Motie 'Aan de vruchten kent men de boom'


30 januari 2020

Motie: Aan de vruchten kent men de boom

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 29 januari 2020, besprekende het rapport van de Rekenkamercommissie over het gemeentelijke kapbeleid

Constaterende dat:

Bij een college besluit van 28 maart 2017 is bepaald wanneer een Boom Effect Analyse moet worden vastgesteld door het college en de raad moet worden geïnformeerd;

Dat het daarbij gaat om gevallen waarin sprake is van het vellen van een monumentale boom, vellen in de Stedelijke Ecologische structuur of het niet kunnen voldoen aan de fysieke herplantplicht van 1 op 1;

Dat in alle andere gevallen de Boom Effect Analyse kan worden vastgesteld door de teamleider van VTH.

Overwegende dat:

In de afgelopen jaren steeds duidelijker is geworden dat bomen krachtige wapens zijn in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies;

Dat bomen een belangrijke functie hebben inzake het welzijn van mens en dier en het absorberen van fijnstof en warmte;

Dat het kappen van bomen tot steeds meer maatschappelijke onrust zorgt en transparantie ook daarom van groot belang is;

Dat de Raad daarom altijd op de hoogte moet worden gebracht van het kappen van meerdere bomen

Verzoekt het college:

Een raadsvoorstel voor te bereiden, waarin naast de hierboven genoemde gevallen, óók is opgenomen dat raad en college besluiten over bomenkap van vijf bomen of meer

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede Mariska Sloot

Partij voor de Dieren Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Tegen