Woord­voe­ringen commissies Werk & Inkomen en Onderwijs & Welzijn, 11-12-2019


12 december 2019

B1. a. Co-investeringsfonds Sport kredieten 2020 (raadsvoorstel 7-11-19)
b. Subsidiebudget (co)investeringsfonds sportinfrastructuur 2020 (raadsvoorstel 7-11-2019)
c. Update Meerjarenprogramma Sport de Bewegende Stad 2019-2020 (collegebrief 13-11-2019) (Door: Wesley Pechler)


Dankuwel voorzitter. De Partij voor de Dieren kan de voorliggende keuzes voor de nieuwe velden en kleedkamers steunen. We zijn erg blij dat Kids United een volwaardig speelveld krijgt waar ze ook met slecht weer gebruik van kunnen maken. Wel willen wij het college vragen om in te gaan op de opmerking van de Sportkoepel, over het feit dat verenigingen deze veldupgrades zelf moeten co-investeren, terwijl dit in het verleden niet het geval was. Dat lijkt inderdaad in contrast te staan met het principe van het Gelijk Speelveld, de heer de Haan noemde het ook al.

Ook wij hadden graag gezien, de CDA- en SP-fracties refereerden er al aan, om het overschot van de renovatie van de Papiermolen binnen de sportbegroting te houden.

Over de ontwikkelingen rondom De Bewegende Stad zijn we positief. Het is mooi om in de uitgebreide bijlage te zien hoeveel aandacht groen krijgt. De voorgestelde groene route klinkt erg mooi, we hopen dat deze daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Daarnaast zijn er natuurlijk ook veel kansen om op andere versteende plekken veel groen toe te voegen. En dat zien we wel gebeuren met geveltuintjes, groene daken en de GrunnGras tegels in de Adelheidsstraat, maar helaas niet met extra bomen.

Over de lopende projecten hebben we één vraag. Mijn fractie is van mening dat we de openbare ruimte vooral aantrekkelijk moeten maken om te bewegen voor mensen die nu te weinig sporten en bewegen. De keuze van het Kardingerpark voor een nieuwe fitheidsplek bevreemdt ons dan ook een beetje. Hier komen met name mensen die al sporten, bij de nabije voetbalvelden, het klimcentrum, de skatebaan, en het sportcentrum. Heeft het niet meer zin om zo’n nieuwe fitheidsplek in een woonwijk op te leveren? Of verwacht het college dat mensen voordat ze de P+R bus bij Kardinge pakken nog even een paar pull-ups gaan doen? Dankuwel.

Wethouder: Fitheidsplek Kardinge was wens van omwonenden, Beijum en Lewenborg.

B2 Visie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (collegebrief 13-11-2019) (Door Wesley Pechler)

Dankuwel voorzitter. Deze visie in hoofdlijnen op het IHP Onderwijs kunnen we steunen. Veel aandacht voor een goed fysiek leerklimaat, duurzame scholen, groene schoolpleinen, een onverminderde inzet op vensterscholen, ook als impuls voor de wijken: dit zijn allemaal belangrijke en goede zaken.

We zijn blij met de speciale aandacht die uitgaat naar de toekomstige mogelijkheid van grondige renovatie in plaats van nieuwbouw. Bij discussies over duurzaamheid gaat het nog te vaak alleen over het energieverbruik van een gebouw, en niet over alle CO2 uitstoot en de grondstoffen die er gepaard gaan bij nieuwbouw. Een kubieke meter beton produceren draagt bijvoorbeeld al zo’n 130 kilo CO2 bij aan onze atmosfeer, en bij nieuwbouw heb je het al gauw over erg grote aantallen. Als je dan de betonnen fundatie en dragende muren van een bestaand gebouw kan behouden en zoveel mogelijk andere onderdelen van het gebouw kan hergebruiken, sla je al een grote slag. We zijn dan ook benieuwd wat de nieuwe afwegingsmodellen zullen brengen.

Interruptie VVD, gekscherend: Pleit de PvdD hier nou voor onderwijs in de buitenlucht?

