Woord­voe­ringen en vragen commissies, 3-2-2021


3 februari 2021

VRAAG 1: Het dempen van een flink deel van een vijver aan de Donderslaan in het kader van ombouw van de Zuidelijke Ringweg

In het kader van de aanleg van de nieuwe Zuidelijke ringweg wordt de vijver aan de Donderslaan voor een groot deel gedempt. De vijver maakt deel uit een ecologische waterverbinding, die gelegen is in de Stedelijke Ecologische Structuur (SES). Het betreft een waterpartij die gelegen is tussen de Piccardthof en het Stadspark, twee belangrijke onderdelen van de SES. Graag stellen wij u hier enkele vragen over.

 • Uit technische navraag bleek dat zich hier geen beschermde soorten zouden bevinden. In hoeverre is hier sprake geweest van ecologische onderzoeken, dan wel quick scans, om deze bewering te staven?
 • Wat is het effect op de ecologische verbinding en is er in de plannen sprake van compensatie?
 • Er staan enkele fikse bomen naast het te dempen stuk. Worden deze gekapt?

Een OTB/ MER Deelrapport “A7/ N7 Zuidelijke Ringweg Groningen fase 2” staat op pagina 8 het volgende: Vrijheidsplein Het Vrijheidsplein wordt ongelijkvloers. De hoofdvorm van het talud van de hoofdrijbaan wordt gehandhaafd. Er wordt een nieuwe verbindingsweg tussen de A7 vanuit Drachten en de Westelijke Ringweg aangelegd. Deze verbinding loopt langs de vijver aan de Donderslaan en gaat vervolgens als een dive under richting de Westelijke Ringweg. De dive under bestaat een betonnen bak met daarin twee rijstroken. De rijstroken liggen op ca. 3,5 meter onder het oorspronkelijke maaiveld (de bakconstructie gaat dieper).”

 • Wanneer Is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van het feit dat hiervoor een deel van de vijver gedempt moet worden?
 • Veel amfibieën en vissen zijn gedurende de wintertijd in winterrust, dan graven ze zich in in de modder van waterpartijen. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het dempen van de vijver pas mogelijk is als zeker is dat hierbij geen dieren worden gedood?
 • De Partij voor de Dieren heeft het college eerder gewezen op het feit dat het feit dat ’s winters vijvers dempen, of baggeren, [1], niet wenselijk is in verband met dieren die in de vijver in winterrust verkeren Op welke wijze zorgt ARZ ervoor dat ingegraven vissen en amfibieën niet levend worden begraven? Wordt gewerkt met richtlijnen van de natuurkalender met betrekking tot amfibieën en vissen? Worden, alvorens de vijver gedempt gaat worden, de aanwezige vissen en reptielen gevangen en verplaatst?

  VRAAG 2: Week Zonder Vlees

  Binnenkort is het weer de Nationale Week Zonder Vlees, van 8 t/n 14 maart. Dit is een jaarlijks terugkerende campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor de vele voordelen die kleven aan minder vlees eten en die breed wordt gedragen. Die voordelen zijn dermate groot dat je je afvraagt waarom iedereen er niet helemaal mee stopt. Meer plantaardige voeding is goed voor de biodiversiteit, voor het klimaat, om hongersnoden tegen te gaan, voor de zoetwatervoorraad op de wereld en de vervuiling, mede als gevolg van de mestoverschotten, zou afnemen; een stuk minder shit, kortom. Minder vlees eten is ook nog eens gezond. Veel grote bedrijvenketens verlenen hun steun aan deze actie, onder andere Ikea, Albert Hein, Jumbo en Bonduelle. Ook overheden zoals de provincies Flevoland en Overijssel deden afgelopen jaar mee, evenals 12 Tweede Kamerleden en de gemeente Utrecht. De Partij voor de Dieren wil dit zelfbenoemde groenste college ooit daarom vragen:

   • Op welke wijze bent u van plan deze campagne dit jaar te steunen, dan wel eraan mee te doen?
   • Wilt u een en ander actief promoten op sociale media?

