Woord­voe­ringen commissies, 17-03-2021


17 maart 2021

Vuurwerk (door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Wat ontzettend goed dat het college in gaat zetten de gemeente Groningen vuurwerkvrij te krijgen, en dit, ongeacht er een landelijk verbod komt. De brief spreekt nergens van dierenleed maar we weten dat, naast de overlast voor mensen, Oud en Nieuw voor zowel mens als dier een zeer verschrikkelijk moment is. Een echt mooi feest zou wellicht zijn de avondklok bij iedere jaarwisseling in te gaan zetten. Zover wil het college en de raad waarschijnlijk niet gaan. We worden gevraagd onze mening te geven over andere alternatieven.

Wij hebben als partij ingestemd met een onderzoek naar een vuurwerkshow om op die wijze de overgang van vuurwerk naar iets anders te vergemakkelijken. Het uitgangspunt was immers dat een evenement overlast voorkomt.

Dit uitgangspunt houden we vast maar nog beter lijkt ons dat de gemeente faciliteert bij het tot stand komen van door burgers gedreven alternatieven. Het verbod stellen we immers in omdat vuurwerk schadelijk is voor de omgeving, de natuur, de dieren en vele mensen. Wij vinden niet dat als we een verbod instellen het per se de taak van de gemeente is om alternatieven te gaan verzinnen.

Oud en Nieuw is en blijft een volksfeest. De organisatie en de ontwikkeling daarvan moet bij de bewoners vandaan komen. De gemeente faciliteert. De financiën daarvan zouden kunnen komen van het geld dat we nu kwijtzijn aan handhaving, opruimen en overige schades, of/en het geld dat we in eerste instantie voor een vuurwerkshow gereserveerd hadden.

Het nastreven van een meerjarenplan daar zijn we zoals gezegd zeer content mee! Maar we zien geen tijdpad. De vraag is nu, waar is het plan en de bijbehorende planning die zullen gaan zorgen voor een geheel vuurwerkvrije gemeente? Wanneer zijn we vuurwerk vrij?

We gaan hierbij vanuit dat samengewerkt zal gaan worden met de Veiligheidsregio en omliggende gemeenten. Wij zijn ook benieuwd welke omliggende regio’s hierin met ons gaan optrekken. Is daarover al met hun gesproken? En kan het college aangeven wanneer ze denkt een meer concrete invulling te kunnen geven? Met daarbij natuurlijk de ideeën en alternatieven die bij de inwoners vandaan worden gehaald.

Bestuursovereenkomst gemeente Groningen na herindeling (Door Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

We zitten met een dilemma of we akkoord moeten gaan met de bestuursovereenkomst. In de overeenkomst staat wel het proces goed beschreven als Haren en Ten Boer aansluiting vinden. De belangen van Haren en Ten Boer worden gewaarborgd, ongeacht het feit dat het college van Haren er tot dusver niet aan heeft mee gewerkt.

Maar we mogen het signaal niet negeren dat de meerderheid van Haren niet akkoord is met een aansluiting bij Groningen en Ten Boer. Haren wil alle mogelijkheden benutten om zelfstandig door te kunnen gaan. En er ligt een plan dat een kans verdient. Het standpunt van de PvdD is, dat er draagkracht moet zijn. Maar de belangen van de stad Groningen liggen natuurlijk anders.

Wij moeten hier in dit proces, dat Haren dwingt aansluiting bij Groningen en Ten Boer te vinden, een afweging gaan maken. En in dit proces willen we benadrukken dat Haren bij Groningen welkom is. Maar Haren dwingen lijkt eerder op annexatie en niet op een vriendelijke verwelkoming. We zouden dus ten eerste Haren steun moeten bieden in hun wens zelfstandig verder te gaan. Maar indien dat niet kan, dan ligt er wel een bestuursovereenkomst.

Betreffende de inhoud van de bestuursovereenkomst:

Kunnen we ons erin vinden dat de nieuwe gemeente de ruimtelijke kwaliteit en het open, groene, onbebouwde karakter van het landelijk gebied van Ten Boer en Haren wil behouden.

Voor zowel Ten Boer en Haren is het van belang dat de eigen identiteit behouden blijft. Hier is in de overeenkomst ruime aandacht voor. Een moeilijkheid op het pad is ook, dat we met de aansluiting van Ten Boer dichter tegen de aardbevingsproblematiek aanschuiven. Dit geeft ook kansen: we kunnen en moeten meer gewicht in deze discussie in de schaal leggen.

We behouden in de nieuwe gemeente de Harense en Ten Boerster verworvenheden op het gebied van Werk, Inkomen, Zorg en de werkwijze in het sociaal domein. De huidige voorzieningen worden behouden en daar wordt verder in geïnvesteerd. We zijn ook blij met het behoud van faciliteiten zoals de sporthallen en ook zwembad de Blinkerd.

Met de aansluiting van Haren en Ten Boer wordt de nieuwe gemeente ook een agrarische gemeente. Boerenbedrijven die sluiten of juist starten, daar liggen opgaven en verantwoordelijkheden waar we ook over na moeten denken.

Kortom, er liggen ook kansen. We zullen ons als gemeentefractie hierover moeten beraden. Hoe ons besluit ook exact uitvalt: we hopen in elk geval dat het college onze zorg overbrengt dat deze bestuursovereenkomst niet met instemming van de raad en het college van Haren tot stand is gekomen.