Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering 27-02-2019


27 februari 2019

7c Voorbereidingskrediet onderwijshuisvesting Rummerinkhof Haren (raadsvoorstel 14 februari 2019)

Dankuwel voorzitter. Uit het raadsvoorstel was al een beetje af te lezen dat dit een onderwerp is met een enorme voorgeschiedenis en erg veel zaken die meewegen, en daar weten wij als raad, de Harenaars uitgezonderd, eigenlijk niets vanaf. Wij hadden het logisch en wenselijk gevonden om dit stuk eerst in een commissie te behandelen, inclusief die hele voorgeschiedenis, om vervolgens tot een gewogen oordeel te komen. Die kans krijgen we als raad helaas nu niet.

Dit raadsvoorstel is wellicht nog geen besluitvorming, maar gaat over een aardige hoeveelheid gemeenschapsgeld, anderhalve ton, waarvan een gedeelte wordt besteed aan verkeersonderzoeken, waarvan er al meerdere zijn uitgevoerd. Dat vinden wij onwenselijk, en daarom staan wij op de motie van Stad & Ommeland om er niet een zoveelste verkeersonderzoek tegenaan te gooien. Daarnaast schijnt de voorkeurslocatie ook niet onomstreden te zijn. Daarom staan wij ook op de motie van Stad & Ommeland om ons niet blind te staren op 1 locatie.

Wethouder: Helemaal opnieuw kijken naar de situatie ter plekke. Kijken naar locaties, de drie scenario’s, en mogelijk andere scenario’s. Wordt allemaal meegenomen in het onderzoek voor een integrale afweging. We gaan geen verkeersonderzoeken overdoen.

8a Drie voorstellen voor zienswijzen jeugdhulp (collegebrief 6 februari 2019)

Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren is van mening dat elke jongere recht heeft op de jeugdhulp die zij nodig hebben. De gemeente waarin je woont mag geen invloed hebben op de toegankelijkheid van noodzakelijke zorg en hulpverlening. Wat dat betreft steunen wij ook het voorstel van de RIGG om de beperkte solidariteit die nog bestaat in stand te houden, zodat kleine gemeenten bij een omvangrijke jeugdzorgaanvraag financieel niet onevenredig hard geraakt worden.

De alsmaar stijgende kosten van de jeugdhulp, de toenemende hulpvraag, en de hoge mate van onduidelijkheid en onzekerheid over eventuele oplossingen hiervoor baart onze fractie zorgen. We moeten als raad in gesprek met zoveel mogelijk betrokkenen om zoveel mogelijk informatie op te halen, ter bevordering van ons inzicht in en onze grip op de materie. Een brede, maatschappelijke raadpleging is hier een mooi middel voor, en daarom staan wij ook op de SP-motie hierover.

Wij begrijpen dat de SP-fractie vraagtekens zet bij het verhoogde budget voor de overhead van de RIGG. Wij zijn over het algemeen ook zeker geen voorstander van hoge organisationele lasten. In dit geval gaat het echter om geld dat er mede toe dient om door betere gegevens meer inzicht te krijgen in de oorzaken en het verloop van de tekorten. Ook hoopt de RIGG hiermee de communicatie tussen de gemeenten en hulpaanbieders te verbeteren en om vragen bij alle betrokkenen te beantwoorden. Op dit punt in de transformatie snappen wij dat processen nog niet optimaal verlopen en dat hier de komende paar jaar extra personeel voor nodig is. Wij kunnen die extra investering van een half miljoen dan ook steunen, in de hoop dat dit in de toekomst zal helpen om de tekorten, van tientallen miljoenen, te doen afnemen.

Motie: "Hertogh zei 't zelf"

Al bijna voordat één schop in de grond was gestoken, was bij dit project sprake van drie jaar vertraging en dus flink oplopende kosten. De commissie Hertogh oest de boel vlot trekken en zou dat doen via de Helperzoomtunnel. Dat gebeurt niet, begonnen is menn met de sloop van de oude ringweg en de inhoud van het rapport Hertogh wordt geheim gehouden. Dat moet vanwege de onderhandelingspositie zegt men, anders wordt het nog duurder. Dit is een argument dat, vrezen wij, precedentwerking zou kunnen scheppen. Dit project heeft daarbij grote invloed op de leefomgeving van de inwoners van deze stad. Daarom dienen wij deze motie in.

Klik hier voor de motie

Motie vreemd aan de orde van de dag: "Beter ten halve gekeerd"

Op deze dag, waarop de klimaatverandering ons, inderdaad met heerlijke temperaturen, in het gezicht slaat, heeft de voorzieningenrechter de kap van de vijf bomen aan de Akerkhof geschrapt. Pardon, geschorst. Niet vanwege de klimaatverandering en het feit dat bomen CO² opnemen, maar onder andere vanwege een gebrekkige Boom Effect Analyse. Ook werd een deskundige aangehaald, die stelde dat de te kappen bomen juist een ecologische eenheid vormen met de monumentale bomen. En daar werd de spijker op de kop geslagen.
Er is een wereld ondergronds. En in die wereld communiceren bomen met elkaar via een schimmelnetwerk rond hun wortels. Zo voeden ze elkaar en zo zorgen ze ook voor zieke bomen. Voorzitter, het geheel is altijd meer dan de som der delen. Gelukkig: nieuwe rondes, nieuwe kansen. De maatschappelijke onrust rondom het kappen van de bomen aan het Akerkhof is niet afgenomen, integendeel. Vandaag geven wij, samen met andere partijen, dit college de kans om te laten zien dat het hen menens is met de Groene Stad. Daarom dienen wij deze motie in.

Klik hier voor de motie