningmarkt te reguleren zodat we weer kunnen spreken van volkshuisvesting. Dat we meer sociale huurwoningen toevoegen en de co-2 uitstoot van de gebouwde omgeving verkleinen. Er is nog wel een slag te maken als het gaat om de verduurzaming van woningen, zowel door isolatie als door duurzamere vormen van energiegebruik. Daarbij zien we graag dat het college oog houdt voor de huurders van corporaties en private verhuurders, waarbij verduurzaming bij vooral private verhuurders achterblijft. We zijn blij om te lezen dat er structureel veel geld gaat naar de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.

4. Kwaliteit van de leefomgeving.
Voorzitter, de kwaliteit van de leefomgeving hangt niet alleen af van de mate waarin er aangename verblijfsplaatsen zijn maar ook hoe de leefomgeving een thuis biedt aan een grote verscheidenheid aan flora en fauna. We zijn daarom blij om te lezen dat er bijvoorbeeld een indicator over boomkroonbedekking is opgenomen. We zien natuurlijk graag dat we daar de komende jaren ook dikke zwarte cijfers gaan schrijven. Versterking van de ecologische structuur, ook in Haren en Ten Boer, de landschapsbiografie en het planologisch borgen van natuur in nieuwe gebiedsontwikkelingen zijn wat onze fractie betreft belangrijke ambities.
Dan kom ik toch weer terug bij de luchtkwaliteit, het college geeft dat dat luchtverontreiniging in onze gemeente grotendeels wordt bepaald door wat wordt aangevoerd door de wind. Maar we zien ook een toename in klachten over particuliere houtstook en de gezondheidsschade die dit kan veroorzaken is algemeen bekend. Mijn fractie denkt dat het goed is dat we extra investeren in de aanpak hiervan, maar we willen ook een vinger aan de pols houden met hoe we deze winter doorkomen, waarin wellicht toch meer gestookt zal worden. We wachten de uitkomsten van GGD Groningen af, maar zien ook dat we wellicht toch op een punt zijn aangenomen waarbij voorlichting en bewustwording niet meer voldoende zijn en we moeten denken aan en stookverbod bij code oranje en rood van het stookadvies. De vraag is dan ook of het college inziet dat we meer moeten doen om de schadelijke gevolgen van houtrook in te perken en om hier de komende jaren goed naar te kijken?

Paragraaf duurzaamheid
Dan tot slot voorzitter over de paragraaf duurzaamheid. Eigenlijk kan ik daar dezelfde vraag als die ik en de heer Leemhuis en ook op 29 juni, bij het behandelen van de jaarrekening hebben gesteld. Onze fractie heeft behoefte aan een klimaatrapportage waarin bijvoorbeeld indicatoren worden gekoppeld aan co2-uitstootvermindering, waterberging, klimaatadaptie en energieopwekking. In principe moet al die data inzichtelijk zijn en makkelijk te raadplegen zodat we als raad kunnen controleren en bijsturen. Graag daarop een reactie van de wethouder, eerder werd de toezegging gedaan om hier in een beeldvormende sessie nog eens over te spreken.
Samenvattend: De Partij voor de Dieren ziet de ambities op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie, en verdere verduurzaming en inzet op circulariteit niet alleen als wenselijk, maar als noodzakelijk voor een leefbare planeet.

Dank voorzitter

Veiligheid

De heer Van Zoelen (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Ik kan grotendeels bij de vorige
spreker aansluiten. We kunnen ons goed vinden in de lijnen die zijn uitgezet voor volgend
jaar. Het is belangrijk om stappen te zetten in het tegengaan van ondermijnende
criminaliteit. Er komt aandacht voor jongeren en een extra inzet op mensen met
onbegrepen gedrag. Wij vinden het ook zeer belangrijk dat verschillende betrokken
organisaties bij het tegengaan en preventie elkaar straks beter kunnen vinden. Voor
crisisbeheersing en brandveiligheid willen we extra aandacht vragen voor ook de dieren. Er
komen jaarlijks duizenden dieren om bij stalbranden en daarnaast kost nu op het moment
de vogelgriep ook duizenden dierenlevens. Om de veiligheid voor dieren te garanderen, is
het beste wat we kunnen doen de dieren uit de stallen te halen. Ook in dit thema wil ik daar
weer aandacht voor vragen. Een accent wat we wel hebben gelegd in het coalitieakkoord en
missen in de begroting, is huiselijk geweld en geweld in de relationele sfeer. Dan met name
het geweld tegen vrouwen, want uit de cijfers blijkt dat deze groep bovengemiddeld
slachtoffer is. We komen hier nog over te spreken, maar we vragen ons wel af of het budget
– dat is, geloof ik, €50.000 euro – wel voldoende is voor de opgave die hier ligt. Ik ben ook
wel benieuwd naar de reactie van het college. Ook een opgave die we ieder jaar weer
bespreken, is slachtoffers van angst bij vuurwerk. Het geknal blijft iets wat structureel is, dus
we hopen op extra handhaving. Dan nog tot slot: actueel hebben we ook gezien dat de
polarisatie in de samenleving steeds meer toeneemt. Bijvoorbeeld Pegida die een koran wil
gaan verbranden en de onrust die dat teweegbrengt nu ook in het Stadspark. We waren
verbaasd dat het Stadspark een plek is waar demonstraties plaatsvinden. Dat heeft ook tot
geschokte reacties geleid bij sportverenigingen. Ik denk dat het belangrijk is om een accent
te leggen op goede communicatie. Wij zijn ook benieuwd of zulke demonstraties, waarin iets
zo verontrustends gebeurt, niet van tevoren beter tegengegaan kunnen worden. Hier wil ik
het bij laten.

Financiën:

Interruptie bij Woordvoering Student en Stad:

De heer Van Zoelen: Dank, voorzitter. Ik merk dat Student en Stad het heeft over een
kortetermijnvisie en heeft het heel terecht ook over een langetermijnvisie. Wat mij opvalt
dat het altijd financieel is. Het gaat om een langetermijnvisie als het om geld gaat. Ik ben
benieuwd als Student en Stad het heeft over solvabiliteit, over uitgaven die je moet doen,
hoe dat effect heeft en we kijken naar een langetermijnvisie, hoe kijkt dan Student en Stad
bijvoorbeeld naar uitgaven die we moeten doen tegen klimaatverandering om daar
weerbaar voor te zijn? Moet je daar niet een afweging in maken dat je behalve alleen het
geld kijkt ook kijkt naar andere zaken bijvoorbeeld klimaat?

De heer Van Zoelen: Dank, voorzitter. Ook dank aan de opstellers van de begroting in de
nieuwe opzet. Het ziet er mooi en leesbaar uit. Ik wil ook even de dank geven aan de mooie
woorden van de heer Van hoorn van GroenLinks toen hij zijn speech begon van politiek gaat
over mens en dier. Dat is ook heel mooi in deze begroting, dat wij aandacht zien voor mens
en dier en ook meer dan dat. Ook voor ecologie en voor klimaatverandering en ook de
aandacht daarvoor in deze begroting, dat we moeten investeren in de gevolgen daarvan.
Veel financiële malaise waar we nu mee zitten, inflatie en dat komt ook door een tekort aan
grondstoffen, de energie malaise die we nu hebben. Dus om echt weerbaar te worden, ook
financieel in de toekomst, moeten we juist daarin investeren. Dat is dan ook eigenlijk de
oplossingen op de vragen als we het hebben over solvabiliteitsratio, over weerstand. Zo
maken wij onze gemeente weerbaar. In deze begroting zie ik ook dat wij in deze coalitie daar
echt hele mooie goede investeringen in doen. Daar ben ik dus heel erg blij mee en daarvoor
ook mijn complimenten. Ik zal verder gaan met gebiedsgericht werken. We zijn blij in de
innovatieve vormen van participatie en experimenteren met nieuwe methode van lokale
democratie. Wij hopen ook dat bestaande structuren van dorps- en buurthuizen daarin
verder versterkt wordt. Het is mooi om te zien dat we de hittestress in de binnenstad gaan
aanpakken, het vergroenen van pleinen en straten, en ook dat we dat wijkbreed doen. Het is
mooi dat er aandacht wordt besteed aan ouder worden in [onhoorbaar] Lewenborg want
dat is ook echt een opgave, dat mensen daar willen blijven wonen. Aandacht voor
jongvolwassenen op gebiedsgericht werken, dat die nog geen startkwalificatie hebben en
dat we daar via allerlei methoden, zoals het Nationaal Programma, MPC-gelden, ook voor
inzetten om jonge volwassenen aan een startkwalificatie te helpen.

Mevrouw Jacobs-Setz: Het was al een zin of tien geleden. U had het over aandacht voor
wijken, buurten en dorpen. Vindt u dan dat de wijken, buurten en dorpen naar het bestuur
moeten komen of niet? U raadt mijn bruggetje natuurlijk al. U levert de wijkwethouder van
Haren en de wijkwethouder van Haren heeft besloten dat als je met het apparaat wil praten,
dat je dan naar het Forum moet komen. Vindt u dat een goed idee? Of stelt u dat teleur?

De heer Van Zoelen: Wat een vraag. Ik begrijp uw punt. Het is heel belangrijk dat
wijkwethouders dicht staan bij de inwoners en ook vind ik het belangrijk dat dat
laagdrempelig is en gebiedsgericht werken zet daar ook op in. Ik heb niet een direct
antwoord op wat ik vind van wat de wijkwethouder van Haren of het Forum daar een juist
moment is. Het Forum is daar ook mede door u zo voor neergezet. Dat is een Forum voor
democratie. Dus ik snap eigenlijk in die zin uw vraag niet. U zet daar een gebouw neer voor
het contact met de burger en de politiek te versterken, en dan komt u met deze vraag. Maar
goed, ik denk dat de--

Mevrouw Jacobs-Setz: Ik zou niet het Forum voor democratie noemen, die associatie leg ik
liever niet. Mijn concrete vraag was: vindt u dat de inwoner altijd naar het bestuur moet
komen? Of vindt u soms ook dat het handig is als het bestuur naar de inwoners en naar de
wijk en dorpen toe gaat?

De heer Van Zoelen: Dat laatste vind ik zeer belangrijk en daarvoor hebben wij ook een
nieuwe werkwijze raad opgesteld. Het was ook de bedoeling van de beeldvormende sessies,
dat we ook vaker richting die plekken gaan, naar de inwoners waar het probleem speelt. Ik
denk ook dat we daar al op inzetten. Ik vind, terecht dat u dat aankaart, dat wij ook als
politiek naar hen moeten gaan. Het moet visa versa. Het moet beide kanten op gaan. Dat
was een stuk gebiedsgericht werken wat ik had. Ik was bij broedplaatsen. Ik vind het ook
mooi dat dat op wijkniveau verder wordt uitgewerkt. Het is ook belangrijk dat levendigheid
in de wijken verder wordt versterkt en broedplaatsen ook. We hebben ook een hele
discussie gehad over de Travertijnstraat. Dat is belangrijk, dat geeft een toevoeging, maar
dat kunnen we ook versterken bijvoorbeeld of in Ten Boer of in Beijum of waar dan ook.
Daar moeten we extra op inzetten. Dan hebben we het geld stukje. Ik heb al eerder in mijn
inleiding gezegd dat geld hangt ook heel erg verweven met de gevolgen van
klimaatverandering en dat we daar weerbaar voor moeten zijn. Ik denk dat die investeringen
goed zijn. Verder vinden wij ontzettend jammer dat de reclamebelasting dit jaar niet is
ingegaan want dan hadden we echt een jaar verspild. Dat wil ik wel even zeggen. Verder het
weerstandsvermogen. Die ziet er op zich goed uit. Normaal zou ik daar eigenlijk niet zoveel
over zeggen, maar ik wil daar nu toch wat over zeggen. Ik vraag me af of dat cijfer wel heel
accuraat is. We zien opeens een uitschieter naar 152 procent, maar dat komt echt puur
omdat we dat even als een reservepotje/bufferpotje voor 2026 neerzetten. Een
weerstandsvermogen is dus eigenlijk bedoeld om risico's op te vangen, zodat je toch nog
lopend beleid kan blijven doorvoeren. Eigenlijk is ook wel de vraag: zouden we dat financieel
boekhoudkundig niet anders moeten weg boeken, dat geld dat je overhevelt? Zodat het
getal wel zegt wat het moet zeggen. Tot slot de leges. Wij vinden het belangrijk dat alle leges
zoveel mogelijk kostendekkend zijn als het gaat om horeca, evenementen en terrasvergunningen. Ik denk dat ik misschien wel een beetje aan het einde ben van mijn betoog.