Amen­dement “Laat het Blauw­börgje in het groen staan”


30 mei 2019

Amendement “Laat het Blauwborgje in het groen staan”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 mei 2019, besprekende het raadsvoorstel “Vaststellen definitief ontwerp fietsroute Spoorlijn Groningen - Sauwerd”,

Constaterende dat:

● Er voor de aanleg van het fietspad langs de spoorlijn Groningen - Sauwerd 30 bomen gekapt moeten worden, waarvan 16 potentieel monumentaal,

● Er voor de aanleg van het fietspad ruim 3500 m2 houtopstand moet verdwijnen,

● De meerderheid van deze kap (24 bomen) en een aanzienlijk deel van deze houtopstand die moet verdwijnen (1030 m2) is geconcentreerd rondom ‘t Blauwbörgje,

Overwegende dat:

● Op de bewonersbijeenkomst van 13 december 2018 bleek dat omwonenden van ‘t Blauwbörgje grote zorgen hebben over de groenaantasting,

● Het groene gebied rondom ‘t Blauwbörgje is aangemerkt als SES-gebied,

● De herplant van bomen hier zal bestaan uit minder bomen en kleinere bomen, en de herplant van houtopstand slechts een derde bedraagt van de bestaande houtopstand,

● Er achter ‘t Blauwbörgje 875 m2 SES-gebied verdwijnt en het SES-gebied hierdoor versnippert,

● Het leefgebied van onder andere vleermuizen hierdoor wordt aangetast en de nieuw aan te planten groencompensatie elders geen oplossing is voor dieren die er op dit moment leven,

● De voorgestelde groencompensatie op meerdere plekken nog onzeker is, omdat medewerking van ProRail nog niet zwart op wit staat,

Voorts overwegende dat:

● Tijdens de commissiebehandeling van het voorkeurstracé begin 2018 werd aangegeven dat de verwachting niet is dat de fietsroute veelal in zijn geheel gebruikt zal worden, maar dat de waarde ligt in elk van de onderdelen,

● Met het realiseren van het gedeelte tussen de Walfridusbrug en de Zonnelaan ruim 80% van de fietsroute wordt aangelegd, en daarmee al een grote meerwaarde geeft aan het stedelijk fietsnetwerk,

Besluit:

● Dictum ad 1 als volgt te wijzigen: “Het Definitief Ontwerp voor de fietsroute langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd vast te stellen, met dien verstande dat het aanleggen van het gedeelte tussen de ACM-Brug en Zonnelaan voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Wesley Pechler & Yaneth Menger

Partij voor de Dieren & 100% Groningen


Status

Verworpen

Voor

100%Groningen, PvdD, Stad&Ommeland

Tegen

GroenLinks, VVD, D66, ChristenUnie, CDA, SP, PvdA, PVV, StudentenStad