Amen­dement: Woon­schepen - Fonds Ener­gie­tran­sitie


29 september 2022

Op initiatief van GroenLinks

Technisch Amendement: Woonschepen

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 28 september 2022,

besprekende het raadsvoorstel ‘Inrichting Fonds Energietransitie’

Overwegende

Dat Groningen ruim 500 woonschepen telt;

Dat het energiebeleid voor de gebouwde omgeving vaak gericht is op huizen en appartementen,

maar dat woonschepen vaak niet meegenomen worden in het beleid;

Dat het Fonds Energietransitie beoogt om te dienen als vangnet voor degenen die niet op andere

manieren de verduurzaming van hun woning kunnen financieren;

Dat het Fonds Energietransitie op dit moment niet toegankelijk is voor bewoners van woonschepen,

terwijl de behoefte aan financiering voor verduurzaming hier ook kan leven;

Besluit:

1) In de ”Verordening Maatwerklening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen”, de

volgende bepalingen te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen als volgt:

Artikel 2 lid 2:

“Een Maatwerklening wordt hypothecair verstrekt voorbedragen van minimaal € 2.500 tot

maximaal € 50.000.”

Vervangen door:

“Een Maatwerklening wordt hypothecair verstrekt voor bedragen van minimaal € 2.500 tot

maximaal € 50.000, waarbij het maximale bedrag niet hoger dan 50% van de actuele WOZwaarde of de RZB-waarde mag zijn.”

Artikel 2 lid 5:

“ Voor het treffen van maatregelen in een bestaande woning in de gemeente Groningen met

een maximale WOZ-waarde van € 305.000.”

Volledig te vervangen door:

“De Aanvrager van een Maatwerklening voor het treffen van Maatregelen in of aan een

woning, is een: Particuliere eigenaar-bewoner van een bestaande woning of woonschip in de

gemeente Groningen, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, met:

a. een actuele WOZ-waarde van maximaal € 305.000,- voor de betreffende woning;

of

b. een actuele RZB-waarde van maximaal € 150.000,- voor het betreffende woonschip

met ligplaatsvergunning voor een vaste ligplaats en inschrijving in het kadaster.

Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als Aanvrager.”

Artikel 3 lid 1 sub a:

“Duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. het pand of het terrein die dienen om het

energieverbruik terug te dringen of dienen om het gebruik van aardgas te vervangen

waarmee label A bereikt wordt, alleen te behalen door collectieve of bloksgewijze aanpak

waarbij sprake is van een integrale aanpak, zie 2.3.”

Vervangen door:

“Duurzaamheidsmaatregelen die dienen om het energieverbruik terug te dringen of dienen

om het gebruik van aardgas te vervangen, waarmee label A dient te worden behaald.”

2) In de Verordening Stimuleringslening Eerlijke Energietransitie gemeente Groningen de

volgende wijzigingen door te voeren:

Artikel 2 lid 2:

“Voor een Stimuleringslening die als persoonlijke lening (consumptief) wordt verstrekt voor

bedragen van minimaal € 2.500 tot maximaal € 10.000; voor een Stimuleringslening die

hypothecair wordt verstrekt voor bedragen van minimaal € 10.001 tot maximaal € 50.000.”

Vervangen door:

“Voor een Stimuleringslening die als persoonlijke lening (consumptief) wordt verstrekt voor

bedragen van minimaal € 2.500 tot maximaal € 10.000; voor een Stimuleringslening die

hypothecair wordt verstrekt voor bedragen van minimaal € 10.001 tot maximaal € 50.000,

waarbij het maximale bedrag niet hoger dan 50% van de actuele WOZ-waarde of de RZBwaarde mag zijn.”

Artikel 2 lid 4:

“De aanvrager van een Stimuleringslening persoonlijke lening of een stimuleringslening

hypothecair is een: Eigenaar-bewoner van een woning met een actuele WOZ-waarde

(peildatum 1 januari voorgaand kalenderjaar) van maximaal € 305.000. Bij twee of meer

eigenaren gelden deze gezamenlijk als aanvrager.”

Vervangen door:

“De aanvrager van een Stimuleringslening persoonlijke lening of een Stimuleringslening

hypothecair voor het treffen van Maatregelen in of aan een woning, is een: Particuliere

eigenaar-bewoner van een bestaande woning of woonschip in de gemeente Groningen, die

geschikt en bestemd is voor permanente bewoning, met:

a. een actuele WOZ-waarde van maximaal € 305.000,- voor de betreffende woning;

of

b. een actuele RZB-waarde van maximaal € 150.000,- voor de betreffende woonschip

met ligplaatsvergunning voor een vaste ligplaats en inschrijving in het kadaster.

Bij twee of meer eigenaren gelden deze gezamenlijk als Aanvrager.”

Artikel 3 lid 1 sub a:

“Duurzaamheidsmaatregelen t.b.v. het pand of het terrein die dienen om het

energieverbruik terug te dringen of dienen om het gebruik van aardgas te vervangen

waarmee label A wordt behaald.”

Vervangen door:

“Duurzaamheidsmaatregelen die dienen om het energieverbruik terug te dringen of dienen

om het gebruik van aardgas te vervangen, waarmee label A dient te worden behaald.”

En gaat over tot de orde van de dag!

Ceciel Nieuwenhout, GL

Daan Brandenbarg, SP

Leendert van der Laan, PvhN

Joren van Veen, PvdA

Bart Hekkema, PvdD


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Groningen herdenkt ook op 15 augustus

Lees verder

Amendement: Buurtaanpak maatwerklening - Fonds Energietransitie

Lees verder

Help mee aan een beter Groningen!

    Word actief Doneer