   [1] https://groningengemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-baggerwerkzaamheden-noorderplantsoen

   Ringweg – vaststellingsovereenkomst (door Kirsten de Wrede)

   De nieuwe ring kost 70% meer dan het oorspronkelijke bedrag en wordt drie jaar later klaar, althans, als er geen nieuwe beren op de weg verschijnen. Er is geen reservepot meer. En het is ook nog mogelijk dat aanbestedende partijen, andere grote bouwbedrijven, die tijdens het aanbestedingstraject afhaakten omdat ze dachten het niet voor het beoogde budget te kunnen doen, een proces gaan aanspannen tegen Aanpak Ring Zuid. In hoeverre zou de gemeente daar toch financieel aansprakelijk voor kunnen worden gesteld, omdat de gemeente toch één van de drie overheden in die ARZ is? Graag een reactie.

   Waarschijnlijk is gekozen voor het beste scenario, alhoewel de PvdD er het liefst nooit aan was begonnen. De provincie laat onderzoek uitvoeren naar de rol als opdrachtgever van RWS. En het gemeentelijk college zegt dat ze blijven inzetten op het vinden van middelen voor de Wunderline, bij het Rijk. Dat is de PvdD helemaal eens met het college, maar wij kregen vandaag een brief van een burger, waarin zij het antwoord van een fractiemedewerker citeert op haar brief over de problemen bij de Ring. Hierin zegt deze, van een partij uit het gemeentelijk college, dat het er sterk op lijkt dat het project en het conflict tussen gemeente, provincie en aannemer een maatje te groot is en dat het Rijk onvermijdelijk moet ingrijpen. Voegt daar wel aan toe dat dat geen garantie is voor een oplossing.

   Maar dit is blijkbaar het beeld dat bestaat: alsof wij hier in het Noorden een stel debielen zijn die zo’n project niet aankunnen. Maar, zoals al vaker gesteld, het is RWS die geweest die technisch gezien verantwoordelijk was voor het aanbestedingsproject. Middels onze motie “samen sterk”, heeft de PvdD samen met andere partijen het college gevraagd een vuist te maken met de provincie richting het Rijk voor compensatie van de kosten. Vandaag nog heeft gedeputeerde Graeper gezegd dat het Rijk niet bereid is mee te betalen. Een tijdje geleden zei de wethouder blij te zijn aan te kunnnen schuiven bij het BOMIRT. Dat is te onzeker vind ik en dat heb ik toen ook laten merken. Wij hebben wat te bieden, als één van de grootste steden van Nl en zo moeten wij ons ook gedragen. De PvdD wil dat dit college, óók in overleg met RWS over de Gerrit Krolbrug en de Paddepoelsterbrug zich zelfbewuster opstelt. Leendert van der Laan van de PvhN zei dat laatst mooi: wij moeten hier in het Noorden met het mes dwars in de bek zitten aan de onderhandelingstafel. Bent u dat met ons eens? Maar het is natuurlijk net als met kinderen opvoeden, je kunt mooie idealen hebben en een goed verhaal, maar een potje ordinaire chantage werkt soms het best. Daarom deze vraag aan de wethouder: bent u bereid na te denken over wat u zou kunnen inzetten of wat u samen met de provincie zou kunnen inzetten? Graag een reactie.

   Tot slot. De PvdD vindt nog steeds dat het college zich te weinig bemoeit met de gang van zaken rond dkire ring. Die Ring heeft niet alleen financiële consequenties en infrastructurele maar ook heel veel ellendige gevolgen voor onze burgers op talloze vlakken. Wij sluiten ons aan bij het pleidooi van de SP dat de gemeente meer regie naar zich toe moet trekken om de aanleg voor onze inwoners draagbaar te houden.