Amen­dement 'Dieren­ac­ti­visme is geen extre­misme’


13 november 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 13 november 2019, besprekende de gemeentebegroting 2020.

Constaterende dat:

  • Hoofdstuk 10.1.6 Radicalisering, Extremisme en Polarisatie vormen van extremisme zonder gedegen onderbouwing zoals dierenextremisme expliciet benoemt.
  • Bij de inleiding van deze paragraaf gemeld wordt dat de geweldsdreiging van extreemrechts, extreemlinks en dierenrechtenextremisten beperkt blijft.

Overwegende dat:

  • De focus op geweld en dreiging in paragraaf 10.1.6 vanuit extremistische bewegingen betrekking moeten hebben op de actuele situatie binnen onze gemeente en dierenactivisme daartoe niet behoort.
  • Dierenactivisme zowel landelijk als lokaal geen gevaren heeft gevormd voor de democratische rechtsorde zoals deze in de definitie door het AIVD[1] wordt benoemd.

Besluit:

  • Op pagina 239 de zin “De geweldsdreiging van extreemrechts, extreemlinks en dierenrechtenextremisten blijft beperkt.” te vervangen door “De geweldsdreiging van extreemrechts en extreemlinks blijft beperkt.”.
  • Op pagina 239 de zin “Dierenrechtenextremisten organiseren demonstraties, consumentenacties, filmen misstanden maar uiten ook bedreigingen.” Wordt geschrapt.

en gaat over tot de orde van de dag.

Terence van Zoelen

PvdD

[1]“Het actief nastreven en/of ondersteunen van diepingrijpende veranderingen in de samenleving die een gevaar kunnen opleveren voor (het voortbestaan van) de democratische rechtsorde, eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde.” https://www.aivd.nl/onderwerpen/extremisme


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement 'Recht op betoging'

Lees verder

Motie 'differentieer tarieven hondenbelasting'

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer