Motie 'diffe­ren­tieer tarieven honden­be­lasting'


13 november 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 13 november 2019, besprekende het raadsvoorstel Belastingtarieven 2020

Constaterende dat:

  • Er geen financiële middelen beschikbaar zijn om de afschaffing van de hondenbelasting de komende jaren te dekken;
  • De raad de financiële mogelijkheden met betrekking tot de hondenbelasting wil onderzoeken en bespreken;

Overwegende dat:

  • De gemeente Groningen dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan;
  • De gemeente Groningen met behulp van tarief- en vrijstellingen met belastingdruk op gewenste effecten kan sturen;

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken op welke wijze met tarieven en vrijstellingen van hondenbelasting gedifferentieerd kan worden op basis van dierenwelzijn;
  • De raad van de financiële mogelijkheden en consequenties daarvan middels een discussienota te voorzien.

En gaat over tot de orde van de dag!

Terence van Zoelen

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

GroenLinks, SP, PvdA, StudentenStad, PVV, 100%Groningen

Tegen

VVD, Stadspartij, CDA, D66