Schrif­te­lijke Vragen Bomenkap Noord-Willems­kanaal


Indiendatum: dec. 2018

Geacht college,

Op maandag 3 december hebben de woonbootbewoners van het Noord-Willemskanaal tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug een belangrijk deel van de geplande bomenkap langs de A28 tegen kunnen houden. Zij waren het niet eens met de kap, onder andere omdat ze volgens eigen zeggen erg laat geïnformeerd waren.

Graag stellen wij u enkele vragen over de kwestie.

1. De omwonenden stellen slechts enkele dagen tevoren van de kap op de hoogte te zijn gebracht. Wethouder de Rook gaf zelf aan dat de brief naar de inwoners pas op 28 november is bezorgd. Er zijn eerder informatiemomenten geweest, maar steeds werden de plannen weer herzien. Hoe is de procedure volgens u verlopen?

2. Aan de omwonenden was, toen zij erachter kwamen dat binnen een paar dagen voor hun deur gekapt zou worden, medegedeeld dat dit niet kon worden uitgesteld, omdat de A28 voor de kap moest worden afgesloten. Een dergelijke afsluiting zou veel voorbereiding vergen en dit traject kon niet overnieuw worden gedaan. Uiteindelijk bleek geen sprake te zijn van een voor de kap noodzakelijke afsluiting van de A28. Op welke wijze is de afsluiting van de A28 in de communicatie tussen gemeente en bewoners terecht gekomen?

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren en 100% Groningen eens dat een dergelijke gang van zaken het vertrouwen van de burger in de politiek niet vergroot?

4. Naar aanleiding van actie van omwonenden werd een demonstratie gepland op het moment dat gestart zou worden met de bomenkap. In overleg met de uitvoerders van de kap werd besloten slechts tot aan de woonboten te kappen, zodat de omwonenden hun barriѐre tegen geluid en fijnstof van de ring niet al kwijt zouden raken. De Partij voor de Dieren en 100% Groningen zijn blij voor de omwonenden en blij voor de struiken en bomen die nog niet gekapt zijn. Bent u het met ons eens dat het niet zo moet zijn dat mondige burgers hun groen kunnen redden, terwijl minder mondige burgers in een steeds kalere stad achter blijven?

5. Wat is uw visie op het feit dat blijkbaar tussen burgers en uitvoerders onderhandeld kan worden over het aantal bomen dat gekapt wordt?

6. Voor veel omwonenden en andere mensen is het onbegrijpelijk dat door wordt gegaan met kappen, terwijl de bouw van de nieuwe ringweg stil ligt en er zelfs nog geen definitief ontwerp bekend is. Wat wel bekend is, is dat er problemen met de bouw zijn en dat bij steeds meer mensen en organisaties de vraag rijst of de Ringweg volgens de huidige plannen aangelegd kan worden. Bent u het met de Partij voor de Dieren en 100% Groningen eens dat het uiterst wrang is dat gekapt wordt voor een weg waarvan de bouw met onzekerheden omgeven is? Waarom wordt niet gewacht met de kap tot het oordeel van de Commissie Hertogh?

7. In de communicatie naar de bewoners is aangegeven dat de kap noodzakelijk was en moest plaatsvinden buiten het broedseizoen. Nu is bekend dat de resterende 50 meter aan houtopstand in de zomer, na het broedseizoen, gekapt zal worden. Waarom was het niet mogelijk alle bomenkap uit te stellen tot na het broedseizoen?

8. De Partij voor de Dieren heeft zowel in de gemeente als in de provincie meermaals gevraagd het kappen van bomen stil te liggen totdat meer bekend is over het wel of niet en hoe precies doorgaan van de bouw van een nieuwe ringweg. Het antwoord daarop is dat dat niet kan, omdat vergunningen dan opnieuw moeten worden aangevraagd en dat dit tot nog meer vertraging van de bouw zou kunnen leiden. Kortom, vanwege procedures en aannames wordt gekapt. Bent u het met de Partij voor de Dieren en 100% Groningen eens dat deze omgang met groen drastisch dient te veranderen en dat wellicht ook procedures met betrekking tot het aanvragen van vergunningen herzien moeten worden om een herhaling van deze situatie te voorkomen?

