Woord­voe­ringen en monde­linge vragen, 17-02-2021


17 februari 2021

Vragen van de Partij voor de Dieren over de Ring Zuid en de Goeman Borgesiuslaan (Kirsten de Wrede)

Aanpak Ring Zuid heeft op 19 januari 2021 een brief verstuurd naar een aantal inwoners in onze stad, met als onderwerp: “Routes bouwverkeer verdiepte ligging”. Een aantal routes zijn al even geleden goedgekeurd, ARZ wil daar nu vanaf wijken en kondigt aan bij de Helperzoom in april en mei anders te rijden via onder andere de Goeman Borgesiuslaan.

Dit is een laan met veel bomen. Ook betreft het een straat die gebruikt wordt door scholieren op de fiets. Wij willen u hier graag enkele vragen over stellen.

1.Is, behalve het inzetten van verkeersregelaars, rekening gehouden met de veiligheid van fietsers bij het verstrekken van toestemming voor het bouwverkeer? Zo ja, op welke wijze? Wordt er bijvoorbeeld niet gereden op momenten dat veel fietsers verwacht worden zoals tussen 800 en 900 uur ‘s ochtends?

2.Heeft u ook voor deze route, via de Goeman Borgesiuslaan, toestemming verleend?

3.In deze laan staan veel oude bomen. De wortels van deze bomen zullen tot ver onder het wegdek komen, zonder dat je dat ziet. De gevolgen van zwaar bouwverkeer kunnen betekenen dat de wortels beschadigd raken. In hoeverre is hier aandacht aan besteed?

4.Is er sprake geweest van een soort nul-meting bij de bomen, om te kijken hoe ze er nu aan toe zijn? Zodat straks, nadat het bouwverkeer door de Goeman Borgesiuslaan heeft plaatsgevonden, de schade, voorzover mogelijk, op Aanpak Ring Zuid verhaald kan worden?

5.Welke richtlijnen worden gebruikt, ten aanzien van boombescherming bij bouwplaatsen?

6.Wat zouden volgens u de gevolgen kunnen zijn voor de bomen?

7.Op welke wijze gaat u er zorg voor dragen dat eventuele schade aan de bomen beperkt blijft?

Renovatie huurwoningen (Door Bart Hekkema)

Dankuwel voorzitter,

Dank aan de insprekers voor het geven van een inkijk in de nare situatie waarin zij zich bevinden. Het is heel begrijpelijk dat de emoties hoog oplopen. Ik krijg echt een brok in mijn keel van deze verhalen. De bewoners hebben groot gelijk als het gaat om hun gezondheid.

Dank ook aan de SP voor het voortdurend blijven agenderen van de kwestie rondom de slecht onderhouden woningen.

Kortom voorzitter, dit is niet best en heel erg kwalijk, dit kan zo ook niet langer. We steunen het pleidooi van de SP voor meer huurdersdemocratie, de huurder is namelijk meer dan een klant alleen. Huurders zouden veel meer zeggenschap moeten krijgen over het beleid van woningcorporaties. Ook als het gaat om renovatie en verduurzaming. Maar bovenal moeten de problemen van deze mensen zo snel mogelijk worden verholpen.

Ook sluit ik me aan bij de vragen van de heer Ubbens van het CDA. Daarop volgend: We willen graag van de wethouder horen wanneer de schimmel- en tocht problemen van huurders worden opgelost, inclusief een helder tijdspad. We zijn sinds de vorige agendering, namelijk meer dan duizend dagen verder.

Dank voorzitter.

16.30 - 18.00 Mobiliteit, Verstedelijking en Haagse Lobby (Door Wesley Pechler)

Dank voorzitter, en dank aan D66, GroenLinks en de PvdA voor het agenderen van dit onderwerp. Laat ik beginnen met een compliment. Als iemand die zowel binnen als buiten Nederland veel steden ontdekt heeft, is het eigenlijk nergens zo makkelijk om jezelf op een gezonde en duurzame manier te verplaatsen als in Groningen. Het is hier heerlijk wandelen, comfortabel fietsen, en als het regent gaat er naar bijna elke wijk een betrouwbare en frequente busverbinding. De hoge binnenstedelijke leefkwaliteit komt voor een groot deel dankzij hoe onze binnenstedelijke mobiliteit is ingericht. En als mijn fractie kijkt naar de ontwikkeling van nieuwe wijken, zoals Meerstad en de Suiker, dan zien we ook dat mobiliteit en OV vanaf het begin vaak goed worden meegenomen.

Als we wat verder uitzoomen is dat wat minder het geval. Dan heb ik het bijvoorbeeld over onze inzet voor het BO-MIRT, of de inzet vanuit de Regio Groningen-Assen. Met dit soort samenwerkingsverbanden is het natuurlijk vaker zo dat het voor individuele raden onduidelijk is wat precies hun rol en invloed is. Als ik de beantwoording van het college lees zijn bepaalde zaken, zoals waarom we nog niet bij het onderzoek naar de trein naar Zernike zijn betrokken, of waarom onze MIRT inzet minder concreet lijkt te zijn dan bij andere stedelijke regio’s, goed te verklaren. Dat komt dan bijvoorbeeld nog op een later punt in het proces. Maar zeker aangezien de raad over dit soort zaken al vaker heeft geuit liever aan de voorkant betrokken te worden, zou het fijn zijn om proactief op de hoogte gehouden te worden van wat er gaande is en wat er nog voor ons gaat komen. Bijvoorbeeld met een tijdlijn - wat voor projecten liggen op de planning? Wanneer komt de raad in beeld? Wat is de samenhang met lopende ontwikkelingen bij de provincie en het rijk? Iets meer handvatten zou prettig zijn.

Dan onze gedachten over de trein naar Zernike. We zijn blij dat dit door de provincie is onderzocht, aangezien het idee erg interessant is, maar we sluiten ons aan bij de opmerking van de heer Leemhuis dat het jammer is dat de optie van een tram niet is meegenomen. Dat de varianten langs de westelijke ringweg zijn afgevallen vinden we terecht, die effecten op de leefkwaliteit en het groen daar zijn niet acceptabel. Maar als wij lezen dat de effecten op de ruimtelijke kwaliteit van de variant om het Selwerderhof heen ook negatief zullen zijn, met name omdat het een nieuwe spoorlijn dwars door bosschages en ecologisch kerngebied is, dan zal het u niet verbazen dat wij als Partij voor de Dieren ook daar niet bepaald enthousiast van worden. Nog los van de grote investering en hogere exploitatiekosten. Daarnaast vragen wij ons af of het echt wel zo hard zal gaan met de verwachte reizigersprognose voor Zernike. Het zou ons niet verbazen als een nasleep van de coronacrisis is dat hoger onderwijs vaker online of hybride zal zijn. Daarnaast hebben wij hoge verwachtingen van de doorkoppeling van de treinen uit het oosten van onze provincie naar Groningen Noord - als het straks nog maar een half uurtje met de trein van Winschoten naar Noord is, en vanaf daar slechts 2 kilometer op de fiets naar Zernike, dan zien wij erg veel kansen in het lokken van veel meer mensen uit de bus en op de fiets of deelfiets. 6 kilometer vanaf het hoofdstation, dat fiets je niet comfortabel met slecht weer, maar 2 kilometer vanaf noord, dat is goed te doen. Waar er natuurlijk ook een rol weggelegd kan zijn voor de deelscooters.

Aan het einde van de beantwoording op de schriftelijke vragen stelt het college dat ze ons om “begrip vragen voor het feit dat het niet verstandig is om onze lobbystrategie in de openbaarheid te bespreken”. Ik vraag me af in hoeverre dat opgaat. Vroeger gebeurde lobbyen met name in de wandelgangen en in schimmige achterkamertjes, maar ik heb het idee dat lobby’s de laatste tijd steeds vaker in de openbaarheid gebeuren. Het gezegde “brutalen hebben de halve wereld” gaat hier zeker op, en lokale overheden die bijvoorbeeld na aangenomen moties of met open brieven of met opiniestukken in de krant de druk op Den Haag opvoeren om het kabinet en de kamer aan te sporen om beter over bepaalde zaken na te denken of om met geld over de brug te komen, we zien het steeds vaker gebeuren, en ook regelmatig met resultaat. Mijn partij is sowieso meer een voorstander van dit soort transparante lobby’s, en ik zou graag de wethouder willen vragen om hierop te reflecteren.

Onze inzet voor het Deltaplan voor het Noorden en de lobby bij het nieuwe kabinet moge duidelijk zijn. De heer van Niejenhuis noemde het ook al in een opiniestuk - die Lelylijn, Wunderline en Nedersaksenlijn moeten er gewoon zo snel mogelijk komen. En wat de Partij voor de Dieren betreft is dat niet zozeer een investering in de noordelijke economie, maar met name een investering in duurzaam vervoer en mogelijk een manier om de krimp in de provincie tegen te gaan.

College: We gaan twee x per jaar stavaza geven over alle ontwikkelingen wat betreft mobiliteit. Ingaande op de vraag van de heer Pechler: Lobbyen doen we zoveel mogelijk openbaar. Soms moet je lobbyen achter de schermen maar alleen bij uiterste noodzaak.