Schrif­te­lijke vragen over bagger­werk­zaam­heden Noor­der­plantsoen


Groningen, 28 januari 2019

Geacht college,

De gemeente Groningen is voornemens de vijvers van het Noorderplantsoen tussen februari en eind april uit te baggeren. Daarom is in het kader van de wet natuurbescherming opdracht gegeven de effecten van de baggerwerkzaamheden te laten toetsen door Bureau Waardenburg BV.

In dit rapport staat onder andere te lezen dat voor alle soorten in het plangebied rekening dient te worden gehouden met de Zorgplicht (Art. 1.11 van de Wnb ). Aan de zorgplicht kan worden voldaan door baggerwerkzaamheden uit te voeren in de periode tussen augustus en oktober (of november als de watertemperatuur het toestaat); buiten de voorplanting- en overwinteringsperiode van amfibieën en vissen.

In het kader hiervan stellen wij u graag enkele vragen:

1. Is het college op de hoogte van voornoemde zorgplicht uit de wet natuurbescherming? Zo ja, kunt u toelichten waarom u deze plicht naast zich neer lijkt te leggen? Zo nee, bent u alsnog bereid de werkzaamheden uit te voeren buiten de voortplanting- en overwinterperiode van amfibieën en vissen?

2. In de toetsing staat vermeld dat de baggerwerkzaamheden in het najaar van 2018 uitgevoerd zullen worden. Is er overleg gevoerd met bureau Waardenburg over het verplaatsen van de activiteiten naar de voortplanting- en overwinterperiode? Zo ja, wat zijn hier de uitkomsten van? Zo nee, waarom niet?

3. In het ecologisch werkplan worden geen maatregelen genoemd om vissterfte te voorkomen. Is het college bereid deze maatregelen, die onder de zorgplicht vallen, alsnog op te laten nemen in het werkplan van de aannemer? Graag een toelichting.

4. In 2015 heeft in het kader van de monitoring Stedelijke Ecologische Structuur een soortenonderzoek plaatsgevonden in het Noorderplantsoen. Hoewel het algemeen bekend is dat er meerdere schildpadden leven in het plantsoen, wordt deze soort niet vermeld in het rapport. Kunt u uitleggen waarom de schildpad buiten beschouwing is gelaten? Geldt dit voor meerdere soorten?

De toetsing beschrijft tevens dat door de werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels (altijd beschermd) uit te voeren het verstoren of vernietigen van nesten kan worden voorkomen. Wanneer werken buiten de broedperiode niet mogelijk is, moet wanneer er nesten aanwezig zijn, het werk uitgesteld worden om het vernietigen van nesten te voorkomen.

5. De planning van de werkzaamheden valt gedeeltelijk binnen het broedseizoen van vogels (15 maart t & m 15 juli). In hoeverre is hier rekening mee gehouden bij de planning van het project? Hoe vaak en voor hoe lang denkt u dat het werk stilgelegd zal moeten worden in verband met broedende vogels? Welke invloed heeft dit op de duur van het project?

6. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, ook als het project wordt stilgelegd wanneer nesten worden aangetroffen, de werkzaamheden toch voor verstoring in het broedseizoen zullen zorgen, terwijl dit niet nodig was geweest indien voor baggeren in het najaar was gekozen?

7. Wat zijn de kosten voor het stilleggen van het project per dag?

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat baggeren in de voortplantings- en overwinteringsperiode voor vissen en amfibieën zeer schadelijk is voor de dieren en dat uitstel van deze werkzaamheden onmiddellijk in gang gezet moet worden?

9. Kunt u uitleggen waarom is gekozen voor een baggerperiode die zowel voor vissen en amfibieën als voor vogels ernstige gevolgen kan hebben en waarom niet gekozen is voor een andere periode, bijvoorbeeld in het najaar?