Gerjan Kelder Marjet Woldhuis

Partij voor de Dieren 100% Groningen

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 9 jan. 2019

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de, door de heer G. Kelder van

de fractie van de Partij voor de Dieren en mevrouw M. E. Wolthuis van de

fractie van 100% Groningen, gestelde vragen over de bomenkap langs het

Noord Willemskanaal.
De brief van de vragensteller(s) treft u als bijlage aan.


1. De omwonenden stellen slechts enkele dagen tevoren van de kap op de

hoogte te zijn gebracht. Wethouder de Rook gaf zelf aan dat de brief naar

de inwoners pas op 28 november is bezorgd. Er zijn eerder

informatiemomenten geweest, maar steeds werden de plannen weer

herzien. Hoe is de procedure volgens u verlopen?

Sinds het moment dat het Tracébesluit is genomen in september 2014

(onherroepelijk in 2016) is bekend dat deze bomen zullen verdwijnen. In

november 2014 heeft de projectorganisatie hierover een gesprek gevoerd

met de bewoners. De plannen voor het kappen van deze bomen zijn sinds

die tijd niet herzien. De brief van de aannemer van 28 november jl. was

bedoeld om de bewoners te informeren over het moment waarop en hen

te vragen parkeerplaatsen vrij te laten en spullen achter de schuurtjes te

verwijderen. Hoewel bewoners hebben aangegeven dat zij ervan op de

hoogte waren, is het moment van informeren gezien de soms lange

periode tussen een besluit en de feitelijke uitvoering een aandachtspunt.

Bij dergelijke werkzaamheden is het van belang de omwonenden tijdig te

informeren. Wij hebben dit nogmaals bij ARZ benadrukt.

2. Aan de omwonenden was, toen zij erachter kwamen dat binnen een paar

dagen voor hun deur gekapt zou worden, medegedeeld dat dit niet kon

worden uitgesteld, omdat de A28 voor de kap moest worden afgesloten.

Een dergelijke afsluiting zou veel voorbereiding vergen en dit traject kon

niet overnieuw worden gedaan. Uiteindelijk bleek geen sprake te zijn van

een voor de kap noodzakelijke afsluiting van de A28.

Op welke wijze is de afsluiting van de A28 in de communicatie tussen

gemeente en bewoners terecht gekomen?

In eerste instantie heeft de aannemer de aanname gedaan dat er een

rijstrook op de A28 afgesloten zou moeten worden om de strook bomen

langs het geluidscherm veilig te kunnen kappen. Door gebruik te maken

van een machine die de bomen vasthoudt als ze omgezaagd worden, was

dit echter niet meer nodig. Een interne miscommunicatie bij de aannemer

heeft ervoor gezorgd dat dit niet tijdig is doorgegeven.


3. Bent u het met de Partij voor de Dieren en 100% Groningen eens dat een

dergelijke gang van zaken het vertrouwen van de burger in de politiek

niet vergroot?

Hier is sprake van een ongelukkige gang van zaken. De

projectorganisatie heeft dit ook met Combinatie Herepoort besproken. De

aannemer heeft aangegeven de gang van zaken te betreuren en zal hier

ook de communicatie verbeteren.


4. Naar aanleiding van actie van omwonenden werd een demonstratie

gepland op het moment dat gestart zou worden met de bomenkap. In

overleg met de uitvoerders van de kap werd besloten slechts tot aan de

woonboten te kappen, zodat de omwonenden hun barrière tegen geluid

en fijnstof van de ring niet al kwijt zouden raken. De Partij voor de

Dieren en 100% Groningen zijn blij voor de omwonenden en blij voor de

struiken en bomen die nog niet gekapt zijn. Bent u het met ons eens dat

het niet zo moet zijn dat mondige burgers hun groen kunnen redden,

terwijl minder mondige burgers in een steeds kalere stad achter blijven?

Ja, mondigheid is geen criterium. Wij zijn blij dat Combinatie Herepoort

naar aanleiding van de reactie van de omwonenden zijn

verantwoordelijkheid heeft gepakt, met hen in gesprek is gegaan en heeft

besloten deels te wachten met kappen. Het gaat overigens om uitstel; het

is nog steeds zo dat de struiken en bomen ter plekke gekapt moeten

worden voor de uitvoering van het project. Dit zal naar verwachting

gebeuren in de zomer van 2019.


