Schrif­te­lijke Vragen Carbid­wed­strijd Veilig­heids­regio Groningen


Indiendatum: dec. 2018

Groningen, 18 december 2018

Geacht college,

Op maandag 17 december berichtte OOGTV dat de Veiligheidsregio Groningen op hun Facebookpagina een wedstrijd heeft georganiseerd rondom het afschieten van carbid. Er worden twee pakketten van carbidballen en petten uitgereikt aan de carbidteams achter twee winnende filmpjes met de “tofste/hardste knal” (1, 2).

Nu beslaat de Veiligheidsregio vanzelfsprekend de gehele provincie Groningen, maar aangezien de huidige gemeente Groningen qua inwonertal daar ruim een derde van is en burgemeester Den Oudsten de voorzitter is van de Veiligheidsregio, stellen wij u graag enkele vragen over de kwestie.

1. De veiligheidsregio stelt: “Wil je een pakket winnen? Deel dan een filmpje van je tofste/hardste knal in de comments onder dit bericht voor zondag 23 december. Je hebt vast nog wel beelden van vorig jaar of eerder.”

Bent u het met onze fractie eens dat ondanks de zinsnede “beelden van vorig jaar of eerder”, deze wedstrijd ertoe kan leiden dat mensen tussen nu en zondag 23 december illegaal carbid gaan schieten in de hoop één van de twee pakketten te winnen?

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de veiligste manier om met carbid om te gaan is om geen carbid te schieten? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het dientengevolge niet gepast is voor de Veiligheidsregio Groningen om een carbidwedstrijd te organiseren, en op deze manier carbidschieten, met alle veiligheidsrisico’s van dien, te promoten? Zo nee, waarom niet?

4. In hoeverre is de organisatie van deze wedstrijd langs het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen gegaan?

5. Uit het Stadspanelonderzoek over Vuurwerk van april 2018 werd duidelijk dat steeds minder mensen zelf vuurwerk afsteken, dat steeds meer mensen hinder ondervinden van vuurwerk, en dat voor het eerst een meerderheid (van 59%) van de respondenten van mening was dat de vuurwerktraditie niet in stand gehouden hoeft te worden. In dit onderzoek is carbid schieten niet meegenomen. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat in een volgend bevolkingsonderzoek over vuurwerk ook naar de meningen over carbid schieten gevraagd zou moeten worden?

6. Afdeling 13 van de Groningse APVG gaat over vuurwerk in de gemeente Groningen. De termen “carbid” of “carbid schieten” zijn hier niet in terug te vinden. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het tijd wordt om in de nieuwe gemeente Groningen hier expliciet regels over op te nemen om onduidelijkheden te voorkomen? (3)

7. Zouden volgens u in deze aanvulling op de APVG dan ook regels omtrent geluidsoverlast voor omwonenden moeten worden opgenomen?

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de geluidsoverlast die gepaard gaat met carbid schieten zeer groot is en dat carbid schieten, wat met name in het buitengebied wordt gedaan in groene omgevingen met veel dieren, een activiteit is die veel schade aan het dierenwelzijn toebrengt?

Gerjan Kelder

Partij voor de Dieren

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 30 jan. 2019

Geachte heer, mevrouw,

In de nieuwe gemeente Groningen bestaan (buiten)gebieden waar carbid schieten rond de jaarwisseling een traditie is. Wij willen dit niet verbieden, maar wel reguleren. Het is namelijk belangrijk dat dit veilig gebeurt. Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de fractie van de PvdD gestelde vragen over carbidwedstrijd Veiligheidsregio Groningen.

1. De veiligheidsregio stelt: “Wil je een pakket winnen? Deel dan een filmpje van je tofste/hardste knal in de comments onder dit bericht voor zondag 23 december. Je hebt vast nog wel beelden van vorig jaar of eerder.” Bent u het met onze fractie eens dat ondanks de zinsnede “beelden van vorig jaar of eerder”, deze wedstrijd ertoe kan leiden dat mensen tussen nu en zondag 23 december illegaal carbid gaan schieten in de hoop één van de twee pakketten te winnen?

Het is nooit de intentie geweest van de Veiligheidsregio om met deze wedstrijd het carbid schieten te stimuleren. Als de campagne de komende jaren wordt voortgezet zullen we bevorderen dat dit onderdeel wordt aangepast.

2. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de veiligste manier om met carbid om te gaan is om geen carbid te schieten? Zo nee, waarom niet?

Nee, met de juiste voorzorgsmaatregelen kan carbidschieten op een veilige manier gebeuren. Carbidschieten is voor veel mensen een traditie. Na de aanpassing van het Vuurwerkbesluit in 2014 (beperking afsteektijden consumentenvuurwerk) lijkt dat mensen op zoek gaan naar (onveilige) alternatieven. De Veiligheidsregio Groningen wil daarom het carbidschieten veiliger maken, o.a. met de BOCK campagne.

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het dientengevolge niet gepast is voor de Veiligheidsregio Groningen om een carbidwedstrijd te organiseren, en op deze manier carbidschieten, met alle veiligheidsrisico’s van dien, te promoten? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord op vraag 1.

4. In hoeverre is de organisatie van deze wedstrijd langs het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen gegaan?

Het organiseren van de wedstrijd is geen besluit van het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur van VRG geweest. Wel zijn de bestuursleden betrokken bij de BOCK-campagne en is het Algemeen Bestuur over de wedstrijd geïnformeerd.

5. Uit het Stadspanelonderzoek over Vuurwerk van april 2018 werd duidelijk dat steeds minder mensen zelf vuurwerk afsteken, dat steeds meer mensen hinder ondervinden van vuurwerk, en dat voor het eerst een meerderheid (van 59%) van de respondenten van mening was dat de vuurwerktraditie niet in stand gehouden hoeft te worden. In dit onderzoek is carbid schieten niet meegenomen. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat in een volgend bevolkingsonderzoek over vuurwerk ook naar de meningen over carbid schieten gevraagd zou moeten worden?

Indien er nog eens een Stadspanelonderzoek over vuurwerk zal plaatsvinden, dan kan daarin een vraag over carbid schieten worden opgenomen.

6. Afdeling 13 van de Groningse APVG gaat over vuurwerk in de gemeente Groningen. De termen “carbid” of “carbid schieten” zijn hier niet in terug te vinden. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het tijd wordt om in de nieuwe gemeente Groningen hier expliciet regels over op te nemen om onduidelijkheden te voorkomen?

Vanwege de herindeling van de gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen zal er nog een aanpassing van de APV plaatsvinden. Daarin zal ook de regelgeving omtrent carbid schieten worden opgenomen.

7. Zouden volgens u in deze aanvulling op de APVG dan ook regels omtrent geluidsoverlast voor omwonenden moeten worden opgenomen?

In de APVG 2009 zijn reeds regels opgenomen over geluidsoverlast (Hoofdstuk 4, afdeling 1).

8. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de geluidsoverlast die gepaard gaat met carbid schieten zeer groot is en dat carbid schieten, wat met name in het buitengebied wordt gedaan in groene omgevingen met veel dieren, een activiteit is die veel schade aan het dierenwelzijn toebrengt?

Carbid schieten brengt de nodige geluidsoverlast met zich mee, waar ook dieren last van kunnen hebben. Met de APV-harmonisatie van de drie voormalige gemeenten, worden voorwaarden opgenomen waaronder carbid schieten is toegestaan en over het zoveel mogelijk beperken van (geluids)overlast.

Interessant voor jou

Schriftelijke Vragen Bomenkap Noord-Willemskanaal

Lees verder

Schriftelijke vragen over Baggerwerkzaamheden Noorderplantsoen

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer