Motie 'Beter ten halve gekeerd'


27 februari 2019

Motie “Beter ten halve gekeerd”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 27 februari 2019,

Constaterende dat:

  • de rechter vandaag de vergunning voor de bomenkap bij het Akerkhof heeft geschorst;
  • bij de voorzieningenrechter twijfel bestaat of de monumentale bomen door de vijf te kappen bomen (substantieel) negatief beïnvloed worden;
  • de rechter in de uitspraak niet uitsluit dat de vergunning uiteindelijk wordt vernietigd;

Overwegende dat:

  • de maatschappelijke onrust ten aanzien van bomenkap in het algemeen en de geplande bomenkap op het Akerkhof in het bijzonder de afgelopen tijd niet is afgenomen;
  • de ecologische, historische en klimaatbufferende werking van deze grote, oude bomen zeer hoog is;

Verzoekt het college:

  • het voorlopig ontwerp van het Akerkhof dusdanig te herzien dat er geen kap hoeft plaats te vinden;

en gaat over tot de orde van de dag.

Kirsten de Wrede & Herman Pieter Ubbens

Partij voor de Dieren & CDA


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, CDA, SP, Stad&Ommeland, Student&Stad, PVV, 100%Groningen

Tegen

GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, D66