Schrif­te­lijke Vragen Bomenkap Noord-Willems­kanaal


Geacht college,

Op maandag 3 december hebben de woonbootbewoners van het Noord-Willemskanaal tussen de Van Iddekingebrug en de Van Ketwich Verschuurbrug een belangrijk deel van de geplande bomenkap langs de A28 tegen kunnen houden. Zij waren het niet eens met de kap, onder andere omdat ze volgens eigen zeggen erg laat geïnformeerd waren.

Graag stellen wij u enkele vragen over de kwestie.

1. De omwonenden stellen slechts enkele dagen tevoren van de kap op de hoogte te zijn gebracht. Wethouder de Rook gaf zelf aan dat de brief naar de inwoners pas op 28 november is bezorgd. Er zijn eerder informatiemomenten geweest, maar steeds werden de plannen weer herzien. Hoe is de procedure volgens u verlopen?

2. Aan de omwonenden was, toen zij erachter kwamen dat binnen een paar dagen voor hun deur gekapt zou worden, medegedeeld dat dit niet kon worden uitgesteld, omdat de A28 voor de kap moest worden afgesloten. Een dergelijke afsluiting zou veel voorbereiding vergen en dit traject kon niet overnieuw worden gedaan. Uiteindelijk bleek geen sprake te zijn van een voor de kap noodzakelijke afsluiting van de A28. Op welke wijze is de afsluiting van de A28 in de communicatie tussen gemeente en bewoners terecht gekomen?

3. Bent u het met de Partij voor de Dieren en 100% Groningen eens dat een dergelijke gang van zaken het vertrouwen van de burger in de politiek niet vergroot?

4. Naar aanleiding van actie van omwonenden werd een demonstratie gepland op het moment dat gestart zou worden met de bomenkap. In overleg met de uitvoerders van de kap werd besloten slechts tot aan de woonboten te kappen, zodat de omwonenden hun barriѐre tegen geluid en fijnstof van de ring niet al kwijt zouden raken. De Partij voor de Dieren en 100% Groningen zijn blij voor de omwonenden en blij voor de struiken en bomen die nog niet gekapt zijn. Bent u het met ons eens dat het niet zo moet zijn dat mondige burgers hun groen kunnen redden, terwijl minder mondige burgers in een steeds kalere stad achter blijven?

5. Wat is uw visie op het feit dat blijkbaar tussen burgers en uitvoerders onderhandeld kan worden over het aantal bomen dat gekapt wordt?

6. Voor veel omwonenden en andere mensen is het onbegrijpelijk dat door wordt gegaan met kappen, terwijl de bouw van de nieuwe ringweg stil ligt en er zelfs nog geen definitief ontwerp bekend is. Wat wel bekend is, is dat er problemen met de bouw zijn en dat bij steeds meer mensen en organisaties de vraag rijst of de Ringweg volgens de huidige plannen aangelegd kan worden. Bent u het met de Partij voor de Dieren en 100% Groningen eens dat het uiterst wrang is dat gekapt wordt voor een weg waarvan de bouw met onzekerheden omgeven is? Waarom wordt niet gewacht met de kap tot het oordeel van de Commissie Hertogh?

7. In de communicatie naar de bewoners is aangegeven dat de kap noodzakelijk was en moest plaatsvinden buiten het broedseizoen. Nu is bekend dat de resterende 50 meter aan houtopstand in de zomer, na het broedseizoen, gekapt zal worden. Waarom was het niet mogelijk alle bomenkap uit te stellen tot na het broedseizoen?

8. De Partij voor de Dieren heeft zowel in de gemeente als in de provincie meermaals gevraagd het kappen van bomen stil te liggen totdat meer bekend is over het wel of niet en hoe precies doorgaan van de bouw van een nieuwe ringweg. Het antwoord daarop is dat dat niet kan, omdat vergunningen dan opnieuw moeten worden aangevraagd en dat dit tot nog meer vertraging van de bouw zou kunnen leiden. Kortom, vanwege procedures en aannames wordt gekapt. Bent u het met de Partij voor de Dieren en 100% Groningen eens dat deze omgang met groen drastisch dient te veranderen en dat wellicht ook procedures met betrekking tot het aanvragen van vergunningen herzien moeten worden om een herhaling van deze situatie te voorkomen?

Gerjan Kelder Marjet Woldhuis

Partij voor de Dieren 100% Groningen

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer