Woord­voe­ringen Financiën en Veiligheid en gecom­bi­neerde commissie Beheer en Verkeer & Ruimte en Wonen, 04-12-2019


4 december 2019

B1 Discussienotitie tarieven logiesbelasting (collegebrief 17 oktober 2019) (Door: Terence van Zoelen)

Dank voorzitter,

Wij zijn zeer tevreden met deze discussienota en de beantwoording daarin van de uitvoering van onze motie om te differentiëren op basis van ecologische voetafdruk.

De voormalige situatie was dat in Groningen werd gedifferentieerd op leeftijd en accommodatietype. In Ten Boer werd nog geen toeristenbelasting geheven. In Haren gold een forfaitair tarief en werd gedifferentieerd op basis van een sterrenstelsel. Met ingang van 2020 zullen de verschillende tarieven worden vervangen door een stelsel van gelijke vaste bedragen met een differentiatie naar accommodatietype en een vrijstelling voor kinderen van jonger dan 5 jaar.

Ons lijkt het goed te onderzoeken hoe we een eerlijke manier van differentiëren kunnen komen waarbij we ondernemers kunnen belonen als ze iets goed doen voor de omgeving. Differentiëren aan de hand van duurzaamheidslabels lijkt ons hier zeer geschikt voor.

Als we kijken naar de brief van Horeca Nederland lezen we dat ondernemers niet veel zien in het differentiëren in de logiesbelasting. Met als argumenten dat het oneerlijk wegen is met verschillende maten, en ook de administratieve lasten en uitvoerbaarheid geven zij als probleem aan. Het is ook oneerlijk dat een ondernemer die logiesbelasting betaalt moet concurreren met een platformen als AirBnb waar de belasting ontweken kan worden. Wel ziet Horeca Nederland als optie ondernemers te belonen als zij iets terugdoen voor de openbare ruimte.

Wij denken dat het aanpakken van de concurrentiepositie van airbnb hoog op de agenda moet staan. Is er enig zicht op hoeveel inkomsten we mislopen in het huidige stelsel omdat we geen inzicht krijgen in de administratie van Airbnb? We willen vragen aan het college wat hierin de ontwikkelingen zijn.

Om Horeca Nederland tegemoet te komen denken we dat het invoeren van een eco component een goede optie is. De ondernemer doet iets terug voor de omgeving en krijgt korting op het belastingtarief. Zoals de discussienota omschrijft zijn de administratieve lasten laag. Het gaat slechts om het aanvinken van het duurzaamheidlabel.

In de discussie nota is een rekenvoorbeeld gegeven van een dubbeltje korting voor het voeren van een GreenKey label. We waren verrast te lezen dat 56% procent van de ondernemers al een duurzaamheidlabel voert. Dit zou dan tezamen ongeveer 26.000 euro aan opbrengsten schelen. We zijn benieuwd wat er gebeurt als we hierin verder differentiëren. GreenKey heeft verschillende categorieën. Brons, Zilver en Goud. Wat ons betreft zou er een push moeten komen richting goud en worden gederfde inkomsten gehaald bij de ondernemers die nog geen duurzaamheidslabel voeren of wordt gekeken naar een extra differentiatieoptie bij de duurdere overnachtingen.

Ook zijn we benieuwd wat de mogelijkheden zijn deze differentiatievorm te mixen met andere mogelijkheden differentiatievormen.

In de tabel die wordt echter differentiatie op duurzaamheid als negatief voor lasten voor de ondernemer en gemeente beschouwd. Kan de wethouder dat toelichten? Het doorgeven van een label lijkt ons geen grote last en de ondernemer kan zelf door te verduurzamen financiëlelasten verminderen. De stabiliteit van de opbrengst moet naar onze mening niet alleen financieel bekeken worden. De opbrengst is ook, de zorg voor een beter milieu, de vraag is hoeveel dat het college waard is? Hoe kijkt het college ertegen aan deze 26,000 euro te zien als een investering in een schone omgeving?

Want een stabiele opbrengst is zorg dragen voor natuur en milieu. Is het college het met ons eens dat deze vorm van differentiëren eigenlijk de meest stabiele opbrengst geeft?

B2 Revitalisering Stadhuis (raadsvoorstel 20 november 2019) (Door: Terence van Zoelen)

Gezien de financiële situatie zien we een zeer dure verbouwing van het stadhuis niet zitten. We willen een uitgeklede optie waarbij de meest noodzakelijke werkzaamheden worden uitgevoerd zoals het isoleren en verwarvangen van de verwarming.


Woonschepenhaven (Door: Kirsten de Wrede)

Het gaat erom, lezen we, de “economische potentie en de belevingswaarde van het water in de stad” beter te benutten. Waar de Partij voor de Dieren het met name heeft over dieren en natuur die in de raderen van het eeuwige streven naar economische groei worden vermalen, zien we hier hoe ook mensen geslachtofferd worden. De Partij voor de Dieren vindt dit immoreel beleid.

Wij menen dat slehcts veiligheid een reden kan zijn om een vergunning te weigeren. We hebben net de terechte emotionele reacties gezien van de bewoners en die zijn terecht. Dit zijn geen tijdelijke gasten.

Volgens ons is er maar één oplossing mogelijk. Als het college dit beleid van gedogen wil doorzetten, betekent dat, doordat er verder geen ligplaatsen zijn, hier noch elders, een enorme financiële strop voor deze mensen die het college zou moeten compenseren. Dus: alleen gedogen met een gift die ongeveer ter waarde van het schip (met plek) moet zijn. Uitkopen dus, of vergunnen.

Geluidsmaatregelen A7 (Door: Kirsten de Wrede)

Geluidsoverlast kan ernstige gezondheidsklachten opleveren. De gedane beloftes moeten worden nagekomen, hoe het ook zei en we kunnen eigenlijk niet wachten op die andere overheden.

Mobiliteitsvisie (Door: Kirsten de Wrede)

In de eerste plaats scharen we ons achter het verzoek van de heer Leemhuis (GL) om hier nog eens in alle rust over door te spreken. In de tweede plaats zijn wij het eens met dhr Koks (Sp) dat prognoses vaak onbetrouwbaar zijn. Hier is er een verschil in aantal auto’s van 20 naar 13 % in twee jaar, dat is erg veel. Ik herinner me ook nog de prognoses over Eelde, waar veel investeringen op zijn gebaseerd vervolgens en waar niets van terecht kwam.

We lezen een streven naar meer 30 km zones, meer fietszones, meer ov, allemaal mooi. Ook het streven naar een emissievrije zone vinden wij mooi, maar handhaving met camera’s, een rijksmaatregel, daar zijn wij niet zo blij mee, uit privacy oogpunt en daar willen wij nog wel eens over doorpraten. Verder sluiten we ons aan bij het pleidooi van de heer Rustebiel D66 voor de Lelylijn, ook vanwege de directe verbinding met Heerenveen.

De fietsersbond deed een mooi aanbod om mee te denken. Graag zien wij dat het college hier gebruik van maakt.

Dat het verkeer zoveel mogelijk op de ringwegen moet is mooi. Jammer is het wel dat er nu een zuidelijke ringweg wordt gebouwd waarbij twee op- en afritten zijn gesneuveld en die ertoe leidt dat er meer verkeer op het binnenstedelijke netwerk terecht komt. En tot slot, de Oosterhamrikzone als ontsluitingsroute voor de Oostelijke ringweg, dat zien wij nog steeds niet zitten.

Interessant voor jou

Woordvoeringen commissievergaderingen Onderwijs en Welzijn, Financiën en Veiligheid en 'combinatie Beheer en Verkeer en Werk en Inkomen, 19- en 20-11-2019.

Lees verder

Woordvoeringen commissies Werk & Inkomen en Onderwijs & Welzijn, 11-12-2019

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer