Woord­voe­ringen gemeen­te­raads­ver­ga­dering, 03-03-2021


3 maart 2021

Door Wesley Pechler

Ja dank voorzitter, allereerst nogmaals dank aan de SP fractie voor het agenderen van dit onderwerp. Tijdens de inspraakreacties van inwoners tijdens de commissie werd duidelijk hoe schrijnend hun woonsituatie is. Wij dienen dan ook alle drie de moties in. De afgelopen jaren zijn er pleisters geplakt maar is er niets integraals gebeurd, het is waanzinnig dat mensen al zo lang in zo’n schadelijke situatie zitten. Ook bij buren van mij zit er overal schimmel en wordt gewoon gezegd ja, verf het maar of doe een raam open, maar dat werkt natuurlijk niet. Daarom ook volledige steun van deze drie moties.

Lees de moties via de pagina 'moties'.

III vragen van Partij voor de Dieren en SP over Humanitas (Wesley Pechler), naar aanleiding van het politieke vragenuurtje.

De fracties van de SP en Partij voor de Dieren hebben het afgelopen half jaar meerdere keren aandacht gevraagd voor twee vrijwilligersprojecten van Humanitas, namelijk Voorlezen en Kind aan Huis. Bij de eerste lezen 300 vrijwilligers voor aan 400 kinderen die thuis meestal geen Nederlands spreken. Bij de tweede vormen 50 vrijwilligers een informeel tweede thuis voor 50 kinderen die geen stabiele thuissituatie hebben. Laagdrempelig, informeel en aan de voorkant zoals we dat allemaal graag willen. Door weggevallen financiering dreigen deze projecten echter te moeten stoppen. Er zijn geen mogelijke fondsen meer en er is geen structurele financiering vanuit de gemeente.

Tijdens de begrotingsbehandeling zegde wethouder Diks toe hier goed naar te zullen kijken. Een maand later zijn wethouders Diks en Bloemhoff bij Humanitas langs geweest, een prettig gesprek waar Humanitas de indruk had een toezegging te hebben om beide projecten in de huidige omvang in de lucht te houden. De afgelopen weken bleek dat echter toch niet zo te zijn. Voor Voorlezen lijkt er geen plan te zijn, en voor Kind aan Huis is het plan om deze pas vanaf 2022 structureel te financieren. Dat betekent dat het voor beide projecten nog maar zeer de vraag is hoe lang deze door kunnen gaan, en straks mogelijk 400+ kinderen die voorgelezen worden dat moeten missen en 50+ kinderen hun tweede thuis moeten missen.
2.Is het college het met de SP en PvdD eens dat deze projecten voor zowel de 450 deelnemers als 350 vrijwilligers te belangrijk zijn om weg te vallen?
3.Kan het college toelichten wat de concrete plannen zijn wat betreft financiering van deze projecten?
4.Is er een noodoverbrugging mogelijk voor 2021 om ervoor te zorgen dat de projecten niet omvallen?

Reactie college projecten Humanitas:


Volledig eens met partijen dat deze projecten erg belangrijk zijn. In het verleden werden deze vooral door Humanitas zelf en uit fondsen gedekt. Het project Voorlezen is niet alleen een goede manier om kinderen te leren lezen, maar ook voor hun sociale vaardigheden. We zijn in overleg met Humanitas om te kijken wat de hoogte van de noodoverbrugging van 2021 zou moeten zijn. Kijken naar onderwijsmiddelen om aanvullende bijdrage te leveren. Vanaf 2022 willen we Voorlezen financieren met een combinatie van gemeentelijke middelen + fondsen.

Kind aan Huis is ook een heel belangrijk project. Tientallen kinderen op hele slimme manier mee ondersteunen. Goed intern gekeken om het in ieder geval in 2021 door te zetten en dat kan, dat geld hebben we gevonden. Wij vinden het van belang om dat te doen. Voor 2022 kijken we hoe we het kunnen financieren. Gaan ook nog met Humanitas in gesprek om te kijken of zij ook nog andere middelen kunnen vinden. Onze volledige bedoeling om deze projecten ook vanaf 2022 in de lucht te houden, we gaan kijken hoe we dat kunnen regelen.