Woord­voe­ringen commissie Financiën en Veiligheid


6 maart 2019

B1 Jaarplan Integrale Veiligheid 2019-2020 en uitvoeringsprogramma's (collegebrief 14 februari 2019)

Dank voorzitter,

We stellen nu een tussentijdse kadernota op voor twee jaar waarna vervolgens een meerjarenplan wordt opgesteld voor 2020-2014. Deze nota kunnen we dus zien als de opmaat naar een definitieve uitwerking waarin we veranderingen na de herindeling kunnen onderzoeken en uitwerken.

De accenten die worden gelegd zijn: ondermijnende criminaliteit, nieuwe netwerken/gebieden, gebiedsgericht werken en verbinding veiligheid en zorg. Daarin kunnen we ons vinden. De verandering ten opzichte van eerdere opgestelde nota’s zal zijn dat we meer speerpunten toegespitst op gebied moeten gaan opstellen. In een grote gemeente met ook dorpskernen zullen verschillende gebieden elk hun eigen aandachtspunten hebben.

Voor de dropkernen en de groene gebieden willen wij dat de brandveiligheid in de stallen goed op orde is. In 2018 waren er in Nederland 20 stalbranden met daarbij 122.000 omgekomen dieren. We moeten er niet aan denken dat dit onder onze verantwoordelijkheid in onze gemeente eens zal gebeuren. Wij willen een goede inventarisatie hoeveel dieren en waar in welke stallen zijn gehuisvest en/of daar de brandveiligheid goed is gecontroleerd. Wij willen hier straks in de nota van 2020-2024 een gedegen uitwerking voor zien. Ook bij de beschouwing voor de nieuw te bouwen brandweerpost voor Ten Boer, willen wij dat hier rekening mee wordt gehouden.

Voor de stedelijke gebieden zullen andere taken van handhaving van toepassing zijn. We vinden het een goede zaak dat BOA’s steeds beter getraind worden op benaderingstactieken, gespreksvaardigheid want zij werken met mensen. Voor grote terugkerende evenementen alsook voetbalwedstrijden zouden we meer willen zien dat de organisatoren zelf meer regie gaan nemen i.p.v. dat dit ten koste gaat van inzeturen v/d BOA’s. We missen aanpak fietsproblematiek, van zowel parkeren als fietsen op voetpaden. Voor aanpak overlast hondenpoep zouden we graag zien dat de benadering en aanpak van de coöperatieve wijkraad in Oosterparkwijk stadsbreed wordt ingezet.

In het jaarwerkplan van de politie wordt bij huiselijk geweld de aanwezigheid van dieren meegenomen. Hier hebben wij lang voor gepleit en er is vorig jaar ook een expertmeeting over geweest en we zijn zeer blij te vernemen dat dit nu structureel wordt meegenomen.

Daarnaast kunnen wij ons ook vinden in de persoonsgebonden aanpak waar nu op wordt ingezet bij diverse veiligheidsthema’s. Wij prefereren PGA altijd boven cameratoezicht of andere digitale middelen zoals bij de Gele Loper het geval was.

Over de gestelde prioriteiten van het Openbaar Ministerie op het gebied van Milieu en dierenwelzijn zijn wij zeer tevreden. Ook cybercrime is een thema wat ons betreft aandacht moet hebben.

Bij het Basisteam Groningen Centrum staat als prioriteit ook demonstraties en bijeenkomsten veilig te laten verlopen. Dit is ons inziens gebied overschrijdend, eenieder in Groningen heeft het recht over welk onderwerp dan ook te demonstreren en bijeen te komen zonder daarbij bloot te staan aan geweld en of ontmoedigt te worden. Wij willen dat de gemeente ervoor waakt dat dit grondrecht voor eenieder te allen tijde beschermd is. Daarbij mogen zaken als ook oproepen tot geweld op sociale media beter aangepakt worden en worden alle uitingen van racisme, belediging en discriminatie actief bestreden, opgespoord en aangepakt.

Tot slot, over het algemeen zijn we tevreden met de veiligheidsnota voor de komende twee jaar en zien we hierin een opmaat voor de toekomst waar de veiligheid voor mens, dier en milieu in samenhang met elkaar centraal staan.

B2 Bestuurlijke waarschuwing Vindicat (collegebrief 28 januari 2019)

Wij denken dat de burgemeester dit voortvarend heeft opgepakt en wij zien uit naar de uitwerking hoe Vindicat zichzelf gaat verbeteren.

