Motie 'Één feestje is leuk'


30 oktober 2019

Motie “Een feestje is leuk”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, besprekende de collegebrief “Proces visie Stadspark” van 20 september 2019,

 • Constaterende
  • Dat het aantal festivals in het Stadspark de afgelopen jaren is gestegen;
 • Dat verschillende festivals hebben aangegeven te willen uitbreiden;
 • Overwegende
  • Dat omwonenden hier vaak niet blij mee zijn;
 • Dat de druk op het park en de aanwezige flora dan nog groter wordt;
 • Deze extra belasting van het park ook extra stress oplevert voor de in het park woonachtige dieren;
 • Verzoekt het college
  • Er zorg voor te dragen dat het aantal festivaldagen in het Stadspark niet toeneemt ten opzichte van het aantal in 2019;

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

SP, GroenLinks, PvdA, D66, CDA, ChristenUnie, Stadspartij, VVD, StudentenStad