Woord­voe­ringen commissies, 24-03-2021


24 maart 2021

15.30 - 16.30 Sociaal Steunpakket Cultuur (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, en dank ook aan de insprekers. Het voelt inmiddels bijna bitterzoet om over cultuur te spreken, en dan met name bij musea en de podiumkunsten. Zelf ben ik inmiddels al 5 maanden niet meer in een theater geweest, dat is een nieuw record dat ik liever niet had neergezet. De eerste nare, structurele effecten van corona op ons Groningse cultuuraanbod zijn al zichtbaar geworden met de sluiting van meerdere zalen. De fractie van GroenLinks heeft hier gelukkig al schriftelijke vragen over gesteld, maar wellicht kan de wethouder mondeling alvast een tipje van de sluier lichten wat betreft de beantwoording.

We zijn dan ook blij dat het rijk weer middelen beschikbaar stelt om de cultuursector een beetje doorheen te slepen. Maar gebaseerd op alle ingezonden brieven en de inspraakreacties durf ik toch wel de conclusie te trekken dat het bedrag onvoldoende is, en dat het water tot aan de lippen staat. Als ik de stukken van het college lees, kreeg ik de indruk dat er opzich goed is nagedacht over de verdeling van de 3,6 miljoen. Het lijkt echt maatwerk waarbij wordt gekeken naar wat echt nodig is. Als je kijkt naar hoeveel mensen er bij al deze instellingen en organisaties werken en actief zijn, bereikt het geld zo erg veel mensen, en als je ziet wat voor publiek deze instellingen samen bereiken, beslaat het geld in die zin ook een erg groot deel van onze inwoners.

Maar voorzitter, alle inschrijvers en insprekers die stellen dat de makers zelf echt ten onder dreigen te gaan en dat we zonder die makers straks wel lege zalen zullen hebben, maken natuurlijk ook een goed punt. Graag hoor ik de reactie van de wethouder hierop. Is het college van mening dat het geld met deze verdeling voldoende bij makers en artiesten terecht komt? Wij vinden het ook jammer dat die nadere regels pas later door het college worden vastgesteld, mogen wij daar als raad ook nog ons plasje over doen? Dankuwel.

Wethouder: Over nadere regels: komen niet specifiek bij u langs, handelen we af binnen de kaders die de raad stelt. We zorgen ervoor dat instellingen het geld steken in makers/artiesten.

16.40 - 18.00 Harmonisatie Sporttarieven (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, en dank ook aan dhr. Hommes voor de inspraak. Ondanks de meerdere sessies en informatie die we van verenigingen en de Sportkoepel die we hebben ontvangen, blijft het een erg technisch verhaal.

Ik heb eerst een vraag aan het college. Hoe kijkt de wethouder terug op het proces? De Sportkoepel geeft aan dat de samenwerking tot en met oktober goed ging, maar daarna eigenlijk broddelwerk was. Sportverenigingen uit de voormalige gemeente Haren geven aan dat zij uit het nieuws moesten vernemen dat deze harmonisatie van start zou gaan, dat veel van de gestelde vragen niet zijn beantwoord, en dat de reacties van verenigingen niet serieus worden meegenomen in het voorstel.

Dan voorzitter, een opmerking over de volgordelijkheid der zaken. Sportverenigingen in Haren hebben nu al te maken gehad met een OZB verhoging, nu komt de harmonisatie met een afweging daarin, maar tegelijkertijd komt er straks nog het gelijk speelveld waarvan de financiële effecten nog volstrekt onzeker zijn. Waarom had met deze privaatrechtelijke harmonisatie niet een jaar langer gewacht kunnen worden tot de invulling van het gelijk speelveld voor Haren en Ten Boer gereed is? Het lijkt nu haastwerk, en hardlopers zijn doodlopers. Ik dacht, ik gooi er ook eindelijk eens een sportmetafoor in.

Dan de keuze tussen de scenario’s. Ik kan een heel eind meegaan in het verhaal van de heren Sijbolts en Bolle, alhoewel ik er nog niet over uit ben of wij het plan dat de Stadspartij en het CDA voorstaan, een verlaging naar het niveau van Haren met de substantiële gepaarde investering, kunnen steunen. Wellicht komen wij nog met een eigen voorstel voor een Scenario E volgende week, alhoewel ik de oproep van dhr Boter om de besluitvorming uit te stellen tot het totaalbeeld helder is ook zeker kan steunen.

Voorzitter, tot slot nog een compliment. We zijn erg blij dat het ingroeimodel met een jaar verlengd wordt, met komend jaar eerst nog de gelijke tarieven. Dat is in deze tijden geen overbodige luxe voor de verenigingen. Dankuwel.

Wethouder: Er is voldoende tijd geweest, proces ging prima alleen aan het einde wat teveel druk.

Woordvoering en mening fractie over Programma en woningaantallen herontwikkeling Doefmat locatie Isebrandtsheerd Beijum: wensen en bedenkingen (Door Bart Hekkema)

Dankuwel voorzitter,

Mijn collega Kirsten de Wrede heeft voor de zomer al aangegeven dat de Partij voor de Dieren voorstander is van bebouwing op de oude Doefmat-locatie, met als voornaamste reden dat met deze herontwikkeling geen waardevol groen verloren gaat. Bovendien hebben we te maken met een fikse wooncrisis waaronder ook een tekort aan seniorenwoningen. Het zou mooi zijn wanneer senioren die al decennialang in de wijk wonen, dat straks kunnen blijven doen.

Dan een reactie op de scenario’s: Programmatisch kan onze fractie zich wel vinden in de plannen, en dan bedoel ik dus de 27 appartementen voor senioren met lift en 10 sociale eengezinswoningen. Maar wat de Partij voor de Dieren betreft zijn de drie voorgelegde scenario’s niet de enige optie.

Er is ook nog een andere optie, namelijk het handhaven van het aantal seniorenappartementen en sociale gezinswoningen maar dan in een andere typologie met meer speelruimte voor kinderen, betere zichtlijnen en ruimte voor een buurthuiskamer. Dat betekent wel nieuwe tekeningen maken. Als dan, in samenspraak met omwonenden, scenario 2 de voorkeur heeft zijn we daar niet tegen.

Kijk bijvoorbeeld naar de ‘winkelhaak-opstelling’ die de omwonenden als suggestie hebben meegegeven, de vraag is natuurlijk of hetzelfde aantal woningen ook in die opstelling gehandhaafd kan blijven maar het is moeite waard om dat verder uit te zoeken.

Het college geeft in de brief aan dat het participatieproces natuurlijk verder zal worden vervolgd. De Partij voor de Dieren wil de wethouder dan ook vragen hoe dit participatieproces verder gaat worden ingericht. Is er bijvoorbeeld ruimte voor het teruggaan naar de tekentafel? Ik denk maar even hardop, bijvoorbeeld door het organiseren van een nieuwe maquette-sessie of tekentafelsessie met omwonenden?

Misschien kan met een ander ontwerp, gedeeltelijk in samenspraak met omwonenden wel overeenstemming worden gevonden, we vinden het namelijk belangrijk dat bewoners geïnformeerd- en nauw betrokken worden bij de verdere planvorming in de Isebrandtsheerd. Bovendien hebben we het idee gekregen dat de workshops met omwonenden interessante ideeën hebben opgeleverd.