Haha, nee, nieuwe muren rondom de bestaande fundatie en muren lijken me wel nodig. Een combinatie van oud en nieuw in plaats van alles met de grond gelijk maken en opnieuw beginnen lijkt ons het beste.

Brief agrarisch beleid (Door: Kirsten de Wrede)

Het grootste pijnpunt voor de Partij voor de Dieren in deze collegebrief zit in het feit dat dit college zegt geen agrarisch beleid te willen voeren. Dat wekt verbazing, te meer omdat in het collegeakkoord duidelijk staat dat het college streeft naar een meer duurzame landbouw. Vanwaar deze ommezwaai? We halen het er niet echt uit.

In dit zelfde kader: u geeft de rol aan van de gemeente en zegt oa nieuwe initiatieven te beoordelen. Op grond waarvan? Dan moet u toch een bepaald kader hebben, van waaruit u oordeelt. Of heeft u het hier over de vergunningverlening. Even later komen we tegen dat u van tijd tot tijd met de provincie en LTO om tafel wil. In principe prima, maar wij nemen aan dat u daar niet voortdurend uw mond houdt. Wat brengt u daar in? Waar streeft u naar? Nog steeds naar wat er in het college akkoord staat? En hoe dan?

Onlangs hadden we te maken met een uit de hand gelopen boerenprotest in onze stad. De bestuurder van de trekker die met geweld door de hekken reed op de vismarkt en gelukkig net ontkwam aan het zwaar verwonden van passerende fietsers, is nog steeds niet gevonden. Wethouder Jongman deelde broodjes uit bij de trekkers bij het station. Betekent dit dat u of het hele college dit protest en de komende protesten steunde, of moeten we hier niets achter zoeken?

Het is duidelijk dat de gemeente niet zoveel kan doen, in instrumenteel opzicht. De gemeente wil in principe niet nu de bestemmingsplannen veranderen, maar wachten tot het nieuwe omgevingsplan, in 2021 om nieuw beleid vast te leggen. In de omgevingsvisie moet dit al een vorm krijgen. Waarom zijn hier geen denkrichtingen gegeven? Hoe wordt de raad daarin meegenomen?

Er is nogal wat aan de hand in de landbouw. De zin “Voedsel kan een middel zijn om op het gebied van landbouw, biodiversiteit, duurzame energie en klimaatadaptatie doelen te behalen” intrigeert. Erg voorzichtig uitgedrukt. Landbouw is één van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies dus ja, dat het bij duurzaamheid jarenlang alleen is gegaan over fossiele brandstoffen en zure regen is niet meer voor te stellen. Maar het lijkt ook wel alsof hier wat anders is bedoeld, er staat immers niet klimaat, maar klimaatadaptatie.

Een aantal zaken. In Ten Boer is de luchtkwaliteit slechts als gevolg van het teveel aan stikstofuitstoot. Gaat de gemeente ook actief proberen om het stuks melkvee naar beneden te krijgen? Wat weet u van de gevolgen van de stikstofmaatregelen zoals gister aangekondigd door de provincie? Zullen er bedrijven moeten sluiten? En waar blijven dan die stikstofrechten?

De PvdD is uiteraard voorstander van minder bedrijven en met name minder vee, maar we beseffen ons terdege dat het voor de boeren niet makkelijk is. Heeft u een beeld van hoe het gaat met de boeren in onze gemeente? Het is duidelijk dat de emoties hoog oplopen momenteel en dat gebeurt niet zomaar. Wij vinden dat u duidelijkheid moet hebben of krijgen over de vraag: hoe gaat het met de boeren in onze gemeente en wat kunnen we, binnen het streven naar een duurzamere landbouw, voor hen doen.

Daarnaast willen we aandacht vragen voor het Natura2000 gebied bij het Zuidlaardermeer en onze eigen natuurgebieden zoals de Drentse Aa en bij Noordlaren en in Haren. Bent u het met ons eens dat het de moeite waard is om zeker in deze gebieden zo snel mogelijk over te stappen op biologische bedrijfsvoering en extensievere landbouw? Hoe gaat u daarvoor zorgdragen?