5. Wat is uw visie op het feit dat blijkbaar tussen burgers en uitvoerders

onderhandeld kan worden over het aantal bomen dat gekapt wordt?

Er is geen sprake van dat er tussen burgers en uitvoerders is

onderhandeld over het aantal bomen dat gekapt kan worden. Het ging om

een gesprek over het moment van het kappen. Omdat bleek dat de

afsluiting van de rijstrook niet nodig was en de werkzaamheden op de

A28 pas later zijn voorzien, kon Combinatie Herepoort de bewoners

tegemoetkomen door gedeeltelijk te wachten met de kap. Wij waarderen

het dat de aannemer het gesprek met omwonenden aangaat en hen waar

mogelijk tegemoetkomt.

6. Voor veel omwonenden en andere mensen is het onbegrijpelijk dat door

wordt gegaan met kappen, terwijl de bouw van de nieuwe ringweg stilligt

en er zelfs nog geen definitief ontwerp bekend is. Wat wel bekend is, is

dat er problemen met de bouw zijn en dat bij steeds meer mensen en

organisaties de vraag rijst of de Ringweg volgens de huidige plannen

aangelegd kan worden. Bent u het met de Partij voor de Dieren en 100%

Groningen eens dat het uiterst wrang is dat gekapt wordt voor een weg

waarvan de bouw met onzekerheden omgeven is? Waarom wordt niet

gewacht met de kap tot het oordeel van de Commissie Hertog?

Het project ligt niet stil. Grote werkzaamheden vinden nu niet plaats,

maar werkzaamheden waar toestemming voor is gaan gewoon door.

Verder is het voor ons geen vraag of de ringweg volgens de huidige

plannen aangelegd kan worden. De commissie Hertogh heeft vooral naar

het proces gekeken, en naar hoe ARZ en Combinatie Herepoort het beste

om kunnen gaan met de belemmeringen in de voortgang. Het is geen

onderzoekscommissie dia beoordeelde of het plan wel goed is. De

commissie kijkt breed naar oplossingen, maar binnen de grenzen van het

plan zoals dat er ligt.

7. In de communicatie naar de bewoners is aangegeven dat de kap

noodzakelijk was en moest plaatsvinden buiten het broedseizoen. Nu is

bekend dat de resterende 50 meter aan houtopstand in de zomer, na het

broedseizoen, gekapt zal worden. Waarom was het niet mogelijk alle

bomenkap uit te stellen tot na het broedseizoen?

De werkzaamheden waarvoor de kap noodzakelijk zijn zouden net na de

zomer 2019 starten. Het heeft zeer sterk de voorkeur om buiten het

broedseizoen te kappen. Kappen in het broedseizoen mag echter wel,

mits de aannemer er zeer alert op is dat er geen nestelende vogels zijn en

als dit wel zo is wacht met kappen tot na het uitvliegen van de jongen.

Alle kap uitstellen zou meer risico’s ten aanzien van bovenstaande

inhouden.

8. De Partij voor de Dieren heeft zowel in de gemeente als in de provincie

meermaals gevraagd het kappen van bomen stil te liggen totdat meer

bekend is over het wel of niet en hoe precies doorgaan van de bouw van

een nieuwe ringweg. Het antwoord daarop is dat dat niet kan, omdat

vergunningen dan opnieuw moeten worden aangevraagd en dat dit tot

nog meer vertraging van de bouw zou kunnen leiden. Kortom, vanwege

procedures en aannames wordt gekapt. Bent u het met de Partij voor de

Dieren en 100% Groningen eens dat deze omgang met groen drastisch

dient te veranderen en dat wellicht ook procedures met betrekking tot het

aanvragen van vergunningen herzien moeten worden om een herhaling

van deze situatie te voorkomen?

Nee. Wij staan achter de wijze waarop wij op dit moment

kapvergunningen verlenen. In algemene zin kunnen wij, wanneer wij zelf

opdrachtgever zijn, de aanvragende partij vragen om rekening te houden

met welk moment van de vergunning gebruik wordt gemaakt en hierover

te communiceren met de omgeving.


We vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester, de secretaris,

Peter den Oudsten Diana Starmans