Motie ‘Geen handel in dieren’


13 november 2019

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 13 november 2019, besprekende het raadsvoorstel Belastingtarieven 2020

Constaterende dat:

 • Het college in de bij genoemd raadsvoorstel ter vaststelling voorgelegde Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020 voorstelt vrijstelling te verlenen aan eigenaren van honden die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.
 • De inrichting als bedoeld in artikel 3.7 commerciële handel in dieren betreft.

Overwegende dat:

 • Handel in dieren in het kader van dierenwelzijn niet wenselijk is en er voldoende opvanghonden voorradig zijn.
 • De broodfok van honden vele erfelijke afwijkingen met zich meebrengt en daarom ontmoedigd dient te worden.
 • Verzoekt het college

 • de raad tijdig voor de begroting 2021 een discussienota voor te leggen over de ‘Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting’ waarin de voordelen en vrijstellingen voor kennels worden geschrapt,
 • waarin is onderzocht wat de effecten en mogelijkheden zijn als kennels een vast tarief per gehouden hond gaan betalen.
 • en gaat over tot de orde van de dag.

  Terence van Zoelen & Nick Nieuwenhuijsen

  Partij voor de Dieren & GroenLinks


  Status

  Aangenomen

  Voor

  GroenLinks, SP, StudentenStad, PvdA

  Tegen

  PVV, ChristenUnie, CDA, Stadspartij, D66, 100%Groningen