Woord­voering Veror­dening commissie Ruim­te­lijke kwaliteit


22 februari 2023

Dank, Voorzitter. Ik sluit me in grote lijnen aan bij de zorgen die de heer Sietsma van GroenLinks [1] heeft als het gaat om het instellen van deze commissie. Ik zou daarbij nog specifiek aan de wethouder willen vragen of het college bereid is om in plaats van dat deel te delegeren, misschien de commissie te mandateren of in ieder bgeval dat de raad zelf... Het college geeft aan dat ze de raad niet wil belasten met het aanstellen van deze commissie. Ik denk in het kader van de vraag van de heer Sietsma over een adviseur participatie en een adviseur duurzaamheid, dat de raad hier iets over gaat vinden en dat de raad misschien wel betrokken wil zijn bij de keuze voor leden van deze commissie. Ik zou de wethouder willen vragen om daar nog een keer op in te gaan.

[1] De heer Sietsma (GroenLinks): Toch even over die adviseur duurzaamheid. Ik zie nu veel
gemiste kansen voorbijkomen. Je kunt vanuit een ruimtelijk plan puur architectonisch en
stedenbouwkundig kijken en dan zeggen: "Nou mooi plan." Terwijl als je daar met een
duurzaamheidsblik naar kijkt, het plan beter, dat wil zeggen duurzamer zou kunnen worden,
maar dan moet zo iemand wel aan tafel zitten en moeten de mensen die de
duurzaamheidsadviseur uit de buitenkring zouden moeten uitnodigen, dat wel zien. Ik zie
nog te veel blinde vlekken. Daarom zou ik willen pleiten voor een vaste opname van
specifiek die adviezen, maar daar kan de wethouder misschien na deze specificatie wat over
zeggen.