B3 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (collegebrief 30 januari 2019)

Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen van S&S dat wij ook merken dat vele internationale studenten en expats vaak niet weten dat ze mogen stemmen. Ook zijn we benieuwd hoe de SP haar suggesties verder denkt uit te werken.

B4 Sluiting tippelzone per 31 maart 2019 (collegebrief 14 februari 2019) i.c.m. Opening huiskamer voor mensen werkzaam in de prostitutie (collegebrief 14 februari 2019)

Over de sluiting van de tippelzone hebben we altijd onze zorg geuit of we mensen dan niet uit het oog verliezen en dan in de illegale prostitutie belanden met alle gevaren uitbuiting/mensenhandel van dien. De opening van de huiskamer kan dan een goed middel zijn alsnog een opvang aan te bieden voor mensen die en of prostitutie willen verlaten of binnentreden.

B1 Jaarplan Integrale Veiligheid 2019-2020 en uitvoeringsprogramma's (collegebrief 14 februari 2019)

Dank voorzitter,

We stellen nu een tussentijdse kadernota op voor twee jaar waarna vervolgens een meerjarenplan wordt opgesteld voor 2020-2014. Deze nota kunnen we dus zien als de opmaat naar een definitieve uitwerking waarin we veranderingen na de herindeling kunnen onderzoeken en uitwerken.

De accenten die worden gelegd zijn: ondermijnende criminaliteit, nieuwe netwerken/gebieden, gebiedsgericht werken en verbinding veiligheid en zorg. Daarin kunnen we ons vinden. De verandering ten opzichte van eerdere opgestelde nota’s zal zijn dat we meer speerpunten toegespitst op gebied moeten gaan opstellen. In een grote gemeente met ook dorpskernen zullen verschillende gebieden elk hun eigen aandachtspunten hebben.

Voor de dropkernen en de groene gebieden willen wij dat de brandveiligheid in de stallen goed op orde is. In 2018 waren er in Nederland 20 stalbranden met daarbij 122.000 omgekomen dieren. We moeten er niet aan denken dat dit onder onze verantwoordelijkheid in onze gemeente eens zal gebeuren. Wij willen een goede inventarisatie hoeveel dieren en waar in welke stallen zijn gehuisvest en/of daar de brandveiligheid goed is gecontroleerd. Wij willen hier straks in de nota van 2020-2024 een gedegen uitwerking voor zien. Ook bij de beschouwing voor de nieuw te bouwen brandweerpost voor Ten Boer, willen wij dat hier rekening mee wordt gehouden.

Voor de stedelijke gebieden zullen andere taken van handhaving van toepassing zijn. We vinden het een goede zaak dat BOA’s steeds beter getraind worden op benaderingstactieken, gespreksvaardigheid want zij werken met mensen. Voor grote terugkerende evenementen alsook voetbalwedstrijden zouden we meer willen zien dat de organisatoren zelf meer regie gaan nemen i.p.v. dat dit ten koste gaat van inzeturen v/d BOA’s. We missen aanpak fietsproblematiek, van zowel parkeren als fietsen op voetpaden. Voor aanpak overlast hondenpoep zouden we graag zien dat de benadering en aanpak van de coöperatieve wijkraad in Oosterparkwijk stadsbreed wordt ingezet.

In het jaarwerkplan van de politie wordt bij huiselijk geweld de aanwezigheid van dieren meegenomen. Hier hebben wij lang voor gepleit en er is vorig jaar ook een expertmeeting over geweest en we zijn zeer blij te vernemen dat dit nu structureel wordt meegenomen.

Daarnaast kunnen wij ons ook vinden in de persoonsgebonden aanpak waar nu op wordt ingezet bij diverse veiligheidsthema’s. Wij prefereren PGA altijd boven cameratoezicht of andere digitale middelen zoals bij de Gele Loper het geval was.

Over de gestelde prioriteiten van het Openbaar Ministerie op het gebied van Milieu en dierenwelzijn zijn wij zeer tevreden. Ook cybercrime is een thema wat ons betreft aandacht moet hebben.

Bij het Basisteam Groningen Centrum staat als prioriteit ook demonstraties en bijeenkomsten veilig te laten verlopen. Dit is ons inziens gebied overschrijdend, eenieder in Groningen heeft het recht over welk onderwerp dan ook te demonstreren en bijeen te komen zonder daarbij bloot te staan aan geweld en of ontmoedigt te worden. Wij willen dat de gemeente ervoor waakt dat dit grondrecht voor eenieder te allen tijde beschermd is. Daarbij mogen zaken als ook oproepen tot geweld op sociale media beter aangepakt worden en worden alle uitingen van racisme, belediging en discriminatie actief bestreden, opgespoord en aangepakt.

Tot slot, over het algemeen zijn we tevreden met de veiligheidsnota voor de komende twee jaar en zien we hierin een opmaat voor de toekomst waar de veiligheid voor mens, dier en milieu in samenhang met elkaar centraal staan.

B2 Bestuurlijke waarschuwing Vindicat (collegebrief 28 januari 2019)

Wij denken dat de burgemeester dit voortvarend heeft opgepakt en wij zien uit naar de uitwerking hoe Vindicat zichzelf gaat verbeteren.

B3 Gemeenteraadsverkiezingen 2018 (collegebrief 30 januari 2019)

Wij sluiten ons aan bij de opmerkingen van S&S dat wij ook merken dat vele internationale studenten en expats vaak niet weten dat ze mogen stemmen. Ook zijn we benieuwd hoe de SP haar suggesties verder denkt uit te werken.

B4 Sluiting tippelzone per 31 maart 2019 (collegebrief 14 februari 2019) i.c.m. Opening huiskamer voor mensen werkzaam in de prostitutie (collegebrief 14 februari 2019)

Over de sluiting van de tippelzone hebben we altijd onze zorg geuit of we mensen dan niet uit het oog verliezen en dan in de illegale prostitutie belanden met alle gevaren uitbuiting/mensenhandel van dien. De opening van de huiskamer kan dan een goed middel zijn alsnog een opvang aan te bieden voor mensen die en of prostitutie willen verlaten of binnentreden.

Nationaal Plan Groningen

Dank voorzitter, en ook dank inspreker. Allereerst zijn we enorm verbaasd over de snelheid waarmee deze plannen langs de raad worden gebracht. Dat roept bij ons vele vragen op en ook de documenten roepen vele vragen op. We hadden deze graag eerder willen inzien. Laat ik allereerst beginnen, zeker naar de inspreker toe, dat we allereerst willen dat alle gedupeerden in het aardbevingsgebied zo snel mogelijk duidelijkheid over de versterkingsopgave krijgen en ook zo snel mogelijk zonder verdere vertraging schadeloosgesteld moeten worden. Dit staat los van de gelden, de 1.15 miljard die we voor ontwikkeling voor het Noorden van het Rijk krijgen en waarvoor nu het NPG ondertekend moet worden.

Ten eerste over het NPG. Wij vinden dat de grondslag van de thematische plannen, en aan de hand daarvan gestelde doelen, gebaseerd moeten zijn op klimaatbeheersing en biodiversiteit. Nu lijken die thema’s meer gefundeerd te zijn op een visie van economische groei. Onze vraag, in hoeverre kan nog aan de thema’s worden vormgegeven als het plan eenmaal getekend is? Gaan we het hier nog over hebben? Graag een reactie.

Dan hebben wij veel vraagtekens bij de mogelijke verwevenheid van de versterkingsopgave met het NPG. Nu wordt de versterkingsopgave als randvoorwaarde gesteld en deze mag niet gefinancierd worden uit de middelen bestemd voor het NPG. Hier staan we geheel achter, maar het blijkt dat middelen voor projecten uit 2018 ook besteed worden aan de versterkingsopgave. Vanmiddag werd een voorbeeld over monumentale gevels in Appingedam gegeven. In hoeverre is dit ook het geval bij projecten gestart in de gemeente Groningen?

Daarnaast kunnen wij voorstellen dat mogelijk de uitwerking van het versterkingsprogramma aansluit op gebiedsontwikkeld gefinancierd uit het NPG. Mijn vraag, of dit scenario mogelijk zou kunnen zijn? Indien dat het geval is. Loopt de versterkingsopgave vertraging op bij het wel of nu niet tekenen van het NPG? Graag een reactie.

Bij het governance model van het NPG vragen wij ons af of er voldoende inspraak is van burgers, een zogenaamde bottom-up aanpak bij projecten. Daarbij willen we ook dat de zeggenschap voor de gemeenten en provincie goed geregeld is. Onze vraag, of we op een later moment dit bestuursmodel nog nader vorm kunnen geven? Daarbij sluit ik me ook aan bij de opmerkingen van de heer Dijk van de SP. Wie komt er straks allemaal in dat bestuur te zitten? Hebben wij hier straks enige zeggenschap over?

Dan tot slot wordt er in het plan gesproken van cofinanciering. Wij vragen ons af of dit ook invloed heeft op projecten die starten in 2019 en waarvoor mogelijk geen cofinanciering voor is gevonden? Kunnen deze projecten dan nog doorgaan? Graag een reactie.